it
 
 

หนังสือเวียน > 2555 > 2556 > 2557 > 2558 > 2559 > 2560 > 2561> 2562> 2563> 2564> 2565
ลำดับ เลขที่ สบอ. เลขที่หนังสือ ลงวันที่

 

เรื่อง

วันที่ลง web site
1402 9527/2565 พิเศษ/สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/2564 29 ธ.ค.65 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ ฟรี พร้อมกับ Cert (HACKaTHAILAND Learning Platform) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ธ.ค.65
1401 9447/2564 อว7213/ว.428 27 ธ.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 3 : ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไข" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ธ.ค.64
1400 9528/2564 ผกง.555/2564 30 ธ.ค.64 วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 ธ.ค.64
1399 9501/2564 งบ16838/2564 29 ธ.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 30 ธ.ค.64
1398 9497/2564 ผงจ.1891/2564 29 ธ.ค.64 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(บส.บอ.,งบ.บอ.) 30 ธ.ค.64
1397 9533/2564 พิเศษ/ผลสลากกาชาด กษ./64 29 ธ.ค.64 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ธ.ค.64
1396 9469/2564 สบค04/1612/2564 28 ธ.ค.64 การใช้ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ธ.ค.64
1395 9480/2564 กผง05/974/2564 29 ธ.ค.64 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ธ.ค.64
1394 9477/2564 สบค06/1273/2564 29 ธ.ค.64 อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ธ.ค.64
1393 9452/2564 สบอ(ปค)04/513/2564 28 ธ.ค.64 ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1392 9462/2564 กษ0212/ว8337 22 ธ.ค.64 การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1391 9513/2564 กษ0201.06/ว8972 28 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ "เมล็ดพันธ์ของพระราชา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1390 9512/2564 กษ0201.06/ว8957 28 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1389 9511/2564 กษ0201.06/ว8980 28 ธ.ค.64 รายงานผลการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1388 9510/2564 กษ0201.06/ว8960 28 ธ.ค.64 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ธ.ค.64
1387 9439/2564 งบ16756/2564 28 ธ.ค.64 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 28 ธ.ค.64
1386 9429/2564 กษ0201.06/ว8906 24ธ.ค.64 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ธ.ค.64
1385 9428/2564 นร1001/ว29 24 ธ.ค.64 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ธ.ค.64
1384 9427/2564 อว6309.OI/196/2565 24 ธ.ค.64 ขอนำส่งแผนกลยุทธ์ สกสว. พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) ซึ่งใช้เป็นแผนกลยุทธ์กองทุน ววน. พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ธ.ค.64
1383 9419/2564 กษ0208/ว2199 24 ธ.ค.64 ขออนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1382 9418/2564 กษ0201.06/ว8807 22 ธ.ค.64 ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพของขวัญ และทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1381 9417/2564 กค0601/ว2196 21 ธ.ค.64 ส่งจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1380 9416/2564 กษ0201.06/ว8804 21 ธ.ค.64 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยอนุโลม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1379 9415/2564 นร1115/ว7366 22 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1378 9414/2564 พิเศษ/นายกฤตวิทย์เลาหธนาพร/2564 22 ธ.ค.64 การแจ้งยุติการจัดทำวารสารเฟรชในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1377 9413/2564 อว0406/ว17485 23 ธ.ค.64 ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1376 9412/2564 อว0401.6/ว1206 21 ธ.ค.64 ขอมอบหนังสือ "รายงานประจำปีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.64
1375 9431/2564 กผง06/822/2564 27 ธ.ค.64 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 ธ.ค.64
1374 9384/2564 สบค07/874/2564 24 ธ.ค.64 การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 24 ธ.ค.64
1373 9371/2564 กผง06/819/2564 22 ธ.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 ธ.ค.64
1372 9370/2564 กผง06/821/2564 22 ธ.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 ธ.ค.64
1371 9387/2564 ผกง.536/2564 24 ธ.ค.64 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 ธ.ค.64
1370 9377/2564 สบอ(ปค.)04/506/2564 24 ธ.ค.64 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 ธ.ค.64
1369 9396/2564 รง0613/ว0000465 30 พ.ย.64 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 ธ.ค.64
1368 9381/2564 สลก1210/2564 24 ธ.ค.64 นายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 24 ธ.ค.64
1367 9356/2564 สดท.2564/ว384 22 ธ.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ธ.ค.64
1366 9353/2564 นร1013.1/201 21 ธ.ค.64 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ธ.ค.64
1365 9357/2564 มท0309.9/ว6970 17 ธ.ค.64 การขับเคลื่อนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ธ.ค.64
1364 9336/2564 สบค02/1121/2564 22 ธ.ค.64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 ธ.ค.64
1363 9335/2564 สบค02/1120/2564 22 ธ.ค.64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทานรอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 ธ.ค.64
1362 9315/2564 กษ0201.06/ว8777 20 ธ.ค.64 แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.63) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 ธ.ค.64
1361 9314/2564 กษ0201.06/ว8655 17 ธ.ค.64 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.64
1360 9313/2564 กษ0201.06/ว8754 20 ธ.ค.64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 ธ.ค.64
1359 9309/2564 กผง06/810/2564 20 ธ.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ธ.ค.64
1358 9308/2564 กผง06/812/2564 20 ธ.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 ธ.ค.64
1357 9304/2564 พิเศษ(COVID-19)/97 21 ธ.ค.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ธ.ค.64
1356 9259/2564 สบค06/1231/2564 17 ธ.ค.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตั้งค่าป้องกัน Mulware Ransomware ใน Windows setting และในระบบ Network ภายในสำนักงานในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ธ.ค.64
1355 9253/2564 อว0610(3)/745 16 ธ.ค.64 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ธ.ค.64
1354 9252/2564 สสธ1074/2564 16 ธ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ธ.ค.64
1353 9232/2564 สบค06/1229/2564 16 ธ.ค.64 พิจารณาตัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ธ.ค.64
1352 9211/2564 กษ0201.06/ว8589 14 ธ.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 16 ธ.ค.64
1351 9210/2564 กษ1001/ว1982 14 ธ.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 16 ธ.ค.64
1350 9216/2564 กษ0201.06/ว8624 14 ธ.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ธ.ค.64
1349 9212/2564 กษ0201.06/ว8584 13 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 16 ธ.ค.64
1348 9225/2564 อว7610.1/128/2564 16 ธ.ค.64 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ธ.ค.64
1347 9235/2564 สบค07/849/2564 16 ธ.ค.64 การจัดทำสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ธ.ค.64
1346 9217/2564 สลก0600/ว6579 15 ธ.ค.64 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการเกษตร "ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ประจำปี2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ธ.ค.64
1345 9181/2564 สลก1170/2564 15 ธ.ค.64 แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพนางชะม้อย น้อยไพโรจน์ มารดาของนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 15 ธ.ค.64
1344 9182/2564 สลก1167/2564 14 ธ.ค.64 พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ พึ่งโพธิ์สภ บิดาของนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทานถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 15 ธ.ค.64
1343 9159/2564 พิเศษ(COVID-19)/92 14 ธ.ค.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ธ.ค.64
1342 9160/2564 สบค04/1549/2564 14 ธ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ธ.ค.64
1341 9166/2564 สจด2066/2564 14 ธ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ธ.ค.64
1340 9152/2564 สบค07/846/2564 14 ธ.ค.64 ขอเชิญไหว้พระวิถีใหม่แบบ (New Normal) ต้อนรับปีใหม่ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ธ.ค.64
1339 9133/2564 นร0228/ว1511 13 ธ.ค.64 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ธ.ค.64
1338 9103/2564 สบค729/2564 8 ธ.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1082/2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ธ.ค.64
1337 8889/2564 กตน469/2564 30 พ.ย.64 สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ธ.ค.64
1336 9141/2564 สชป10/1592/2564 13 ธ.ค.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ธ.ค.64
1335 9135/2564 นร1004.1/924 14 ธ.ค.64 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ธ.ค.64
1334 9075/2564 สบค03/297/2564 8 ธ.ค.64 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ธ.ค.64
1333 9135/2564 สลก115/2564 14 ธ.ค.64 นางชะม้อย น้อยไพโรจน์ มารดาของนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ธ.ค.64
1332 9134/2564 อว7610.1/130/2564 13 ธ.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 14ธ.ค.64
1331 9047/2564 1405/2564 8 ม.ค.64 ขอนำเสนอและประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 13 ธ.ค.64
1330 9000/2564 พิเศษ(COVID-19)/90 7 ธ.ค.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1329 9018/2564 กษ0204/ว2533 7 ธ.ค.64 หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง Modern Agriculture สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1328 8968/2564 กษ0201.06/ว8409 2 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรนน้ำแห่งชาติ (สทนช.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1327 9016/2564 อว0401/ว16857 3 ธ.ค.64 การับ ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 13 ธ.ค.64
1326 9034/2564 กผง06/787/2564 8 ธ.ค.64 รายงานการจัดทำข้อมูลให้หน่วยตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1325 9096/2564 กษ0201.06/ว8480 9 ธ.ค.64 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail.mail) ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ของหน่วยงานต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 13 ธ.ค.64
1324 9095/2564 กษ1008/ว1958 9 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบนเนอร์ "กิจกรรมเฉลิมฉลองยอดจำหน่าย 300 ล้านบาท ผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.COM และเทศกาลปีใหม่ 2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 13 ธ.ค.64
1323 9102/2564 สบค15933 8 ธ.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์ การรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 5 (ปี 2566 - 2570) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1322 9025/2564 พน0501/13813 7 ธ.ค.64 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.64
1321 9055/2564 กผง06/791/2564 8 ธ.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 13 ธ.ค.64
1320 9054/2564 กผง06/792/2564 8 ธ.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 13 ธ.ค.64
1319 9101/2564 กผง05/922/2564 9 ธ.ค.64 การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 13 ธ.ค.64
1318 9013/2564 กผง06/783/2564 3 ธ.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.64
1317 8930/2564 สบค01/4504/2564 3 ธ.ค.64 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 ธ.ค.64
1316 8967/2564 กษ0201.06/ว8379 1 ธ.ค.64 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) จากโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.64
1315 8966/2564 กษ0201.06/ว8345 1 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.64
1314 8965/2564 กษ0201.06/ว8357 1 ธ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.64
1313 8970/2564 กษ0601/ว29417 2 ธ.ค.64 จัดส่งวารสารข่าวปศุสัตว์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.64
1312 8969/2564 31300075/219/2564 2 ธ.ค.64 สื่อความข่าวประชาสัมพันธ์ "กบง.สั่งปรับสเปคกลุ่มน้ำมันดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.2564 - 31 มี.ค.2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.64
1311 8961/2564 อว67.49/ว610 3 ธ.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "กุลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID-19)" (Onsite) ปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ธ.ค.64
1310 8931/2564 กผง05/893/2564 2 ธ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ธ.ค.64
