หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประวัติสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

 
 


ในปี พ.ศ.2447 กรมชลประทานได้ก่อตั้งกองชลประทานหลวงขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคลองตลอดมาจนในปี พ.ศ.2518 ได้จัดตั้ง "กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา"
        จากการที่กรมชลประทานได้เริ่มงานสำรวจอุทกวิทยา โดยมีวิธีการที่ทันสมัยขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา โดยการจัดตั้งเป็นแผนกอุทกวิทยา ขึ้นตรง กับกองสำรวจ และในปี พ.ศ.2518 เมื่อมีการจัดหน่วยงานใหม่ใน
กรมชลประทาน ได้ยกฐานะแผนกอุทกวิทยาขึ้นใหม่เป็น "กองอุทกวิทยา" มีลักษณะงาน วิชาการเป็นการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และออกแบบด้านอุทกวิทยา
        ในปี พ.ศ.2540 ได้มีการปรับโครงสร้างของกรมชลประทานให้เหมาะสมกับสภาพเศษฐกิจและสังคม ขนาดขององค์กรกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและครบวงจรภายในหน่วยงาน จึงได้รวม "กองอุทกวิทยา" และ "กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา" ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องเกื่อกูลและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เป็น "สำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ" ที่มีภารกิจหลักชัดเจน โดยบูรณาการงานวิชาการ กับงานปฏิบัติการ เข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการทำงานสั้นลง การสั่งการและประสานงานภายในสำนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนภาระกิจ หลักของกรมชลประทาน ให้สัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การศึกษาติดตามวัฏจักอุทกวิทยา การบริหารจัดการน้ำชลประทาน การพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน การศึกษา ทดลอง และวิจัยงานด้านเกษตรชลประทาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดประสานกับ นโยบายของกรมชลประทาน
        ปี พ.ศ.2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 เป็นไปอย่างถูกต้องให้เป็นไป แนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะต้องรับความเห็นชอบการแบ่งงาน จึงได้เปลี่ยนชื่อและยกเลิก ฐานะโดยให้ใช้ ชื่อหน่วยงานใหม่ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น "สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา"

 

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300