ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบรายสำนักและรายจังหวัด
UPDATE 04/03/2021

ข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัด

ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบรายสำนักและรายจังหวัด

การคาดการณ์ สถานการณ์ น้ำ

ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมสั่งการและจัดการ การทำงานของโปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation System Commander and Management Tool Program) หรือเรียกชื่อย่อว่า ROS Tool เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพื่อใช้สั่งให้ “โปรแกรมชุดคำสั่งและฟังก์ชั่น (Reservoir Operation Simulation) เรียกชื่อย่อว่า ROS”

การคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564


พื้นที่เป้าหมายข้าวโพด NEWข้อมูลสถานีสูบน้ำข้อมูลประกอบจัดทำรายงานน้ำหลากรายจังหวัด 2564เอกสารประกอบการจัดทำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2564เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2564เอกสารประกอบการจัดทำแผนการแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน พ.ศ.2564ข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัด(One page)

สำหรับจัดทำและรวบรวมข้อมูล (หน่วยงานภายในกรมชลประทาน)การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2563 (รายจังหวัด)อ่านทั้งหมด

Bulletin Board

ข้อมูลอาคารชลประทาน


บันทึกข้อความ Download

ตารางข้อมูลอาคารชลประทาน Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ


บันทึกข้อความ Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ Download

การบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2560


บันทึกข้อความ Download

ตัวอย่างกรณีจังหวัดสุโขทัย Download

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน


VTR โครงการ 9101 link

ติดต่อเรา

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

  • ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
  • 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  • กรุงเทพมหานคร 10300
  • โทร:02-669-2153

แผนที่