1309 8951/2564 สชป9/1271/2564 3 ธ.ค.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 ธ.ค.64
1308 8944/2564 กค0405.7/53743 2 ธ.ค.64 การเพิกถอนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงชุมสกลนครการโยธา นายณัษฐพงษ์ ถาวรพิศาลกุลธร และ นายสุทธิพจน์ ถาวรพิศาลเกษม ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ธ.ค.64
1307 8928/2564 กค0405.7/ว177 2 ธ.ค.64 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ธ.ค.64
1306 8927/2564 กค0405.7/ว173/2564 2 ธ.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ธ.ค.64
1305 8926/2564 กค0405.7/ว183/2564 2 ธ.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ธ.ค.64
1304 8933/2564 กผง06/772/2564 1 ธ.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 3 ธ.ค.64
1303 8909/2564 ธภร.1พิเศษ/2564 1 ธ.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 ธ.ค.64
1302 8886/2564 สบค06/1166/2564 1 ธ.ค.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน ในรูปแบบออนไลน์ (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1301 8885/2564 สพช01/447/2564 1 ธ.ค.64 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1300 8791/2564 พิเศษ(COVID-19)/87 29 พ.ย.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1299 8802/2564 กผง02/245/2564 24 พ.ย.64 รายงานผลการดำเนินงาน RID TEAM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1298 8793/2564 กผง02/246/2564 19 พ.ย.64 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1297 8855/2564 กษ0201.06/ว8312 30 พ.ย.64 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1296 8854/2564 กษ0201.06/ว8343 30 พ.ย.64 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1295 8853/2564 กษ1201/ว5502 30 พ.ย.64 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1294 8837/2564 พิเศษ/นายสุรชัยสุขเขียวอ่อน/2564 29 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์สมทบทุนค่าของขวัญและการจัดงานคริสต์มาสให้กับเด็กๆบ้านนกขมิ้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1293 8823/2564 กษ0201.06/ว8202 25 พ.ย.64 ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1292 8822/2564 สชป11/582/2564 29 พ.ย.64 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 55 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.64
1291 8882/2564 สลก1125/2564 1 ธ.ค.64 ขอแจ้งการแต่งกายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.64
1290 8843/2564 สบค06/1158/2564 30 พ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด (Mindset) พิชิตความสำเร็จรุ่นที่ 1-2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ธ.ค..64
1289 8817/2564 สบค713/2564 29 พ.ย.64 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.64
1288 8795/2564 อว0610(3)562 29 พ.ย.64 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.64
1287 8784/2564 ศล.ว.2094/2564 26 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เช่าบูชา เหรียญและรูปหล่อ "บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 พ.ย.64
1286 8778/2564 ผงจ.1727/2564 25 พ.ย.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 พ.ย.64
1285 8765/2564 กผง04/5629/2564 26 พ.ย.64 แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 พ.ย.64
1284 8751/2561 กผง06/760/2564 25 พ.ย.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 26 พ.ย.64
1283 8750/2564 กผง06/351/2564 25 พ.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 26 พ.ย.64
1282 8764/2564 กษ0201.06/ว8215 25 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการผลการปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 พ.ย.64
1281 8752/2564 สป.กษ.34357 24 พ.ย.64 เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UV CARE 254 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 พ.ย.64
1280 8729/2564 สบค02/1061/2564 25 พ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสิปปนนท์ กิ่งก้ำ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.64
1279 8725/2564 สบค02/1057/2564 24 พ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอาคม คงทอง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.64
1278 8711/2564 กษ0212/ว3484 16 พ.ย.64 แจ้งสรุปแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.64
1277 8732/2564 สบค07/794/2564 24 พ.ย.64 สำรวจความพึงพอใจและความต้องการในการจัดสวัสดิการของบุคลากรกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.64
1276 8733/2564 อว0602.08(01)/ว1325 24 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.64
1275 8703/2564 สบค02/1053/2564 24 พ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชัยรัตน์ สีด้วง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1274 8655/2564 นร1403(TNMCS)/ว11159 23 พ.ย.64 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1273 8718/2564 สบค07/800/2564 24 พ.ย.64 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการการจัดสวัสดิการทัศนศึกษากรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1272 8690/2564 อว6501.0506.2/619 23 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 16 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1271 8689/2564 ยธ0710.2/103218 23 พ.ย.64 ขอส่งหนังสือรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1270 8664/2564 สบค07/788/2564 23 พ.ย.64 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.64
1269 8648/2564 บว.พิเศษ/2564 22 พ.ย.64 ขอเรียนเชิญ ให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 พ.ย.64
1268 8646/2564 อว0406/ว15866 19 พ.ย.64 ขอมอบเอกสารเผยแพร่ รายงานการสำรวจสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 พ.ย.64
1267 8568/2564 สบค04/1379/2564 22 พ.ย.64 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 พ.ย.64
1266 8638/2564 กษ0202/ว7600 22 พ.ย.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ย.64
1265 8665/2564 สบอ(ศอช.4)/311/2564 23 พ.ย.64 มารดานายธวัชชัย ดีสวาสดิ์ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1264 8626/2564 พิเศษ(COVID-19)/85 22 พ.ย.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.64
1263 8609/2564 นร1010/152 18 พ.ย.64 ขอส่งรายงานประจำปี ก.พ.ค. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1262 8608/2564 กษ0201.06/ว8014 18 พ.ย.64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1261 8607/2564 นร0305/ว16798 18 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ช่องทางงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1260 8606/2564 กษ0201.06/ว8000 17 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เงินทุนเพื่อจัดเป็นกองทุนสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนหูหนวกไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1259 8605/2564 กษ0201.06/ว7995 17 พ.ย.64 รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1258 8604/2564 อว7213/ว356 18 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.64
1257 8603/2564 กษ0201.06/ว8012 17 พ.ย.64 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.64
1256 8558/2564 ดศ0502/ว2794 18 พ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ย.64
1255 8557/2564 อว8603.15(กทม.)/ว260 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 19 พ.ย.64
1254 8556/2564 อว8603.15(กทม.)/ว301 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 19 พ.ย.64
1253 8555/2564 อว8603.15(กทม.)/ว300 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 19 พ.ย.64
1252 8554/2564 อว8603.15(กทม.)/ว299 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 19 พ.ย.64
1251 8552/2564 อว8603.65(กทม.)/ว292 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 19 พ.ย.64
1250 8551/2564 อว8603.15(กทม.)/ว291 18 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดชอบทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท." รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ย.64
1249 8515/2564 สบค07/785/2564 19 พ.ย.64 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 3 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ย.64
1248 8574/2564 สบค07/787/2564 19 พ.ย.64 ขอเชิญร่วมฟังธรรม (Online) กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 19 พ.ย.64
1247 8562/2564 สชป12/1817/2564 18 พ.ย.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 เดือนกันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 19 พ.ย.64
1246 8541/2564 นร1004.1/896 19 พ.ย.64 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (TLP) ประจำปีการศึกษา 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ย.64
1245 8526/2564 กษ0208/ว1948 17 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 18 พ.ย.64
1244 8525/2564 นร0731.2/ว7 18 พ.ย.64 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 18 พ.ย.64
1243 8524/2564 นร0731.2/ว9 18 พ.ย.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 18 พ.ย.64
1242 8521/2564 สลก06/1017/2564 18 พ.ย.64 ขอเชิญประกวดออกแบบโลโก้ 120 ปี กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ย.64
1241 8516/2564 กผง06/733/2564 16 พ.ย.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 18 พ.ย.64
1240 8507/2564 งบ15107/2564 17 พ.ย.64 การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 18 พ.ย.64
1239 8497/2564 กษ0204/ว2343 19 พ.ย.64 หลักสูตรการศึกษาระยะยาวของฝรั่งเศลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ย.64
1238 8485/2564 001/2564/SEAC 16 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "Enhancing your Organization with Collabrative Boosters : ยกระดับภูมิคุ้มกันความขัดแย้งภายในองค์กร ด้วยตัวกระตุ้นสร้างความร่วมมือ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ย.64
1237 8443/2564 กพร259/2564 16 พ.ย.64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ย.64
1236 8461/2564 กษ0201.06/ว7926/64 13 พ.ย.64 การแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลปลอม (Fake News) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 พ.ย.64
1235 8458/2564 ดศ0411.3/ว4897 10 พ.ย.64 ขอจัดส่งนโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) (แผนปฏิบัติการ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 พ.ย.64
1234 8454/2564 กษ0201.06/ว7852 11 พ.ย.64 การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 พ.ย.64
1233 8452/2564 กษ0201.06/ว7927 13 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 พ.ย.64
1232 8468/2564 สคท.776/2564 15 พ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม "ทฤษฏีและการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเสริมเส้นใยในงานวิศวกรรมโยธา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 พ.ย.64
1231 8424/2564 กษ0201.06/ว7849 11 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร..ให้เข้มแข็ง" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 พ.ย.64
1230 8423/2564 อว0407/ว15178 11 พ.ย.64 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 พ.ย.64
1229 8404/2564 สวพ03/320/2564 15 พ.ย.64 ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / เรียน ผอ.ส่วน. 16 พ.ย.64
1228 8426/2564 กษ0201.06/ว7881 12 พ.ย.64 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 15 พ.ย.64
1227 8425/2564 กษ0201.06/ว7863 11 พ.ย.64 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 15 พ.ย.64
1226 8374/2564 สร.มก.3399/2564 12 พ.ย.64 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2022 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.64
1225 8360/2564 สบค06/1082/2564 11 พ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์การ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.64
1224 8345/2564 สบค07/764/2564 11 พ.ย.64 เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน "ชลประทานเกทส์ 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.64
1223 8350/2564 กผง06/1669/2564 11 พ.ย.64 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 12 พ.ย.64
1222 8359/2564 สบค04/1348/2564 12 พ.ย.64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 พ.ย.64
1221 8349/2564 อน24/2564 11 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 พ.ย.64
1220 8348/2564 ดศ0408.5/4822 11 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 พ.ย.64
1219 8342/2564 สบค02/1004/2564 8 พ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชาย ร่มเย็น) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 พ.ย.64
1218 8335/2564 อว0406/ว15268 11 พ.ย.64 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 พ.ย.64
1217 8317/2564 สลก.117/2564 11 พ.ย.64

ขอประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นด้านน้ำ ด้านภูมิอากาศ และด้านการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.

