ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

เรื่อง

วันที่

เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคกลาง (18/07/2018) NEW 18/07/2018
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (09/07/2018) NEW 09/07/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (03/07/2018) NEW 03/07/2018
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (26/06/2018) 29/06/2018
เล่มรายงานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคเหนือ (26/06/2018) 26/06/2018
เอกสารสำหรับจัดทำข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (20/06/2018) 20/06/2018
ตารางการตรวจสอบงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก -
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2561 -
เอกสารการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 -
ตารางข้อมูลผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 -
เอกสารการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศ -
เอกสารสำหรับจัดทำแผนบริหารจัดทำน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ. 2561 และ แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฤดูฝน พ.ศ. 2561 -
แบบฟอร์มสถานการณ์พื้นที่รับน้ำเข้าทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท้ายจังหวัดนครสวรรค์ -