หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

 
 

     "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
          ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"

  1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
  2. สนับสนุนวิชาการในด้านการบริหารจัดการน้ำ และ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
  3. สนับสนุนการปรับปรุงการบำรุงรักษาอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน
  4. พัฒนาฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

  1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
  2. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตามภารกิจ

     สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน
คือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
และด้านการพัฒนาองค์กร  มีจำนวน 11 เป้าประสงค์ คือ

ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง
2. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
3. เขื่อนมีสภาพมั่นคง ปลอดภัย
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. ผู้รับบริการภายในกรม มีความพึงพอใจ
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
5. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
8. มีผลการศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อสนันสนุนการดำเนินงาน
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
9. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
10. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน
11. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300