11 พ.ย.64
1216 8270/2564 กผง06/712/2564 5 พ.ย.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 พ.ย.64
1215 8268/2564 ผงจ.1663/2564 9 พ.ย.64 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 พ.ย.64
1214 8276/2564 กษ0201.06/ว7489 9 พ.ย.64 แจ้งการบริการของสถาบันอาหาร เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 11 พ.ย.64
1213 8318/2564 สบค04/1342/2564 10 พ.ย.64 การดำเนินการ การย้าย หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในระหว่างที่การจัดกลุ่มตำแหน่ง และการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลยังไม่แล้วเสร็จ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.64
1212 8322/2564 สชป7/1377/2564 9 พ.ย.64 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 พ.ย.64
1211 8293/2564 กษ0210/ว1665 9 พ.ย.64 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 10 (ออนไลน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.64
1210 8285/2564 สบค06/1077/2564 10 พ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.64
1209 8290/2564 นศ76601/ว566 8 พ.ย.64 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 10 พ.ย.64
1208 8289/2564 กษ1304.01/ว1829 10 พ.ย.64 ส่งหนังสืองบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนังสืองบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 10 พ.ย.64
1207 8274/2564 กษ0201.06/ว7568 8 พ.ย.64 ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ของสำนักงาน๕ณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 10 พ.ย.64
1206 8224/2564 สชป10/1449/2564 8 พ.ย.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 ประจำเดือนตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1205 8223/2564 นร0911/ว1 4 พ.ย.64 ขอมอบหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1204 8222/2564 อก0507/ว3649 4 พ.ย.64 ขอนำส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1203 8220/2564 กษ0201.06/ว7535 2 พ.ย.64 ขอส่งข้อมูลแนะนำสตาร์ทอัพด้านการเกษตร 14 ราย จากโครงการ AgTech Connext 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1202 8219/2564 กษ0201.06/ว7556 2 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1201 8218/2564 กษ0208/ว1864 4 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1200 8217/2564 ปช0036/ว0101 4 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวินิจฉัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1199 8216/2564 คค0701.7/ว10413 4 พ.ย.64 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 กรมทางหลวงชนบท / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1198 8215/2564 อว.0652.35/562 5 พ.ย.64 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1197 8214/2564 ศร0017/ว98 5 พ.ย.64 ขอส่งหนังสือจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่หก พุทธศักราช 2554-2555 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1196 8213/2564 กษ0202/ว4464 5 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 พ.ย.64
1195 8256/2564 กงบ1820/2564 9 พ.ย.64 การมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2565 (หน่วยสรรหาที่ 18 กรมชลประทาน สามเสน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผทบ.บอ. 9 พ.ย.64
1194 8262/2564 สบค679/2564 8 พ.ย.64 ขอชะลอการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกกรณี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 พ.ย.64
1193 8190/2564 สพช01/391/2564 8 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเบื้องต้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 พ.ย.64
1192 8206/2564 สบค06/1063/2564 9 พ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 พ.ย.64
1191 8168/2564 กตน.472/2564 4 พ.ย.64 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค. 8 พ.ย.64
1190 8142/2564 อว8603.15(กทม.)/ว264 4 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1189 8141/2564 สวค.1183/2564 4 พ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1188 8140/2564 สนว.ว237/2564 4 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PDPA in Practice for Management #๑ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1187 8139/2564 อว8603.15(กทม.)/ว288 4 พ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1186 8177/2564 สบค03/259/2564 4 พ.ย.64 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1185 630/2564 สบอ(ธก.)01/630/2564 7 พ.ย.64 บิดาของนายธีระพล ตั๊งสมบุญ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.64
1184 8113/2564 กษ0204/ว2148 3 พ.ย.64 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 พ.ย.64
1183 8150/2564 สบอ(ปค)04/437/2564 5 พ.ย.64 ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 พ.ย.64
1182 8179/2564 กผง06/708/2564 5 พ.ย.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 5 พ.ย.64
1181 8178/2564 กผง06/709/2564 5 พ.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 พ.ย.64
1180 8096/2564 กผง03/343/2564 3 พ.ย.64 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 พ.ย.64
1179 8161/2564 กษ1023/ว1667 4 พ.ย.64 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 พ.ย.64
1178 8132/2564 สบค673/2564 4 พ.ย.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.64
1177 8127/2564 นร0203.04/ว2789 3 พ.ย.64 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 5 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.64
1176 7969/2564 สบค01/4046/2564 2 พ.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 961/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.64
1175 8122/2564 พม0504/2564 2 พ.ย.64 ส่งหนังสือกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1174 8121/2564 ศป0019/ว163 3 พ.ย.64 รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1173 8120/2564 กษ1901/ว386 1 พ.ย.64 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1172 8119/2564 กษ0229/ว6486 2 พ.ย.64 ขอส่งเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1171 8118/2564 กค0904/ว86 1 พ.ย.64 ขอนำส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1170 8117/2564 กษ0212/ว3234 29 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการ "การบริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของ กษ. "ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1169 8116/2564 กษ0201.06/ว7329 27 ต.ค.64 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1168 8058/2564 กผง06/683/2564 2 พ.ย.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.64
1167 8052/2564 สบค07/737/2564 1 พ.ย.64 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 พ.ย.64
1166 8090/2564 กผง05/817/2564 2 พ.ย.64 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.64
1165 8062/2564 10/2564/ดร.สุวิทย์ธรณินทร์พานิ 2 พ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.64
1164 8068/2564 สชป9.01/1138/2564 2 พ.ย.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 พ.ย.64
1163 7963/2564 กผง06/642/2564 27 ต.ค.64 สรุปแผนการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 พ.ย.64
1162 8039/2564 สชป11/504/2564 29 ต.ค.64 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 พ.ย.64
1161 8034/2564 กษ0201.06/ว7552 1 พ.ย.64 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 พ.ย.64
1160 8003/2564 นร0203.04/ว2716 29 ต.ค.64 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1159 8001/2564 กษ0204/7040 29 ต.ค.64 การรับสมัครตำแหน่ง Chief Human Resource Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1158 7991/2564 อว8603.15(กทม.)/ว287 29 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ส่งเสริมทักษะการปกิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(งบ.บอ.) 1 พ.ย.64
1157 7990/2564 อว8603.15(กทม.)/ว286 29 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1156 7981/2564 อว8603.15(กทม.)/ว296 29 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 1 พ.ย.64
1155 7980/2564 อว8603.15(กทม.)/ว265 29 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 1 พ.ย.64
1154 7979/2564 อว8603.15(กทม.)/ว290 29 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e-Bidding" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 1 พ.ย.64
1153 7967/2564 สชป11/505/2564 29 ต.ค.64 รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1152 621/2564 สบอ.146/2564 28 ต.ค.64 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1151 8005/2564 กผง06/679/2564 29 ต.ค.64 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.64
1150 7948/2564 สบค02/999/2564 28 ต.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ต.ค.64
1149 7922/2564 สบค654/2564 28 ต.ค.64 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับส่วนวิชาการและประเมินบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ต.ค.64
1148 7921/2564 สบค02/991/2564 27 ต.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรเชษฐ์ สุวรรณ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ต.ค.64
1147 7589/2564 สลก04/475/2564 14 ต.ค.64 ขอให้จัดเก็บและส่งข้อมูลตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ต.ค.64
1146 7984/2564 ผงจ1597/2564 29 ต.ค.64 ขอขยายระยะเวลาในการงดเบิกเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1145 7961/2564 กษ0201.06/ว7390 27 ต.ค.64 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดงานเกษตรกรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1144 7960/2564 2564/2564 26 ต.ค.64 วัดทุ่งสว่างของดและยุติการบริจาครถเก่า/ครุภัณฑ์เก่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1143 7959/2564 กษ0203/ว5604 25 ต.ค.64 ขอรับโอนครุภัณฑ์เก่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1142 7958/2564 กษ0201.06/ว7330 27 ต.ค.64 ขอนำส่งประกาศและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนงานงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉินภายใต้ WHO Country Cooperation Strategy 2022-2026 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1141 7962/2564 สชป10/1343/2564 19 ต.ค.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 ประจำเดือนกันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1140 7896/2564 กตน.476/2564 26 ต.ค.64 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ต.ค.64
1139 7852/2564 กผง06/643/2564 26 ต.ค.64 มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ต.ค.64
1138 7893/2564 KP123/ว1804 14 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ต.ค.64
1137 7918/2564 กษ0201.06/ว7429 27 ต.ค.64 ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ต.ค.64
1136 7797/2564 งบ13593/2564 26 ต.ค.64 ขอแจ้งปิดระบบบริหารงบประมาณ Budget Information System (BIS) เป็นการชั่วคราว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 27 ต.ค.64
1135 7868/2564 สบค02/986/2564 27 ต.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายประพัทธ์ ผ่องสวัสดิ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ต.ค.64
1134 7867/2564 สบค02/987/2564 27 ต.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัดส่วนผลงาน ของผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอารียา จันทรขันตี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ต.ค.64
1133 7875/2564 สบค07/714/2564 26 ต.ค.64 แจ้งวันปิดรับการสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ต.ค.64
1132 7853/2564 กษ0204/6925 25 ต.ค.64 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ต.ค.64
1131 7856/2564 สบค02/982/2564 26 ต.ค.64 ขอชะลอการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ต.ค.64
1130 7772/2564 ผงจ.1532/2564 20 ต.ค.64 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ต.ค.64
1129 7682/2564 กษ0301/8464 20 ต.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกำกับวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี / เรียน ผอ.ส่วน. 25 ต.ค.64
1128 7751/2564 สบค13795 20 ต.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ความรู้และทักษะการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรวัยทำงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ต.ค.64
1127 7743/2564 สดท.366/2564 20 ต.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ต.ค.64
1126 7761/2564 กผง06/629/2564 20 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 25 ต.ค.64
1125 7633/2564 กผง04/4823/2564 14 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนกลับส่วนกลาง) / เรียน ผอท.บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 20 ต.ค.64
1124 7712/2564 กผง04/7698/2564 19 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอท.บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 20 ต.ค.64
1123 7711/2564 กผง04/4861/2564 18 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผปน.บอ.(ตน.บอ.) และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 20 ต.ค.64
1122 7768/2564 วธ0308/74428 19 ต.ค.64 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1121 7758/2564 กษ2910/0955 8 ต.ค.64 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1120 7757/2564 อว0606./พิเศษ/22ก.ย.64 20 ต.ค.64 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1119 7756/2564 พิเศษ/2564/วัดดอนหอพัฒนาราม 14 ต.ค.64 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่โค-กระบือ และบูรณะปรับปรุงศาลาการเปรียญเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายอุทิศเป็นราชกุศลแด่องค์พ่อของแผ่นดิน ร.9 ปีที่ 2 /เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1118 7739/2564 31300075/177/2564  20 ต.ค.64 สื่อความจากมติ กบง. วันที่ 4 ตุลาคม 2564 การเปลี่ยนสูตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 และน้ำมันดีเซลหมนุเร็วเกรดมาตรฐาน (บี 10) โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการผสมของ B100 ให้เหลือ 6% / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1117 7738/2564 กษ0201.06/ว7244 20 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1116 7737/2564 กษ0212/ว3136 20 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการ "ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1115 7736/2564 กษ0201.06/ว7242 20 ต.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานฯ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand International Health Expo 2022" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1114 7734/2564 กษ0201.06/ว7080 11 ต.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1113 7733/2564 มวอ.1467/2564 20 ต.ค.64 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1112 7731/2564 กษ0501.2/ว1202 20 ต.ค.64 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1111 7725/2564 สจด1687/2564 20 ต.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนเลขที่ตั้งสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.64
