ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ :

 
         ▶  1. เป็นศูนย์กลางในการวางแผนและดำเนินการศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจัย ทดสอบ สาธิตและการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานในระดับไร่นา สำหรับนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
       ▶  2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานวางแผนการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและวิจัยผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกษตร ตามมาตรฐานองค์การอาหารและเกษตรที่มีผลกระทบต่อพืชเพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลรักษาแหล่งน้ำภายใต้การควบคุมของกรมชลประทาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำ และในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       ▶  3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานวางแผนการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาวิธีการชลประทานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
       ▶  4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและกิจกรรมทางการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อใช้เป็นสถิติข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด และโครงการ แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และปรับแผนการส่งน้ำในแต่ละฤดูได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
       ▶  5. วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อติดตาม คาดการณ์แนวโน้มพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานให้มีความเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการทางสถิติสามารถนำไปใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและประเมินผลตอบแทนของพืชในเขตชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ▶  6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของส่วนการใช้น้ำชลประทานให้ประสบผลสำเร็จ และมีคุณภาพตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยออกไปอย่างถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
       ▶  7. ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการปลูกพืช ประมง เลี้ยงสัตว์ ให้มีการใช้น้ำที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณน้ำชลประทาน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการบริหารแบบบูรณาการของหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นไป
       ▶  8. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การบริการข้อมูลวิชาการด้านการใช้น้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำชลประทาน วิธีการชลประทาน ข้อมูลสถิติพื้นที่ชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชลประทาน เพื่อเป็นหน่วยงานศูนย์กลางด้านข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน
       ▶  9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านการใช้น้ำชลประทาน รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
       ▶  10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนัก หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
 

Download  Duties & Responsibilities ▶▶

ฉบับภาษาไทย English Version  
         
 
       

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

 
       
       
       
       
       
  ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน  
   
   
   
   
   
         
 

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 - 9

 
  ทน.1 บอ. (แม่แตง) ทน.2 บอ. (พิษณุโลก) ทน.3 บอ. (ห้วยบ้านยาง)  
   
   
   
   
   
  รักษาการฯ ทน.4 บอ. (สามชุก) ทน.5 บอ. (แม่กลองใหญ่) ทน.6 บอ. (เพชรบุรี)  
   
   
   
   
   
  ทน.7 บอ. (ปัตตานี) ทน.8 บอ. (นครศรีธรรมราช) ทน.9 บอ. (ท่าม่วง)  
   
   
   
   
   
         
         
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com