Download แบบฟอร์ม

ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน

 

1. แบบฟอร์มสำรวจเนื้อที่เพาะปลูก

รายงานวันสุดท้ายของช่วงสัปดาห์ โดยเริ่มสัปดาห์ที่ 1 คือ วันที่ 28 ต.ค. - 3 พ.ย.

        จบ.1-45    (รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์โดยแยกเป็นรายจังหวัด)

รายงานหลังสิ้นสุดฤดูปลูก

        งส.จษ 1/28    (แบบรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ ในเขตโครงการชลประทานรายจังหวัด) ใช้สำรวจในสนาม

        งส.จษ 2/28    (แบบรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ ในเขตโครงการชลประทานรายจังหวัด) ใช้ในโครงการ

 

2. แบบฟอร์มสำรวจผลผลิตข้าวนาปี

        แบบแจงนับแปลงที่ดิน   

        จบ.1-26  และ  จบ.1-27    (แบบสำรวจผลผลิตข้าวนาปี แบบ 1 และ แบบ 2)

        งส.จษ.4/2541     (แบบประกอบการสอบถามการสำรวจผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี)  

        การชดใช้ค่าเสียหายแปลงสำรวจผลผลิต 

 

3. แบบฟอร์มสำรวจผลผลิตข้าวนาปรังและพืชอื่นๆ

        ส.2/31   (แบบสอบถามผลผลิตพืชทุกชนิด)

        งส.จษ.3/2536    (สรุปรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง)

 

4. หลักเกณฑ์การสำรวจผลผลิตข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง

        หลักเกณฑ์ ฯ

 

5. คู่มือสถิติการใช้น้ำชลประทาน

        Download คู่มือ

        Download File Powerpoint

 

6. จุดสำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559/60

สชป.1     สชป.2      สชป.3     สชป.4     สชป.5     สชป.6     สชป.7     สชป.8     สชป.9     

สชป.10     สชป.11      สชป.12     สชป.13     สชป.14     สชป.15     สชป.16     สชป.17

 

7. คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการย่อยปฎิบัติการส่งน้ำ (ด้านการรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์)

        Download คู่มือ

 

 

 

 

 

*********************************

 

 

99. File นำเสนอ การให้น้ำแก่พืช

ข้อมูล : ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน โทร. 0-2669-4229 ภายใน 2377