1110 7715/2564 กค(กวจ)0405.2/ว989 29 ก.ย.64 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 19 ต.ค.64
1109 7689/2564 สบค07/700/2564 18 ต.ค.64 ขอเชิญร่วมฟังธรรมะผ่านสื่อ (ออนไลน์) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 19 ต.ค.64
1108 7632/2564 กผง04/4824/2564 14 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอท.บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 19 ต.ค.64
1107 7634/2564 กผง04/4839/2564 15 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผจน.บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 19 ต.ค.64
1106 7635/2564 กผง04/4832/2564 15 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โอนกลับส่วนกลาง) / เรียน ผปน.บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 19 ต.ค.64
1105 7670/2564 ทส1003.4/ว15303 1 ต.ค.64 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ต.ค.64
1104 7665/2564 สบค04/1269/2564 18 ต.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ต.ค.64
1103 7637/2564 กผง04/4801/2564 12 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอท.บอ.และ ผบท.บอ. 18 ต.ค.64
1102 7581/2564 สจด1647/2564 14 ต.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ต.ค.64
1101 7577/2564 สบค04/1255/2564 14 ต.ค.64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ต.ค.64
1100 7559/2564 TQM008/64 12 ต.ค.64 ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE&The22nd Symposium on TQM - Best Practices in Thailand ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ต.ค.64
1099 7578/2564 สบค04/1249/2564 14 ต.ค.64 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครบุคลคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ต.ค.64
1098 7563/2564 สบค05/1520/2564 14 ต.ค.64 แจ้งปิดระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน (DPIS๖) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 14 ต.ค.64
1097 7488/2564 กผง06/637/2564 8 ต.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 12 ต.ค.64
1096 7500/2564 กผง06/642/2564 11 ต.ค.64 ขอให้จัดทำแผนการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ต.ค.64
1095 7507/2564 กสช326/2564 11 ต.ค.64 ขอแก้ไขรายงานผลตัวชี้วัด ชป.-17 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานชลประทานที่ 2 และ 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ต.ค.64
1094 7521/2564 สบค06/1000/2564 11 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา เพื่อเตรียมบุคลากรกลุ่มกำลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ต.ค.64
1093 7526/2564 พน0601/ว1831 11 ต.ค.64 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ต.ค.64
1092 7419/2564 กผง04/4704/2564 7 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ต.ค.64
1091 7378/2564 กผง06/627/2564 6 ต.ค.64 ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม CEN - Project ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ต.ค.64
1090 7373/2564 กผง05/736/2564 5 ต.ค.64 ขอให้ส่งข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ต.ค.64
1089 7375/2564 กผง04/4668/2564 4 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ต.ค.64
1088 7466/2564 สจด1599/2564 8 ต.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1087 7398/2564 สบค07/659/2564 11 ต.ค.64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ต.ค.64
1086 7464/2564 อว8603.15(กทม.)/ว261 11 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1085 7463/2564 อว8603.15(กทม.)/ว268 11 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1084 7462/2564 อว8603.15(กทม.)/ว259 11 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1083 7458/2564 อว67.23/ว1781 11 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1082 7457/2564 อว0803.15(กทม.)/ว262 11 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการศิลปะการใช้ถ้อยคำสำเนาในหนังสือราชการ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1081 7472/2564 กผง05/752/2564 8 ต.ค.64 แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ต.ค.64
1080 7477/2564 กผง06/635/2564 6 ต.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ต.ค.64
1079 7512/2564 กผง06/636/2564 8 ต.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 11 ต.ค.64
1078 7399/2564 AlTE116/2021 7 ต.ค.64 หลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.64
1077 7400/2564 อว8603.15(กทม.)/ว267 7 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.64
1076 7401/2564 สดท.2564/ว370 7 ต.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.64
1075 7397/2564 สบค02/931/2564 6 ต.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษณะ เจริญสวัสดิ์ นายอัศฎา กิจพยุง และ นายไกรภูมิ มิ่งแก้ว) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.64
1074 7392/2564 สบค01/3816/2564 6 ต.ค.64 แจ้งปิดสถานที่ทำการส่วนวินัยและระบบคุณธรรมและส่วนบริหารทั่วไปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.64
1073 7391/2564 สบค07/662/2564 6 ต.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าร้านธารทิพย์ กรมชลประทาน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ต.ค.64
1072 7352/2564 ผกง.407/2564 5 ต.ค.64 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 7 ต.ค.64
1071 7368/2564 สบอ7368/2564 6 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ต.ค.64
1070 7369/2564 อว8603.15(กทม.)/ว266 6 ต.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 10 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ต.ค.64
1069 7365/2564 กษ1318.01/ว1292 5 ต.ค.64 สำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดทำการทั่วไป (General Manager) คนใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ต.ค.64
1068 7318/2564 กสช317/2564 5 ต.ค.64 ขอรายงานผลตัวชี้วัด ชป.17 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ต.ค.64
1067 7344/2564 งบ12378/2564 ต.ค.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ต.ค.64
1066 7306/2564 กผง04/4645/2564 1 ต.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 5 ต.ค.64
1065 7255/2564 กษ0201.06/ว6686 28 ก.ย.64

ขอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 (เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ.2/2530) และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 (เรื่อง มติคณะกรรมการการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ.1/2531) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ.

5 ต.ค.64
1064 7210/2564 สบค01/3742/2564 4 ต.ค.64 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 ต.ค.64
1063 7267/2564 สจด1549/2564 4 ต.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ต.ค.64
1062 7235/2564 กษ0210/ว5647 4 ต.ค.64 การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 4 ต.ค.64
1061 7205/2564 สวค.995/2564 1 ต.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 1 ต.ค.64
1060 7226/2564 ผกง.401/2564 1 ต.ค.64 การจ่ายเงินที่ขอเบิกจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 1 ต.ค.64
1059 7118/2564 อป599/2564 29 ก.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.64
1058 7165/2564 ผงจ1431/2564 29 ก.ย.64 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1057 7155/2564 ผงจ.1427/2564 29 ก.ย.64 ขอขยายระยะเวลาในการงดเบิกเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1056 7153/2564 สบค02/914/2564 29 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชลิต วงษ์ธรรม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1055 7140/2564 สบค04/1177/2564 28 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานชลประทานที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ก.ย.64
1054 7035/2564 สบค04/1148/2564 22 ก.ย.64 แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1053 6846/2564 สบค03/220/2564 28 ก.ย.64 อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1052 7166/2564 ปช0004/ว0002 28 ก.ย.64 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน๕ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1051 7094/2564 กผง06/610/2564 23 ก.ย.64 คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ที่คาดว่าจะถูกพับไป ณ สิ้นปีงบประมาณ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ก.ย.64
1050 7101/2564 สบค04/1162/2564 27 ก.ย.64 แจ้งเวียนประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1049 7127/2564 ผงจ.1386/2564 28 ก.ย.64 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1048 7127/2564 ผงจ.1386/2564 28 ก.ย.64 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1047 7127/2564 ผงจ.1386/2564 28 ก.ย.64 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ผบท.บอ. 29 ก.ย.64
1046 7131/2564 กต7131/2563 28 ก.ย.64 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sustainable Integrated Water Resources and Stormwater Management / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1045 6972/2564 กค0405.7/ว120 21 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 28 ก.ย.64
1044 6971/2564 กค0405.7/ว128 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 28 ก.ย.64
1043 6969/2564 กค0405.7/ว129 21 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 28 ก.ย.64
1042 7108/2564 กพด02/159/2564 27 ก.ย.64 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 28 ก.ย.64
1041 7091/2564 สบค07/636/2564 27 ก.ย.64 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการทำถุงผ้าลดโลกร้อน (Online) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ก.ย.64
1040 7082/2564 สลก06/820/2564 27 ก.ย.64 การรับโครงสร้างผู้บริหารกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1039 6975/2564 สบค02/884/2564 21 ก.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนา Line Official Account : HR Rid / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1038 7060/2564 กผง06/606/2564 22 ก.ย.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 28 ก.ย.64
1037 7057/2564 กผง06/609/2564 23 ก.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1036 7012/2564 กผง06/602/2564 21 ก.ย.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1035 7013/2564 กผง06/601/2564 21 ก.ย.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 ก.ย.64
1034 7038/2564 สบค04/1155/2564 23 ก.ย.64 ประกาศขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ย.64
1033 7037/2564 สบค04/1156/2564 23 ก.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ย.64
1032 7036/2564 สบค04/1153/2564 22 ก.ย.64 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ย.64
1031 7010/2564 สบค02/895/2564 22 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทนงกิต สดวิไล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ย.64
1030 7071/2564 สอส01/683/2564 27 ก.ย.64 บิดาของ นายโอภาส โภคากร ผู้อำนวยการส่วนออกแบบสถาปัตยกรรม ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ก.ย.64
1029 7070/2564 สอส01/684/2564 27 ก.ย.64 บิดาของ นายนัทที ไร้บาป หัวหน้าฝ่ายออกแบบโครงสร้างพิเศษที่ 1 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ก.ย.64
1028 7069/2564 กพด9122/2564 23 ก.ย.64 การกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว855 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 27 ก.ย.64
1027 7029/2564 กพด02/158/2564 23 ก.ย.64 การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 23 ก.ย.64
1026 6919/2564 กษ0201.06/ว6398 16 ก.ย.64 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 ก.ย.64
1025 6885/2564 พน0301/1979 20 ก.ย.64 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.64
1024 6877/2564 สบค02/879/2564 20 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนภดล แก่นเรณู นายเวธิน พจนสุนทร และนายนพคุณ ตุลยาทิพย์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.64
1023 6908/2564 สดท.2564/ว368 21 ก.ย.64 ขอเรียนเชิญร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2021 (Online Conference) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.64
1022 6909/2564 สดท.2564/ว365 21 ก.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรุ่นที่ 3 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.64
1021 6858/2564 สบค07/620/2564 21 ก.ย.64 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.64
1020 6960/2564 ผบช.291/2564 21 ก.ย.64 ซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 22 ก.ย.64
1019 6950/2564 ผกง.386/2564 21 ก.ย.64 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ก.ย.64
1018 6881/2564 สร.มก.3390/2564 20 ก.ย.64 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.64
1017 6720/2564 งบ11244/2564 13 ก.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test Self-test kits) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 21 ก.ย.64
1016 6730/2564 กษ0221/ว938 9 ก.ย.64 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1015 6822/2564 สบค07/597/2564 16 ก.ย.64 การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน (ผส.บค.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1014 6802/2564 สบค07/613/2564 16 ก.ย.64 ขอส่งผลสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1013 6793/2564 สบค07/608/2564 14 ก.ย.64 การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1012 6768/2564 สดท.2564/ว369 17 ก.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1011 6679/2564 กต1604.1/2391 17 ก.ย.64 ทุนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ Introducing Impact-Based Forecast and Warning Services / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.64
