หนังสือเวียน
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิจัย

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
สำนักระบายน้ำ กทม.
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ
(องการมหาชน)

 

   
 
 

   
 
ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
   

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

   
   


page counter

 

 

 

 
ผู้บริหาร
นางมัณฑณา สุจริต
หัวหน้าฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
   

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดทำแปลงขยายพันธุ์ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย และรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก

   
   
     
 
 

เมื่อวันที่ 20-23 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร อ่านต่อ....
   
       
       
           
               
ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร0-2241-4524 E-mail:thitipong2524@hotmail.com