หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

วันนี้
102
เมือวานนี้
40
เดือนนี้
2,000
ทั้งหมด
12,583

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คำรับรองปฏิบัติราชการ

 
 


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) (23/11/58)
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (27/10/58)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558) (16/05/58)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (10/04/58)
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม (11/03/58)

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300