1010 6801/2564 กษ0201.06/ว5899 9 ก.ย.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1009 6799/2564 อว0301/ว125050 9 ก.ย.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1008 6798/2564 อว78/ว05019 9 ก.ย.64 ขอแจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1007 6797/2564 สธ0701.1/1248 9 ก.ย.64 แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือราชการกับกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1006 6800/2564 กษ0201.06/ว5898 9 ก.ย.64 การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1005 6796/2564 สว0003/ว2883 10 ก.ย.64 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1004 6773/2564 กษ0204.6/ว1811 15 ก.ย.64 แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแถลงข่าว "สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารประเทศไทย ฝ่ามรสุมโควิด-19 หนุนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่เวทีโลก UNFSS" ผ่าน Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1003 6763/2564 กษ0204.6/ว1773 13 ก.ย.64 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานของหน่วยงาน JETRO Bangkok / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1002 6717/2564 สวพส./ว386 10 ก.ย.64 ส่งรายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
1001 6703/2564 กค0405.7/ว127 13 ก.ย.64 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
1000 6702/2564 กค0405.7/ว60 13 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
999 6701/2564 กค0405.7/ว66 13 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
998 6700/2564 กค0504.7/ว126 13 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
997 6699/2564 กค0405.7/ว125 13 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
996 6625/2564 ศป0015/ว122 10 ก.ย.64 ขอส่งสารบัญแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 1-10 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ก.ย.64
995 6598/2564 กค(กวจ)0405.2/ว778 9 ก.ย.64 อนุมัติเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ก.ย.64
994 6792/2564 สบค06/935/2564 17 ก.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการทุนพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ก.ย.64
993 6757/2564 สชป13/364/2564 15 ก.ย.64 วารสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับ เดือนสิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 15 ก.ย.64
992 6696/2564 สบค04/1074/2564 10 ก.ย.64 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.64
991 6695/2564 สบค02/827/2564 10 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางกชพร คำฟูบุตร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.64
990 6678/2564 สชป3/1045/2564 14 ก.ย.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.64
989 6594/2564 กห0317.4/932 10 ก.ย.64 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 122 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ก.ย.64
988 6595/2564 สทป5800/1350 10 ก.ย.64 ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตาแบบปีกหมุน Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate:RVC (Multi-Rotor) ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ก.ย.64
987 6538/2564 กผง06/582/2564 7 ก.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 ก.ย.64
986 6512/2564 งบ6512/2564 8 ก.ย.64 กำหนดเวลาขอรับเอกสารขอเบิกเงินค่างาน และการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดถอนคืนเงินประกันผลงานที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 9 ก.ย.64
985 6554/2564 สบค02/808/2564 9 ก.ย.64 (ร่าง) คลังชี้วัด (KPIs) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
984 6438/2564 กษ0201.06/ว5559 18 ส.ค.64 การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
983 6437/2564 พิเศษ(COVID-19)/83 1 ก.ย.64 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการและข้อสั่งการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
982 6535/2564 สม0004/ว2236 6 ก.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
981 6534/2564 กษ0201.06/ว6032 6 ก.ย.64 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
980 6428/2564 กษ0201.06/ว5777 4 ก.ย.64 การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
979 6523/2564 อก0201/3442 7 ก.ย.64 ขอแจ้งช่องทางในการติดต่อราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
978 6522/2564 สพก.พิเศษ2020/64 6 ก.ย.64 ของบประมาณสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการศึกาาให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา (ตาบอด) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
977 6439/2564 กษ1304.01/ว1319 30 ส.ค.64 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
976 6430/2564 พิเศษ/ทีเอ็มบีธนชาต/13ส.ค.64 6 ก.ย.64 แจ้งรายละเอียดการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันและการขอหนังสือยืนยันหนังสือค้ำประกัน (Confirmation letter) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
975 6429/2564 กษ1301/ว2481 4 ก.ย.64 ส่งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
974 6427/2564 กษ0201.06/ว6000 2 ก.ย.64 การส่งเสริมให้เกษตรกรมุสลิมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสมุนไพรสู่ตลาดสมุนไพรโลก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
973 6426/2564 อคส.10134/ว.3973 3 ก.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ข้าวหอมมะลิลพบุรี" ตราข้าว อคส. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
972 6425/2564 กค0413.3/ว777 5 ก.ย.64 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
971 6424/2564 ทีเอ็มบีธนชาต 6 ก.ย.64 แจ้งการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
970 6422/2564 ดศ0301/ว2050 25 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
969 6519/2564 บล.103/2564 6 ก.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
968 6518/2564 สม0004/ว1834 7 ก.ย.64 ขอส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
967 6417/2564 กษ0201.06/ว5561 18 ส.ค.64 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
966 6517/2564 ทส0964.5/14638 7 ก.ย.64 ขอส่งหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
965 6515/2564 กษ0201.06/ว5855 4 ก.ย.64 การเพิ่มช่องทางการขอรับและนำส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.64
964 6561/2564 สพร2564/ว2245 9 ก.ย.64 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังงาน Virtual Seminer เปิดตัวแอปพิเคชั่น "ทางรัฐ" ภายใต้แผนแม่บทพอร์ทับกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Facebook และ You Tube / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
963 6545/2564 สบค02/815/2564 8 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายพรเสก จันทร์เขียว และ นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
962 6544/2564 สบค02/811/2564 8 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอารีย์ จันทร์ขันตี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ก.ย.64
961 6528/2564 สบค02/806/2564 8 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอำมร มีสวัสดิ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.64
960 6513/2564 สวก0600/ว4582 6 ก.ย.64 ขอประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.64
959 6502/2564 กต1604.1/2479 7 ก.ย.64 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Disaster Management Flood and Droughts / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.64
958 6447/2564 สบก(ส)1348/2564 3 ก.ย.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 ก.ย.64
957 6496/2564 สบค04/1061/2564 7 ก.ย.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ก.ย.64
956 6378/2564 สลก767/2564 6 ก.ย.64 รูปแบบบันทึกการส่งมอบและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบันและผู้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าสำนัก/กอง 1 ระดับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ย.64
955 6331/2564 สบค01/3206/2564 7 ก.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่ 99/2564 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ย.64
954 6325/2564 สบค01/3205/2564 7 ก.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่ 98/2564 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ย.64
953 6333/2564 สบค01/3209/2564 7 ก.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่ ข1154/2564 เรื่อง กำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 ก.ย.64
952 6408/2564 ผพค.132/2564 6 ก.ย.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ก.ย.64
951 6391/2564 กผง04/3969/2564 3 ก.ย.64 ขอแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย กรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กรณีจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 7 ก.ย.64
950 6390/2564 กผง04/3971/2564 3 ก.ย.64 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 7 ก.ย.64
949 6355/2564 กงบ1640/2564 3 ก.ย.64 แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปราชการ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) กรณีมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ก.ย.64
948 6416/2564 กษ0201.06/ว5748 30 ส.ค.64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ย.64
947 6356/2564 ผคง.211/2564 3 ก.ย.64 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 7 ก.ย.64
946 6147/2564 กษ0201.06/ว5775 25 ส.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมงานและพิธีเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษในการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ย.64
945 5988/2564 กผง06/546/2564 19 ส.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ย.64
944 6296/2564 กษ0212/ว5676 31 ส.ค.64 การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.64
943 6392/2564 สชป9.01/868/2564 6 ก.ย.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.64
942 6380/2564 สชป12/1374/2564 6 ก.ย.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 เดือนกรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.64
941 6379/2564 สชป12/1373/2564 6 ก.ย.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 เดือนมิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.64
940 6358/2564 สลก611/2564 16 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.64
939 6351/2564 กพด02/149/2564 2 ก.ย.64 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 6 ก.ย.64
938 6350/2564 กค0405.7/ว89 3 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 6 ก.ย.64
937 6335/2564 กผง04/3950/2564 2 ก.ย.64 แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.64
936 6341/2564 สบค02/783/2564 3 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายทศพล แก้วศรี นายมนัส จอกเงิน และนายพชรพล ภู่กลาง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.64
935 6321/2564 กษ1301/ว2389 2 ก.ย.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.64
934 6319/2564 กษ1201/ว3995 2 ก.ย.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ก.ย.64
933 6343/2564 กค0405.7/ว102 3 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.64
932 6342/2564 กค0405.7/ว104 3 ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 3 ก.ย.64
931 6309/2564 งบ10527/2564 1 ก.ย.64 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปเดือนกันยายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 2 ก.ย.64
930 6252/2564 ผงจ.1261/2564 31 ส.ค.64 แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ก.ย.64
929 6248/2564 กผง06/1601/2564 31 ส.ค.64 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 2 ก.ย.64
928 6241/2564 งบ10567/2564 31 ส.ค.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 2 ก.ย.64
927 6224/2564 ผงจ.1251/2564 30 ส.ค.64 ขอขยายระยะเวลาในการงดเบิกเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ก.ย.64
926 6004/2564 กผง06/549/2564 19 ส.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.พด.บอ.) 2 ก.ย.64
925 6287/2564 อว0200.6/ว8222 1 ก.ย.64 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ก.ย.64
924 6272/2564 สบค02/797/2564 1 ก.ย.64 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ก.ย.64
923 6271/2564 สบค02/776/2564 1 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุพงศ์ ผดุงนึก) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ก.ย.64
922 6091/2564 ธุรการ7202 24 ส.ค.64 แจ้งการประมวลผลวันลาพักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ DPIS6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ก.ย.64
921 6201/2564 กผง04/3818/2564 27 ส.ค.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอช.ภาค,ทน.2,7,8,9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 1 ก.ย.64
920 6167/2564 ศป0024/ว2242 26 ส.ค.64 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ย.64
919 6265/2564 สบค07/556/2564 1 ก.ย.64 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน (โรงอาหาร) / เรียน ผอ.ส่วน และ ผบท.บอ. 1 ก.ย.64
918 6215/2564 สบค02/764/2564 30 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอติชาต วิจฝัน และนายอัครวินท์ เกียรติยศ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.64
917 6214/2564 ทส1007.5/ว12911 31 ส.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.64
916 6209/2564 กษ0204/ว1534 27 ส.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.64
915 6087/2564 สดท.2564/2564 26 ส.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตกรรมองค์การแบบอไจล์ (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ส.ค.64
914 6170/2564 กผง04/3824/2564 27 ส.ค.64 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 27 ส.ค.64
913 6127/2564 กผง04/3766/2564 25 ก.พ.64 แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 27 ส.ค.64
912 6088/2564 สบค04/1018/2564 24 ส.ค.64 แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ส.ค.64
911 6144/2564 อว5307/ว1556 26 ส.ค.64 การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2565 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ส.ค.64
