หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์

 
 


     Top Menu

 • หน้าแรก
 • กรมชลประทาน
 • เกี่ยวกับองค์กร
 • หน่วยงานภายใน
  • ส่วนบริหารจัดการน้ำ
   • กลุ่มงานจัดสรรน้ำ
   • กลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ
   • ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ
   • ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  • ส่วนอุทกวิทยา
   • กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
   • กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
   • กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
   • กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ
  • ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
   • กลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
   • กลุ่มงานบำรุงหัวงาน
   • กลุ่มงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
   • กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน
  • ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
   • กลุ่มงานวิศวกรรม
   • กลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
  • ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
   • ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
   • กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
   • ฝ่ายแผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
   • ศูนย์สาธิตการใช้น้ำชลประทานแม่กลอง
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)
   • สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
   • งานธุรการ
   • งานการเงินและบัญชี
   • งานการเจ้าหน้าที่
   • งานพัสดุ
  • ศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
  • ศูนย์อุทกวิทยาภาคฯ
   • ภาคเหนือตอนบน
   • ภาคเหนือตอนล่าง
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   • ภาคกลาง
   • ภาคตะวันออก
   • ภาคตะวันตก
   • ภาคใต้
  • คำรับรองปฏิบัตราชการ
   • ปี 2556
   • ปี 2557
  • แผนผังเว็บ
  • ติดต่อ

     ภายใน สบอ.

 • หนังสือเวียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
  • แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน (ฤดูฝน) ปี2557
  • ขอให้จัดส่งรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี2556/57
  • แบบร่างแผนการป้องกันภัยและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2557
  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2556/57
  • แบบฟอร์มรายงานผลการวัดเคื่องมือพฤติกรรมเขื่อน
  • ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (ขนาดใหญ่)
  • ฐานข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่
  • ตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน
  • แบบฟอร์มสำรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน (ใหม่)
  • ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ วันที่ 3 ก.ย.2556
  • คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
  • สรุปการซักซ้อมแผนความต่อเนื่องด้านการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556
  • เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียน การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมชลประทาน วันที่ 3 กันยายน 2556
  • ตัวอย่างตารางสรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดฯ
  • ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
  • แบบสำรวจ กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
  • แบบฟอร์มค่าสำรวจออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน
  • เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2556
  • แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2556
  • รายงานชี้แจงผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี2555/56
  • วีดีโอชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online
  • แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556
  • การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online (เพิ่มเติม)
  • การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วนระบบ Online
  • การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (2/2)
  • การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (1/2)
  • การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) พ.ศ.2556
  • แบบร่างแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556
  • สรุปรายงานดรรชนีตัวชี้วัด
  • คู่มือการคำนวณคะแนนผลการประเมินสมรรถนะ (EPP)
  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2555
  • แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2554/55
  • แบบฟอร์มปริมาณงาน บท.ศูนย์อุทกฯ
  • การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2555
  • เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
 • ผลงานวิจัย
  • แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี2554 บริเวณ ปตร.บางโฉมศรี
  • การประเมินปริมาณน้ำท่าจากพายุและความกดอากาศในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน
  • สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในอำเภอนครศรีธรรมราช
  • สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำปากพนัง
  • สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี
  • อุทกภัยในนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553
  • อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย.2553

     หน่วยงานภายนอก

 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
 • คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
 • สำนักระบายน้ำ (กทม.)
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟฝ.
 • สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300