4-06
ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน
WATER INFORMATION AND FORECAST GROUP - RID

 ช่วงเวลาที่เฝ้าระวังน้ำท่วม


 

01. ลุ่มน้ำสาละวิน (Sw.5A)
 02. ลุ่มน้ำโขง
( Kh.97 ,Kh.1 ,Kh.100 ,Kh.16B ,Kh.104 ,Kh.103 ,Kh.58A ,Kh.98 ,Kh.55)
 03. ลุ่มน้ำกก
( G.8 ,G.10 )
 04. ลุ่มน้ำชี ( E.23 , E.68A , E.16A , E.8A , E.75 , E.2A )
 05. ลุ่มน้ำมูล ( M.4 , M.164 , M.182 , M.184 , M. 5 , M.6A , M.7 , M.9 )

 06. ลุ่มน้ำปิง
( P.1 , P.5 , P.17 )
 07. ลุ่มน้ำวัง ( W.10A , W.1C , W.4A )

 08. ลุ่มน้ำยม ( Y.1C , Y.4 )
 09. ลุ่มน้ำน่าน ( N.1 , N.5A , N.7A , N.67 )

 10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
( C.2 , C.13 , C.3 , C.7A , C.35 , C.36 , C.37 )
 11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง
( Ct.2A )
 12. ลุ่มน้ำป่าสัก ( S.4B , S.42 , S.5 )
 13. ลุ่มน้ำท่าจีน
( T.1 , T.10 , T.13 )
 14. ลุ่มน้ำแม่กลอง ( K.37 , K.35A )
 15. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
( KGT.1, KGT.3 )
 16. ลุ่มน้ำบางปะกง
( Ny.4 , Ny.1B , Ny.3 )
 17. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

18. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ( Z.13 , Z.14 , Z.57 , Z.38 )
19. ลุ่มน้ำเพขรบุรี ( B.15 )
 20. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
( Gt.9 , Gt.7 , Gt.20 )
 21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
( X.53A , X.212 , X.203 , X.119A )
 22. ลุ่มน้ำตาปี
( X.37A , X.217 )
 23. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
( X.90 , X.265 )
 24. ลุ่มน้ำปัตตานี ( X.40B )
 25. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ( X.186 , X.239 , X.234 )

>>> ตารางรวมช่วงเวลาทั้งหมดที่เคยเกิดน้ำท่วม (เรียงตามลุ่มน้ำ) <<<
>>> ตารางรวมช่วงเวลาทั้งหมดที่เคยเกิดน้ำท่วม (เรียงตามวันที่) <<<
>>> ตารางรวมช่วงเวลาทั้งหมดที่เคยเกิดน้ำท่วม (เรียงตามจังหวัด) <<<