หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด

 
 


พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561(27 มิ.ย.2562)
ข้อสั่งการ รมว.กษ. เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560(18 พ.ค.2560)
การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2560(18 พ.ค.2560)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) 2560(9 พ.ค.2560)
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560 (9 พ.ค.2560)
เล่มแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2559/60 ของคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พฤศจิกายน 2559 (12 ม.ค.2560)
แบบรายงายแผนและผลการเพาะปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ฤดูแล้งปี 2559/60 รายจังหวัด (24 พ.ย.2559)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60 (ฉบับแก้ไข หน้า 48 และ หน้า 79) (18 พ.ย.2559)
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60 (15 พ.ย.2559)
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว (5 ก.ย.2559) คู่มือ Agi-map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( 5 ก.ย 2559)
ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (2 ก.ย.2559)
แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน (ฤดูฝน) ปี 2558 (8 มิ.ย.2559)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ปี 2558 (8 มิ.ย.2559)
แบบฟอร์มผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 (23 เม.ย.2559)
เพลง ความรู้สู่งาน ชลประทานที่ยั่งยืน (31 มี.ค.2559)
แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ. 2559 (8 มี.ค.2559)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2559 (8 มี.ค.2559)
คู่มือการใช้โปรแกรม Excel เพื่อคำนวณหาการใช้น้ำ (ROS) ของโครงการประเภทต่างๆ (8 มี.ค.2559)
เอกสารประกอบการบรรยาย (สำหรับวิทยากร) และ Powerpoint กลางสนับสนุน
      โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
      (25 ม.ค.2559)
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
      (20 ม.ค.2559)
โปสเตอร์เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ทรุดบ่อ...อย่าให้บ่อทรุด (14 ธ.ค.2558)
แผนการบริหารจัดการและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี 2558/59 (27 พ.ย.2558)
ตารางข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59 (31 ส.ค.2558)
แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน (ฤดูฝน) ปี 2558 (28 เม.ย.2558)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ปี 2558 (28 เม.ย.2558)
แผนการบริหารจัดการและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน ปี 2557/58 (19 พ.ย.2557)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง งดส่งเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (19 พ.ย.2557)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง งดส่งเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในลุ่มน้ำแม่กลอง(19 พ.ย.2557)
ประชุมเตรียมพร้อมการจ้างแรงงาน (ppt. นำเสนอโดย รธบ. และ กองแผนงาน) (24 ต.ค.2557)
ราคากลาง เขื่อนแม่สรวย (09 ต.ค.2557)
ตารางข้อมูลประกอบการวางแผนปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/58 ในเขตชลประทาน (10 ก.ย..2557)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) ปี 2557 (28 พ.ค.2557)
แผนจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน (ฤดูฝน) ปี 2557 (28 พ.ค.2557)
ขอให้จัดส่งรายงานผลการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2556/57 (22 พ.ค.2557)
แบบร่างแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2557 (19 ก.พ.2557)
แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2256/57 (28 พ.ย.2556)
แบบฟอร์มรายงานผลการวัดเครื่องมือพฤติกรรมเขื่อน (26 พ.ย.2556)
ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (ขนาดใหญ่) (21 พ.ย.2556)
ฐานข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ (21 พ.ย.2556)
ตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน (1 พ.ย.2556)
แบบฟอร์มสำรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน (ใหม่) (31 ต.ค.2556)
ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
      วันที่ 3 ก.ย. 2556
(12 ก.ย.2556)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (5 ก.ย.2556)
สรุปการซักซ้อมแผนความต่อเนื่องด้านการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 (30 สิงหาคม 2556)
เอกสารประกอบการประชุม การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมชลประทาน วันที่ 3 กันยายน 2556 (19 ส.ค.2556)
ตัวอย่างตารางสรุปเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดฯ (7 ส.ค.2556)
ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (7 ส.ค.2556)
แบบสำรวจความพึงพอใจ กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
แบบฟอร์มค่าศึกษาสำรวจออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน (3 ก.ค.2556)
เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงาน PMQA หมวด 6 ครั้งที่ 1/2556 (30 พ.ค.2556)
แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี 2556 (28 พ.ค.2556)
รายงานชี้แจงผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทานปี 2555/56 (9 พ.ค.2556)
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 (1 พ.ค.2556)
การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online (เพิ่มเติม) (26 เม.ย.2556)
การชี้แจงระบบฐานข้อมูล การรายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online (26 เม.ย.2556)
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (2/2)
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ (1/2)
การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 (26 ก.พ.2556)
แบบแผนร่างการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2556 (ตามบันทึก สบอ.43/2556ลว.20 ก.พ.56)
เอกสารประกอบการประชุม (วันที่ 18 ก.พ.56 เวลา 15.00น.) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการส่งน้ำ
สรุปรายงานดรรชนีตัวชี้วัด
คู่มือการคำนวณคะแนนผลการประเมินสมรรถนะ (EPP)
แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูฝน) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2555
แผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตพื้นที่ชลประทาน ปี2554/55
แบบฟอร์มปริมาณงาน บท.ศูนย์อุทกฯ
การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี2555
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300