ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

การคาดการณ์ สถานการณ์ น้ำ

ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมสั่งการและจัดการ การทำงานของโปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation System Commander and Management Tool Program) หรือเรียกชื่อย่อว่า ROS Tool เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพื่อใช้สั่งให้ “โปรแกรมชุดคำสั่งและฟังก์ชั่น (Reservoir Operation Simulation) เรียกชื่อย่อว่า ROS”

การคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2561

ตารางการตรวจสอบงานโครงการชลประทานขนาดเล็กการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2561เอกสารการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561ตารางข้อมูลผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61เอกสารการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศเอกสารสำหรับจัดทำแผนบริหารจัดทำน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ. 2561 และ แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฤดูฝน พ.ศ. 2561แบบฟอร์มสถานการณ์พื้นที่รับน้ำเข้าทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท้ายจังหวัดนครสวรรค์

Bulletin Board

ข้อมูลอาคารชลประทาน


บันทึกข้อความ Download

ตารางข้อมูลอาคารชลประทาน Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ


บันทึกข้อความ Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ Download

การบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2560


บันทึกข้อความ Download

ตัวอย่างกรณีจังหวัดสุโขทัย Download

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน


VTR โครงการ 9101 link


แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ติดต่อเรา

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

  • ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
  • 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  • กรุงเทพมหานคร 10300
  • โทร:02-669-2153

แผนที่