หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

วันนี้
37
เมือวานนี้
50
เดือนนี้
2,666
ทั้งหมด
5,874

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คำรับรองปฏิบัติราชการ

 
 


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) (16/10/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 31 สิงหาคม 2560) (19/9/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 30 กรกฎาคม 2560) (22/8/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 30 มิถุนายน 2560) (18/7/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 31 พฤษภาคม 2560) (13/7/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 30 เมษายน 2560) (13/7/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) (8/5/60)
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2560 สบอ. (-) (20/04/60)

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300