ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบรายสำนักและรายจังหวัด
UPDATE 04/03/2021

ข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัด

ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบรายสำนักและรายจังหวัด

การคาดการณ์ สถานการณ์ น้ำ

ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมสั่งการและจัดการ การทำงานของโปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation System Commander and Management Tool Program) หรือเรียกชื่อย่อว่า ROS Tool เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพื่อใช้สั่งให้ “โปรแกรมชุดคำสั่งและฟังก์ชั่น (Reservoir Operation Simulation) เรียกชื่อย่อว่า ROS”

การคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564

โปรแกรมคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การระบายน้ำและการบริหารจัดการ
อ่างเก็บกักน้ำและเขื่อนระบายน้ำ NEW


เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 435 แห่ง
พ.ศ. 2566 NEW


ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
พ.ศ. 2566 NEWตรวจสอบแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2566เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและเพราะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2566การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2565 (รายจังหวัด)ข้อมูลพื้นที่รับน้ำฝน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานเอกสารประกอบการจัดทำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2565ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่นพ.ศ. 2544เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2565เอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและเพราะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565เอกสารประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2564การเพิ่มศักยภาพปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเอกสารประกอบการจัดทำการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2564ข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัด(One page)

สำหรับจัดทำและรวบรวมข้อมูล (หน่วยงานภายในกรมชลประทาน)การเตรียมการรับมืออุทกภัย พ.ศ. 2563 (รายจังหวัด)ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Bulletin Board

ข้อมูลอาคารชลประทาน


บันทึกข้อความ Download

ตารางข้อมูลอาคารชลประทาน Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ


บันทึกข้อความ Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ Download

การบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2560


บันทึกข้อความ Download

ตัวอย่างกรณีจังหวัดสุโขทัย Download

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน


VTR โครงการ 9101 link


แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน


แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)


แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ติดต่อเรา

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

  • ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
  • 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  • กรุงเทพมหานคร 10300
  • โทร:02-669-2153

แผนที่