8
ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน
WATER INFORMATION AND FORECAST GROUP - RID

คลังความรู้ในฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

Poster ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ

   
คู่มือความรู้อุทกวิทยา

1. การจัดทำแผนที่เส้นชั้นน้ำฝนเท่า (Isohyet)

2. คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ Web Application

3. คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานโปรแกรม AQUARIUS

4. คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดทำระบบฐานข้อมูล

5. คู่มือการปฏิบัติงานอควเรียส

6. การพิจารณาโครงข่ายการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา

7. คู่มือการจัดทำคุณลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

8. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา

9. คู่มือการติดตามสถานการณ์น้ำ

10. คู่มือการปฏิบัติงาน Yearbook แก้ไขฟอร์มล่าสุด

11. คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้แบบจำลอง HEC-HMS

 

คู่มือที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ

1. เส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ ( Flow Duration Curve )

2. คู่มือการใช้โปรแกรม Basin และ Station Unit Hydrograph

3. คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve)

4. คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (Rating Curve) คำอธิบายทั่วไป ปัญหาและการแก้ไข
5. คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's formula
6. คู่มือการกรอก Coding form
7. กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph)ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย
8. คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา

9. คู่มือปฏิบัติงานศูนย์อุทกวิทยาทั้ง 8 ภาค

10. รายงานการสัมมนาวิชาการทางอุทกวิทยา วันที่ 18-20 ก.พ.2535 ณ.โรงแรมใบหยก จ.ชลบุรี

 

รู้เท่าทัน ปลอดภัย เมื่อน้ำมา