หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน

 
 

    คำสั่ง
       แต่งตั้งคณะทำงาน
       แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประสานข้อมูล
       ทะเบียนรายชื่อคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
    ข้อมูลหน่วยงาน
       ข้อมูลกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ สำนักบริหารโครงการ ปี 2553
       ข้อมูลสารสนเทศกองแผนงาน ปี 2553
       ข้อมูล GIS ศูนย์สารสนเทศ
       ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สชป 1-17 สำนักสำรวจ (ปี 2545-2546)
    ขั้นตอนและวิธีการ
        ขั้นตอนการดำเนินการ
        แผนและผลการปฏิบัติงาน (Plan&Result 2554)
    รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
        รวมข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ชลประทานแต่ละ สชป.
        รางงานสรุปผลการตรวจสอบพื้นที่ชลประทานเสนอ อธช.(17 ส.ค. 54)
        การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (ที่ยังไม่เสร็จ) เสนอ ผส.ชป.
    รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
       ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ความละเอียด 0.75 เมตร (คุณอัจฉราฯ ศูนย์สารสนเทศ)
       ผลการตรวจสอบข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยศูนย์สารสนเทศ
       หนังสือเสนอ อธช. ขออนุมัติในหลักการจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี 2555
    ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
       ปี 2552-2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/55 เม.ย. 2555) ทั้งหมด 25 จังหวัด
    แผนการปฏิบัติงาน ปี 2555
       ขออนุมัติในหลักการจัดทำโครงการฯ - สบอ.4858
       รายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน
    ผลการปฏิบัติงาน ปี 2555
       รายงานผลการประชุมครั้งที่1/2555
       การจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี 2555
       ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ
       ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นค่าจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน 2555
       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน
       รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 (26 ก.พ. 56)
       รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (27 ธ.ค. 55)
       รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (15 พ.ย. 55)
       เร่งรัดการส่งรายงาน (16 พ.ย. 55)
       รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 55)
       เร่งรัดการจัดส่งรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (3 ม.ค. 56)
    มาตราฐานการจัดทำข้อมูล GIS
       คู่มือมาตราฐานการจัดทำข้อมูล GIS
       ข้อมูล Shapefile ถนน
       Layout Templates
       รหัสโครงการ
       คู่มือประกอบการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม ArcGIS 9.x
    ร่างรายงานสรุปโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี 2555 (1 พ.ค. 2556)
       ที่ตั้งโครงการชลประทาน (เพิ่มเติม) (1 พ.ค.56)
    รายงานโครงการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน พ.ศ. 2555 (1 พ.ย.5256)
       อนุมัติรายงาน 11 ต.ค.56 - 22 ต.ค.56
       ฉบับสมบูรณ์
       ฉบับผู้บริหาร

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300