การขอใช้ที่ราชพัสดุ

ใบคำร้อง

แบบตรวจสอบ

แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต

หลักเกณฑ์การขออนุญาตประเภทต่างๆ

แบบประกอบการอนุญาตที่มีการปรับปรุง

 

คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และที่ดินประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์