910 6081/2564 สบค01/2985/2564 26 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 83/2564 เรื่อง กำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 ส.ค.64
909 6080/2564 สบค01/2988/2564 26 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1086/2564 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 ส.ค.64
908 6079/2564 สบค01/2991/2564 26 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1087/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 ส.ค.64
907 6078/2564 สบค01/2982/2564 26 ส.ค.64 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 82/2564 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 ส.ค.64
906 6112/2564 สบค06/893/2564 25 ส.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัด ตอบแบบสอบถามทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.64
905 6053/2564 สบค07/536/2564 24 ส.ค.64 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.64
904 6120/2564 รภ(บห)0001/ว949 25 ส.ค.64 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 26 ส.ค.64
903 6055/2564 สชป6/193/2564 25 ส.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ส.ค.64
902 6071/2564 กงบ1610/2564 23 ส.ค.64 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
901 6052/2564 อก0501/ว2775 20 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
900 6051/2564 กษ0201.06/ว5590 20 ส.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์กลางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
899 6050/2564 วธ0203.5/ว3392 19 ส.ค.64 ขอให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
898 6049/2564 ศธ0301/ว2229 19 ส.ค.64 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail Address) สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
897 6036/2564 กษ1901/ว3239 14 ส.ค.64 เชิญพระราชทานกระแสทรงขอบใจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
896 6035/2564 ศร0018.1/622 15 ส.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
895 6034/2564 นร0901/ว745 15 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
894 6033/2564 พน0501/ว35 15 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
893 6032/2564 วธ0503.1/ว2718 15 ส.ค.64 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
892 6031/2564 สกมช0400/ว350 22 ส.ค.64 ขอส่งผลการศึกษาตามโครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 ส.ค.64
891 6021/2564 ศทส2146/2564 20 ส.ค.64 การจัดทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสำนัก/กอง เพื่อใช้ร่วมกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 ส.ค.64
890 5992/2564 กผง06/544/2564 19 ส.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล วันที่ 16 สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
889 5978/2564 สบค02/728/2564 19 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวภัทรีสา ฝันเชียร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
888 5977/2564 สบค02/727/2564 19 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสเกณ เป่ยคำภา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
887 5974/2564 สบค04/992/2564 19 ส.ค.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
886 5957/2564 สบค02/123/2564 19 ส.ค.64 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
885 5951/2564 กต1604.1/2065 18 ส.ค.64 ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
884 5950/2564 ผกง.333/2564 18 ส.ค.64 การยืมเงินของส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
883 5773/2564 สบค02/680/2564 23 ส.ค.64 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ส.ค.64
882 5945/2564 กษ0201.06/ว5471 18 ส.ค.64 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
881 5944/2564 กษ1001/ว1179 17 ส.ค.64 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
880 5921/2564 สชป10/1032/2564 17 ส.ค.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
879 5824/2564 กษ0201.06/ว5331 9 ส.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
878 5823/2564 กษ0601/ว21601 12 ส.ค.64 แจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
877 5822/2564 กษ0201.06/ว5285 12 ส.ค.64 การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
876 5821/2564 กต0201/ว5836 12 ส.ค.64 แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
875 5820/2564 กษ0201.06/ว5294 12 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนืกส์ ของหน่วยงานต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
874 5808/2564 พม0601.06/ว8115 11 ส.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบริจาคจตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ส.ค.64
873 5908/2564 ผงจ.1139/2564 17 ส.ค.64 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 18 ส.ค.64
872 5940/2564 สสธ630/2564 16 ส.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.64
871 5939/2564 สบค02/711/2564 16 ส.ค.64 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.64
870 5855/2564 สบค04/966/2564 13 ส.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ส.ค.64
869 5844/2564 มท0701.1/ว10116 12 ส.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ส.ค.64
868 5803/2564 สบค02/701/2564 11 ส.ค.64 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ส.ค.64
867 5789/2564 สบค02/688/2564 11 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปุญญานิช ชำนิการ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ส.ค.64
866 5755/2564 สพช01/270/2564 10 ส.ค.64 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน" ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ส.ค.64
865 5762/2564 กษ0201.06/ว5414 6 ส.ค.64 การงดจัดกิจกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 ส.ค.64
864 5738/2564 กค1001/ว3292 9 ส.ค.64 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.64
863 5751/2564 ปช0038/ว0020 9 ส.ค.64 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่เจ้าหน้าที่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.64
862 5694/2564 กผง06/522/2564 5 ส.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.64
861 5691/2564 กผง06/528/2564 6 ส.ค.64 ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 9 ส.ค.64
860 5689/2564 กผง06/523/2564 5 ส.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 9 ส.ค.64
859 5688/2564 กผง06/527/2564 6 ส.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 9 ส.ค.64
858 5713/2564 สชป9.01/758/2564 5 ส.ค.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ส.ค.64
857 5712/2564 สชป13/663/2564 6 ส.ค.64 วารสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ส.ค.64
856 5576/2564 ผผ1602/ว96 25 ก.ค.64 ขอนำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
855 5575/2564 กษ0201.06/5050 22 ก.ค.64 การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
854 5574/2564 กษ2800/ว2157 29 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
853 5573/2564 ปช0036/ว0060 29 ก.ค.64 การแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิชาการ โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
852 5572/2564 กษ0201.06/ว5203 23 ก.ค.64 แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
851 5571/2564 กฟผ.S14301/59074 30 ก.ค.64 ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
850 5570/2564 ดศ0201.2/ว8174 30 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
849 5569/2564 ธภร1.3556/2564 25 ก.ค.64 แจ้งประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
848 5568/2564 กษ2201/ว32 30 ก.ค.64 ขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
847 5567/2564 กษ0201.06/ว5204 24 ก.ค.64 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
846 5566/2564 อว6001/8112 23 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
845 5565/2564 ดศ(สพธอ)511/827 30 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
844 5564/2564 นร0601/ว3906 30 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
843 5563/2564 สกมช0001/ว336 30 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
842 5540/2564 กห0405/2337 29 ก.ค.64 การสนับสนุนโครงการพัฒนแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
841 5546/2564 พิเศษ(COVID-19)/81 3 ส.ค.64 เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของ ศบค. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
840 5596/2564 ผงจ.1115/2564 3 ส.ค.64 ขอขยายระยะเวลาในการงดเบิกเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ส.ค.64
839 5656/2564 สบค06/669/2564 5 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางกาญจน์พนิตตา สุวรรณศรี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.64
838 5662/2564 สบค04/914/2564 5 ส.ค.64 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.64
837 5621/2564 สบค04/917/2564 4 ส.ค.64 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองการเงินและบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.64
836 5622/2564 สบค02/666/2564 4 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสินีนาถ ดำชู) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.64
835 5538/2564 กษ0201.06/ว5262/27ก.ค.64 29 ก.ค.64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.64
834 5399/2564 กษ0201.06/ว4896 15 ก.ค.64 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 ส.ค.64
833 5598/2564 สบค02/656/2564 3 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางมนัชญา สุขประเสริฐ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ส.ค.64
832 5597/2564 สบค02/657/2564 3 ส.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวศิริธร มานพ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ส.ค.64
831 5516/2564 สบค02/641/2564 30 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ส.ค.64
830 5398/2564 กษ2900.01/0669 14 ก.ค.64 การรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
829 5395/2564 พม0701/ว2801 22 ก.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี การร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
828 5390/2564 กษ1102/4327 20 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
827 5389/2564 กษ0201.06/ว5096 20 ก.ค.64 ทรงรับ "มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์" อยู่ในพระราชูปถัมป์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
826 5488/2564 กษ0201.06/ว5252 29 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
825 5388/2564 กษ0801/580 15 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
824 5387/2564 พิเศษ/สำนักงานคดีปกครอง/2564 22 ก.ค.64 ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
823 5386/2564 ml0701/3120 15 ก.ค.64 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
822 5385/2564 กษ0201.06/ว4901 15 ก.ค.64 รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
821 5384/2564 กษ0201.06/ว4847 15 ก.ค.64 การจัดส่งสรุปสาระสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทหรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
820 5483/2564 กษ0901/ว2873 29 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
819 5482/2564 กษ0401/ว876 29 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
818 5549/2564 สบอ(ศอช.1)บท.อช./367/2564 2 ส.ค.64 แจ้งการเสียชีวิต นายสมบูรณ์ แก้วไพบูลย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
817 5547/2564 กษ0212/ว5002 2 ส.ค.64 เน้นย้ำการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ส.ค.64
816 5477/2564 กผง.พิเศษ1/2564 29 ก.ค.64 บิดาของนายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.64
815 5497/2564 สคค.238/2564 30 ก.ค.64 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.64
814 5429/2564 สบค06/804/2564 30 ก.ค.64 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.64
813 5467/2564 อป-511/2564 30 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 ก.ค.64
812 5339/2564 กษ1111/4336 20 ก.ค.64 โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ก.ค.64
811 5468/2564 ธพส04/03906/2564 29 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ก.ค.64
810 5365/2564 กผง06/461/2564 19 ก.ค.64 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ก.ค.64
809 5364/2564 กผง06/459/2564 20 ก.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ก.ค.64
808 5363/2564 กผง06/457/2564 20 ก.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ก.ค.64
807 5355/2564 กผง06/460/2564 19 ก.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ก.ค.64
806 5249/2564 กผง05/473/2564 25 มิ.ย.64 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ฉบับที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
805 5268/2564 มท0516.5(1)/ว11346 9 มิ.ย.64 การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
804 5310/2564 สชป12/1143/2564 20 ก.ค.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 เดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
803 4977/2564 สบค06/729/2564 19 ก.ค.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการขยายผลโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
802 5027/2564 สบค06/748/2564 19 ก.ค.64 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
801 5291/2564 นร1019.2/28 16 ก.ค.64 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 ก.ค.64
800 5270/2564 พิเศษ(COVID-19)/79 19 ก.ค.64 สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
799 5070/2564 พิเศษ/(COVID-19)/77 12 ก.ค.64 สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
798 5196/2564 สบค02/591/2564 14 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวนวรัตน์ จันมะณีย์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
797 5191/2564 สบค02/593/2564 14 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนพดล กันทะธง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
796 5265/2564 สบค02/619/2564 19 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐพงษ์ พิพัฒนวัฒนากุล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
795 5263/2564 สบค02/620/2564 19 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวประนอม อื้อตระกูล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
