ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

เรื่อง

วันที่

แนวทางปฏิบัติฤดูฝนเตรียมน้ำหลาก ปี 2562 NEW 23/05/2019
การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน ปี2562 NEW 13/05/2019
เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยเกิดจากน้ำฤดูฝน 2562 NEW 22/02/2019
เอกสารประกอบการจัดทำแผนการแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2562 NEW 22/02/2019
แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 25/09/2018
บางระกำ 61 21/09/2018
ข้าวโพดหลังนา 21/09/2018
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเกษตรกร 07/09/2018
การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ.2561 412 แห่ง 05/09/2018
เล่มศึกษาการปรับปรุง RC อ่างขนาดกลาง 412 แห่ง NEW 05/09/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้ 03/08/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคกลาง 18/07/2018
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี 09/07/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 03/07/2018
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี 29/06/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคเหนือ 26/06/2018
เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 20/06/2018
ตารางการตรวจสอบงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก -
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2561 -
เอกสารการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 -
ตารางข้อมูลผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 -
เอกสารการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศ -
เอกสารสำหรับจัดทำแผนบริหารจัดทำน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ. 2561 และ แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฤดูฝน พ.ศ. 2561 -
แบบฟอร์มสถานการณ์พื้นที่รับน้ำเข้าทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท้ายจังหวัดนครสวรรค์ -