ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบรายสำนักและรายจังหวัด
UPDATE 04/03/2021

ข้อมูลการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบรายสำนักงานและรายจังหวัด

ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบรายสำนักและรายจังหวัด

การคาดการณ์ สถานการณ์ น้ำ

ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมสั่งการและจัดการ การทำงานของโปรแกรมประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation System Commander and Management Tool Program) หรือเรียกชื่อย่อว่า ROS Tool เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic 6.0 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 เพื่อใช้สั่งให้ “โปรแกรมชุดคำสั่งและฟังก์ชั่น (Reservoir Operation Simulation) เรียกชื่อย่อว่า ROS”

การคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ปี 2564

โปรแกรมคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

โปรแกรมคาดการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


แผนงานการเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ NEW


ร่างแผนการจัดสรรน้ำและเพราะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2567

(30/04/2567)

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2567

(26/03/2567)

แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2567

(15/02/2567)

เอกสารประกอบการจัดทำ แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2567

(15/02/2567)

ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การระบายน้ำและการบริหารจัดการ
อ่างเก็บกักน้ำและเขื่อนระบายน้ำ

(18/05/2023)

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 435 แห่ง
พ.ศ. 2566

(28/04/2023)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Bulletin Board

ข้อมูลอาคารชลประทาน


บันทึกข้อความ Download

ตารางข้อมูลอาคารชลประทาน Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ


บันทึกข้อความ Download

การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ Download

การบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2560


บันทึกข้อความ Download

ตัวอย่างกรณีจังหวัดสุโขทัย Download

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน


VTR โครงการ 9101 link


แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน


แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)


แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ติดต่อเรา

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ

  • ชั้น2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
  • 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  • กรุงเทพมหานคร 10300
  • โทร:02-669-2153

แผนที่