794 5234/2564 กษ0201.06/ว4930 15 ก.ค.64 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานจำนวน 406 อัตรา ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
793 5215/2564 สบค02/607/2564 15 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนัทธวุธ บุญมา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
792 5212/2564 สบค02/595/2564 15 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปาณิสรา แก้วคำ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.64
791 5211/2564 สบค02/606/2564 15 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกนกนันท์ เมืองสง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
790 5209/2564 สบค02/606/2564 15 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุกัญญา บุญสวัสดิ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
789 5208/2564 สบค02/605/2564 15 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรานันท์ น่วมนวล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
788 5200/2564 ชป8392 15 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 19 ก.ค.64
787 5127/2564 กษ2701/934 12 ก.ค.64 ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
786 5130/2564 กษ0201.06/ว4905 10 ก.ค.64 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
785 5131/2564 กษ0201.06/ว4908 10 ก.ค.64 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (ฉบับที่ 4) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
784 5161/2564 กษ1901/2999 7 ก.ค.64 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสายบุญนม-ไทยเดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ถวายเป็นพระราชกุศล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
783 5133/2564 กค0405.7/ว93 12 ก.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ค.64
782 5124/2564 ทส1400/409 11 ก.ค.64 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
781 5125/2564 อว6001/ว8112 12 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
780 5132/2564 กษ0201.06/ว4846 9 ก.ค.64 การติดต่อราชการหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
779 5129/2564 กษ0201.06/ว4879 9 ก.ค.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
778 5128/2564 คค0501/2440 11 ก.ค.64 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
777 5199/2564 สลก603/2564 14 ก.ค.64 ขอส่งวารสาร "Secret สลก." ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 ก.ค.64
776 5231/2564 กษ0201.2/ว1322 15 ก.ค.64 สำรวจข้าราชการที่มีความประสงค์ปฏิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ค.64
775 5140/2564 สบค04/837/2564 13 ก.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลของสำนักงานชลประทานที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ก.ค.64
774 5075/2564 กษ0210/ว1098 12 ก.ค.64 ขอเชิญรับทุนการศึกษาภาษาจีน (ออนไลน์) โครงการทุนการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 16/2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ก.ค.64
773 5149/2564 อว67.49/ว264 14 ก.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 (ออนไลน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.64
772 5079/2564 สบค07/500/2564 12 ก.ค.64 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 ก.ค.64
771 5080/2564 สยม.85/2564 12 ก.ค.64 ขอให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 15 ก.ค.64
770 5030/2564 กษ0201.06/ว4855 9 ก.ค.64 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคาร 27 กรกฎาคม 2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 ก.ค.64
769 5107/2564 สบค07/499/2564 12 ก.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการให้บริการร้านค้า (โรงอาหาร) / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 13 ก.ค.64
768 5040/2564 ทส0801/ว6711 8 ก.ค.64 ขอให้ส่งหนังสือถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
767 5039/2564 กษ0201.06/ว4931 9 ก.ค.64 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮติถึงแก่อสัญกรรม (นายฌอเวอแนล มออีช) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
766 5038/2564 กษ0230/ว275 8 ก.ค.64 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
765 5037/2564 2564/วัดทุ่งสว่าง 8 ก.ค.64 คณะสงฆ์อุบาสก-อุบาสิกาวัดทุ่งสว่างขอบริจาครถเก่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
764 5035/2564 อว7213/ว235 8 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
763 5034/2564 กษ2601/ว102 9 ก.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 ก.ค.64
762 4974/2564 กษ0201.06/ว4786 7 ก.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ค.64
761 4973/2564 กษ0201.06/ว4797/5ก.ค.64 7 ก.ค.64 ขอความร่ววมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ค.64
760 4985/2564 สชป9.01/617 8 ก.ค.64 มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 ก.ค.64
759 5015/2564 สชป4/776/2564 9 ก.ค.64 นายประเสริฐ มัตตัญญตา (นามสกุลเดิม สิงห์น้อย) อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา บิดาของนางประดับดวง สิงห์น้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
758 4871/2564 สบค04/788/2564 5 ก.ค.64 แนวทางการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
757 4988/2564 สบค07/492/2564 8 ก.ค.64 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
756 4952/2564 อคส1091/ว3299 7 ม.ค.64 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
755 4951/2564 กษ0201.06/ว4788 7 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
754 4950/2564 นฐ0004/ว10286 6 ก.ค.64 สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
753 4954/2564 สพร2564/ว1976 7 ก.ค.64 ขอเรียนเชิฐเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
752 4940/2564 พิเศษ/ธนากรพีระพันธ์/21มิ.ย.64 6 ก.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 ก.ค.64
751 4916/2564 กต1604.1/1720 6 ก.ค.64 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Disaster Management Floods and Droughts / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ค.64
750 4939/2564 กษ2900.03/0072 5 ก.ค.64 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
749 4936/2564 สชป10/893/2564 7 ก.ค.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
748 4917/2564 กห0317.3/795 6 ก.ค.64 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.64
747 4915/2564 กษ0210/ว996 6 ก.ค.64 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
746 4914/2564 สดท.2564/ว260 6 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านบริหารงานภาครัฐโครงการ eGovernment Forum 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
745 4912/2564 อว8603.15/(กทม.)/ว122 6 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีภาครัฐสำหรับนักบัญชีหน่วยงานของรัฐอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
744 4901/2564 นร1301.01/ว69 6 ก.ค.64 เปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 ก.ค.64
743 4899/2564 กผง06/425/2564 6 ก.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 6 ก.ค.64
742 4886/2564 กผง06/422/2564 5 ก.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 6 ก.ค.64
741 4880/2564 กผง06/421/2564 5 ก.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.64
740 4875/2564 อก5103.2/2ว1699 2 ก.ค.64 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ก.ค.64
739 4874/2564 สวก1000/ว.3865 4 ก.ค.64 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ก.ค.64
738 4873/2564 กษ2601/ว94 5 ก.ค.64 ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ก.ค.64
737 4813/2564 กษ0201.06/ว4640 30 มิ.ย.64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 ก.ค.64
736 4830/2564 กค(กวจ)0405.2/ว348 2 ก.ค.64 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 6 ก.ค.64
735 4847/2564 วสท.317/2564 2 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ.2564 (The Altruism Engineering Award 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.64
734 4855/2564 สบค02/532/2564 5 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณิชารีย์ เม่งพัด) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.64
733 4854/2564 สบค02/533/2564 5 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเดชชาติ สุวรรณมณี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.64
732 4853/2564 สบค02/534/2564 5 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธนัญชย์ จติยนต์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.64
731 4845/2564 อว8603.15(กทม.)/ว169 2 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
730 4851/2564 กผง06/420/2564 2 ก.ค.64 สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 5 ก.ค.64
729 4834/2564 สวพ03/166/2564 2 ก.ค.64 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
728 4832/2564 กผง06/393/2564 2 ก.ค.64 สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุมการติดตามเร่งรัดโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 5 ก.ค.64
727 4815/2564 ศทส490/2564 2 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.64
726 4848/2564 อว8603.15(กทม.)/ว067 2 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
725 4846/2564 อว8603.15(กทม.)/ว052 2 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
724 4844/2564 อว8603.15(กทม.)/ว050/15ก.พ.64 2 ก.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปกิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 5 ก.ค.64
723 4829/2564 สบค02/521/2564 2 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางจุรีรัตน์ ศิริอนันต์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.64
722 4824/2564 สบค02/522/2564 2 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสุตนัย ณ พัทลุง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.64
721 4823/2564 สบค02/519/2564 2 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุภัทรา กาศเกษม และ นางสาววรรณภา แก้วกาหลง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.64
720 4822/2564 สบค02/515/2564 2 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัณหวิชญ์ ถิ่นอุบล และนายอาทิตย์ มะลิทอง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.64
719 4820/2564 สบค02/520/2564 2 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกษิดิศ สิทธิพลูทอง) / 5 ก.ค.64
718 4868/2564 สชป9.01/597/2564 5 ก.ค.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
717 4836/2564 สบค07/479/2564 5 ก.ค.64 ขอขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน กิจกรรมปันสุข "กรมชลประทานร่วมใจสู้ภัยโควิด" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
716 4850/2564 สชป11/272/2564 5 ก.ค.64 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 50 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 5 ก.ค.64
715 4818/2564 กค0405.4/ว381 1 ก.ค.64 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 5 ก.ค.64
714 4801/2564 กษ0201.06/ว4389/30มิ.ย.64 1 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
713 4800/2564 กษ0201.06/ว4393 1 ก.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
712 4799/2564 ทส0501/ว2091 30 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
711 4807/2564 สชป16/892/2564 1 ก.ค.64 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
710 4805/2564 กษ0201.06/ว4689 1 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
709 4804/2564 กษ0201.06/ว4657 1 ก.ค.64 สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
708 4803/2564 กษ0204/ว1251 1 ก.ค.64 กิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
707 4802/2564 นร1200/ว13 30 มิ.ย.64 ขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
706 4798/2564 กร0006/ว1271 29 มิ.ย.64 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
705 4797/2564 ยธ0301/ว408 30 มิ.ย.64 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
704 4763/2564 สบค07/466/2564 30 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้บริการร้านค้าภายในกรมชลประทาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 ก.ค.64
703 4689/2564 นร1013.1/99 30 มิ.ย.64 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ค.64
702 366/2564 สบอ(ธก.)01/366/2564 30 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ค.64
701 4592/2564 สบอ4592/2564 30 มิ.ย.64 สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมนิทรรศการ 119 ปี กรมชลประทาน ในส่วนของ สบอ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 ก.ค.64
700 4758/2564 ผพค.94/2564 30 มิ.ย.64 รายงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 1 ก.ค.64
699 4719/2564 ปณทวอ.(สอ)/766 29 มิ.ย.64 ส่งรายงานประจำปี 2563 ของ ปณท ฉบับภาษาไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
698 4717/2564 มท5420-1-2.1/18865 29 มิ.ย.64 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของการประปานครหลวง (กปน.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
697 4715/2564 กษ0201.06/ว4568 29 มิ.ย.64 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
696 4716/2564 ปง0001.2/ว3741 29 มิ.ย.64 ขอแจ้งที่อยู่ของ สำนักงาน ปปง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
695 4728/2564 พม0701/ว2460 29 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
694 4718/2564 ศป0020/ว87 29 มิ.ย.64 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
693 4727/2564 กษ0201.06/ว3859 29 มิ.ย.64 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
691 4726/2564 กษ0201.06/ว4613 29 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
690 4737/2564 กพด02/99/2564 19 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 30 มิ.ย.64
689 4713/2564 กพด5783/2564 18 มิ.ย.64 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 มิ.ย.64
688 4723/2564 กผง05/485/2564 29 มิ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 มิ.ย.64
687 4685/2564 กตน325/2564 28 มิ.ย.64 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 มิ.ย.64
686 4684/2564 กษ0201.06/ว4546 25 มิ.ย.64 ขอความอนเคราะห์เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการ สสวท.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 มิ.ย.64
