8
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID
คลังความรู้ในส่วนอุทกวิทยา
(CLICK TO OPEN)
 

 

1. คู่มือการจัดทำน้ำไหลและผังน้ำ พ.ศ.2561
2. คู่มือปฏิบัติงานการใช้แบบจำลอง ANNs ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. คู่มือการจัดทำ Rating Curve ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

4. เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่างๆ

5. เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกวิทยา

 

5.1 รูปบรรยากาศการอบรม(ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน1-4)

6. เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

 

6.1 เอกสารบรรยายประกอบการฝึกอบรม เรื่องสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ และความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

 

6.2 สรุปประเด็นและแผนดำเนินการจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

 

6.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้โปรแกรมรับข้อมูลจากภาคสนาม Aquarius

7. เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ ( Flow Duration Curve )

8. คู่มือการใช้โปรแกรม Basin และ Station Unit Hydrograph

9. คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve)

10. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (Rating Curve) คำอธิบายทั่วไป ปัญหาและการแก้ไข
11. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's formula
12. คู่มือการกรอก Coding form
13. กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph)ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย
14. คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา

15. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อุทกวิทยาทั้ง 8 ภาค

16. รายงานการสัมมนาวิชาการทางอุทกวิทยา วันที่ 18-20 ก.พ.2535 ณ.โรงแรมใบหยก จ.ชลบุรี
17. คู่มืออการใช้งาน Google Earth เบื้องต้นประกอบการทำแผนที่
18. ฐานข้อมูลความยาวลำน้ำสายหลักและลำน้ำสายย่อยในประเทศไทย
19.คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดทำระบบฐานข้อมูล.pdf
20.เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา
21.เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกราประเมินน้ำท่าและน้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า-น้ำท่วม (RRI Model)
22.หลักการวางโครงข่ายสถานีสารวจอุทกวิทยา
เอกสารเผยแพร่ในส่วนอุทกวิทยา
(CLICK TO OPEN)
 

 

1. การพัฒนาแบบจำลองอุทกวิทยาและแบบจำลองอุทกพลศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำมูลตอนบน
2. การพยากรณ์และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
3. ระบบช่วยตัดสินใจปัญหากับทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำมูล

4. วิธีการประมาณค่าปริมาณน้ำฝนรายวัน

5. การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลองอุทกวิทยา HEC-HMS ที่สถานี P.1 แม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6. โครงการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำคลองโบด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

7. การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

8. การประเมินค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของแบบจำลอง URBS ลุ่มน้ำเลย

9. ความสัมพันธ์ข้อมูลฝนกับลักษณะทางอุทกวิทยา ลุ่มน้ำโก-ลก