หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

วันนี้
91
เมือวานนี้
139
เดือนนี้
2,908
ทั้งหมด
33,843

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

 

กรมชลประทาน
อาคารอำนวยการชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ภายใน
สายตรง
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ
นายเลิศชัย  ศรีอนันต์

2332

2583

08-4700-5324

 

0-2241-3348

0-2663-5025

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
นายชัชชม  ชมประดิษฐ์
2421
08-4700-5322
08-1354-7508
0-2243-6909
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
นายจเร   ทองด้วง
2742
0-2669-5048
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
นายสมเจต  พานทอง
2205
08-4700-5336
0-2241-5050
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
นายเพิ่มพร  โสภณางกูร
2633
2407
0-2241-1011
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน
นายศุภชัย    แก้วลำใย
2359
08-1810-7821
0-2241-4794
ผู้อำนวยการศูนย์โทรมาตรเพื่อชลประทาน
นายวิชญ์  ศรีวงษา
2772
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายพูลสวัสดิ์  แก้ววิมุติ
2360
2740
08-198-1545
0-2241-2360
0-2241-5217

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300