ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ

ตัวอย่างแผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ำ และทิศทางน้ำหลาก จังหวัดสกลนคร
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคกลาง
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคตะวันตก
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคตะวันออก
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคเหนือ
แผนที่ตั้งต้น(Basemap) ภาคใต้