8
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID
คลังความรู้ในส่วนอุทกวิทยา
(CLICK TO OPEN)
 

 

1. เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่างๆ

2. เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยา

 

2.1 รูปบรรยากาศการอบรม(ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน1-4)

3. เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ ( Flow Duration Curve )

4. คู่มือการใช้โปรแกรม Basin และ Station Unit Hydrograph

5. คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve)

6. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (Rating Curve) คำอธิบายทั่วไป ปัญหาและการแก้ไข
7. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's formula
8. คู่มือการกรอก Coding form
9. กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph)ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย
10. คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา

11. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อุทกวิทยาทั้ง 8 ภาค

12. รายงานการสัมมนาวิชาการทางอุทกวิทยา วันที่ 18-20 ก.พ.2535 ณ.โรงแรมใบหยก จ.ชลบุรี