685 4683/2564 กษ0201.06/ว4543 25 มิ.ย.64 ผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ วุฒิสภา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 มิ.ย.64
684 4682/2564 กษ0208/ว1045 25 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 29 มิ.ย.64
683 4620/2564 กษ0212/ว1862 16 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
682 4654/2564 สบค02/489/2564 28 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปัญจพร แผนสมบูรณ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.64
681 4639/2564 บจธ07/ว493 24 มิ.ย.64 การรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
680 4638/2564 กต1601/ว1635 23 มิ.ย.64 ขอส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
679 4636/2564 กษ0201.06/ว4563 24 มิ.ย.64 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
678 4637/2564 กตน.322/2564 28 มิ.ย.64 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
677 4635/2564 กษ0201.06/ว4496 21 มิ.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 มิ.ย.64
676 4622/2564 งบ8162/2564 24 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการนำส่งเงินรายได้ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 25 มิ.ย.64
675 4597/2564 ผงจ946/2564 24 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91สำหรับปีภาษี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 25 มิ.ย.64
674 4596/2564 สบอ(ตค.)03/1025/2564 24 มิ.ย.64 นายวิเชียร เทียมสุข บิดาของนายวิทยา เทียมสุข ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
673 4567/2564 สพร2564/ว1617 24 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
672 4550/2564 สบค06/668/2564 24 มิ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการขยายผลโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
671 4549/2564 สบค06/667/2564 24 มิ.ย.64 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
670 4568/2564 กผง03/213/2564 23 มิ.ย.64 ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มิ.ย.64
669 4566/2564 พิเศษ/จิรุตถ์อิศรางกูรณอยุธยา/22มิ.ย.64 22 มิ.ย.64 ส่งมอบหนังสือ "ภูมิไทย" เนื่องในโอกาสการสถาปนา "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
668 4565/2564 กษ0403/ว93 23 มิ.ย.64 ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
667 4564/2564 พิเศษ/เฮือนต้นนุ่น/21มิ.ย.64 22 มิ.ย.64 การเสนอราคาการจัดประชุมสัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
666 4563/2564 พม0604.04/ว7054 22 มิ.ย.64 ขอมอบ "หนังสือรายงานประจำปี 2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
665 4562/2564 ศป0024/ว83 22 มิ.ย.64 ขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
664 4561/2564 พม0504/ว933 22 มิ.ย.64 ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
663 4560/2564 กษ0201.06/ว4484 22 มิ.ย.64 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และภาคผนวก 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
662 4559/2564 กษ0801/539 22 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 มิ.ย.64
661 4588/2564 กค0414.2/ว325 23 มิ.ย.64 เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มิ.ย.64
660 4544/2564 กษ2301/1433 21 มิ.ย.64 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 23 มิ.ย.64
659 4543/2564 ดศ0201.3/ว6186 22 มิ.ย.64 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 23 มิ.ย.64
658 4542/2564 สชป12/1003/2564 23 มิ.ย.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 เดือนเมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 23 มิ.ย.64
657 4512/2564 กผง06/379/2564 21 มิ.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 มิ.ย.64
656 4501/2564 กผง06/375/2564 21 มิ.ย.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.64
655 4498/2564 ฝบท.สธ.142/2564 21 มิ.ย.64 นายนิรันดร์ แสงใน หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ 3 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
654 4486/2564 กษ0201.06/ว4458 21 มิ.ย.64 ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings of the 59th Kasetsart University Annual Conference / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
653 4472/2564 กษ0201.06/ว4436 17 มิ.ย.64 ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฎร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
652 4471/2564 กษ0201.06/ว4441 17 มิ.ย.64 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (วัคซีน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
651 4470/2564 กษ0201.06/ว4404 17 มิ.ย.64 การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
650 4428/2564 กษ0205/ว567 17 มิ.ย.64 รายงานผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานตามนโยบายสำคัญและภาระกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
649 4493/2564 สบค04/749/2564 21 มิ.ย.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.64
648 4499/2564 นร1013.4/19 22 มิ.ย.64 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.64
647 4500/2564 สดท.2564/ว250 21 มิ.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI&LoT Summit 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.64
646 4464/2564 พิเศษ(COVID-19)/76 21 มิ.ย.64 สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
645 4457/2564 สบค05/887/2564 18 มิ.ย.64 แจ้งการปรับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรมชลประทาน เป็นเวอร์ชั่นใหม่ (DPIS6) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
644 4458/2564 สบค05/888/2564 21 มิ.ย.64 แจ้งการเปิดระบบและปรับเวอร์ชั่นใหม่ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
643 4447/2564 พิเศษ/สร.มก. 21 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 มิ.ย.64
642 4502/2564 ผชช.วพ.08/2564 22 มิ.ย.64 ขอแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงานเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 มิ.ย.64
641 4446/2564 กผง06/367/2564 16 พ.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 มิ.ย.64
640 4442/2564 กงบ1522/2564 17 มิ.ย.64 ขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ Infographic สาระน่ารู้ด้านการเงินและบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 มิ.ย.64
639 4436/2564 dz'06/365/2564 15 มิ.ย.64 สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 มิ.ย.64
638 4467/2564 สบอ(บส.)01/4467/2564 21 มิ.ย.64 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 มิ.ย.64
637 4419/2564 พิเศษ/สุขชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์/20พ.ค.64 17 พ.ค.64 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.64
636 4416/2564 พป0004/ว1021 21 มิ.ย.64 การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 มิ.ย.64
635 4444/2564 อว5901/726 18 มิ.ย.64 แจ้งเปิดให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 มิ.ย.64
634 4422/2564 สบค02/451/2564 18 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวมตินันท์ จงไกรจักร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 มิ.ย.64
633 4459/2564 สชป9.01/548/2564 21 มิ.ย.64 สามีข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 มิ.ย.64
632 4461/2564 สบอ(บส)01/90/2564 21 มิ.ย.64 บิดาของนางสาวบุบผา สุขขำ ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 มิ.ย.64
631 4412/2564 พิเศษ/วัดอินจำปา/10มิ.ย.64 16 มิ.ย.64 ขอความสนับสนุนบูรณะปฏิสังขรณ์หอฉันและเป็นค่าน้ำค่าไฟ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.64
630 4410/2564 สดท.2564/ว253 16 มิ.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มิ.ย.64
629 4403/2564 สธ0604.01/ว962 11 มิ.ย.64 ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.64
628 4411/2564 อว7002/e229 16 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2564 และศูนย์วิจัยเบียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับผลผลิตทาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.64
627 4404/2564 อก0712/ว6294 16 มิ.ย.64 ขอส่งมอบซีดีรายงานประจำปีของสำนักงานประจำปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 มิ.ย.64
626 4393/2564 สบค04/717/2564 16 มิ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 18 มิ.ย.64
625 4315/2564 สบอ4315/2564 15 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
624 4316/2564 ผบช.208/2564 14 มิ.ย.64 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
623 4343/2564 สบค06/641/2564 16 มิ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advance English Program For Advance English Learners รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
622 4260/2564 ผกง.256/2564 11 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
621 4364/2564 พิเศษ/จน.คบ.รธบ./2564 10 มิ.ย.64 การใช้ยานพาหนะทางราชการเสมือนยานพาหนะส่วนตัว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
620 4360/2564 TVS:679 14 มิ.ย.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 16 มิ.ย.64
619 4358/2564 นร0731.2/ว102 14 มิ.ย.64 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 16 มิ.ย.64
618 4356/2564 นร0731.2/ว98 14 มิ.ย.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 16 มิ.ย.64
617 4314/2564 l[806/636/2564 15 มิ.ย.64 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 20-21 ในรูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
616 4304/2564 พป0002/ว1022 15 มิ.ย.64 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 16 มิ.ย.64
615 4326/2564 กงบ1508/2564 14 มิ.ย.64 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.64
614 4346/2564 กค0310/ว52 15 มิ.ย.64 การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 15 มิ.ย.64
613 4334/2564 สบค02/424/2564 14 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภควัต เสรีรักษ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.64
612 4333/2564 สบค02/423/2564 11 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมนชล ศรีชัยกูล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.64
611 4292/2564 สบค02/428/2564 14 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกิตติพงษ์ ปานอ่อน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.64
610 4282/2564 สบค03/143/2564 11 มิ.ย.64 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
609 4278/2564 กษ0201.06/ว4317 11 มิ.ย.64 โครงการ แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
608 4256/2564 สบอ4256/2564 14 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
607 4280/2564 สชป11/237/2564 14 มิ.ย.64 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 49 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
606 4237/2564 อว67.49/ว221 11 มิ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
605 4236/2564 1251/1295.73 11 มิ.ย.64 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
604 4270/2564 สดท.2564/ว253 7 มิ.ย.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 มิ.ย.64
603 4261/2564 กค0405.2/ว312 11 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 14 มิ.ย.64
602 4259/2564 สทช2003/ว19272 8 มิ.ย.64 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
601 4258/2564 กษ0201.06/ว4315 11 มิ.ย.64 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
600 4257/2564 กษ0201.06/ว4316 11 มิ.ย.64 ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 มิ.ย.64
599 4233/2564 กษ0205/ว529 10 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
598 4249/2564 สชป7/720/2564 11 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition สำนักงานชลประทานที่ 7 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
597 4247/2564 สชป13/488/2564 11 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 บูธนิทรรศการของสำนักงานชลประทานที่ 13 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
596 4246/2564 สบค353/2564 11 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 บูธนิทรรศการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล "HR : Less is More for RID Team" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
595 4234/2564 สพญ03/114/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 บูธนิทรรศการ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
594 4232/2564 สชป14/584/2564 11 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง virtual Exhibition สำนักงานชลประทานที่ 14 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
593 4179/2564 กษ0201.06/ว4307 9 มิ.ย.64 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
592 4150/2564 สชป10/771/2564 8 มิ.ย.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
591 4240/2564 นร1022/ว6 10 มิ.ย.64 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019COVID-19)เพิ่มเติม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
590 4235/2564 สบค02/412/2564 11 มิ.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางดวงฤทัย ดวงใหญ่) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 มิ.ย.64
589 4238/2564 สบค07/438/2564 11 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมโครงการปันสุข "กรมชลประทานร่วมใจสู้ภัยโควิด" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
588 4192/2564 สวค.571/64 11 มิ.ย.64 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ Crowdfunding แพลตฟอร์มระดมทุนยุคมิลเลนเนี่ยม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 มิ.ย.64
587 4180/2564 กษ0201.06/ว4023 31 พ.ค.64 ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
586 4178/2564 กษ0201.06/ว4261 9 มิ.ย.64 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
585 4181/2564 ปป0001.5/ว18 8 มิ.ย.64 แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
584 4185/2564 อส0008(สท)/ว1 8 มิ.ย.64 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
583 4184/2564 กบข.3090/ว1277/2564 8 มิ.ย.64 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
582 4183/2564 สชป.6/3280/2564 9 มิ.ย.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 6 ฉบับที่ 5 ปีที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
581 4189/2564 สสธ460/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 "บูธนิทรรศการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
580 4207/2564 กผง06/356/2564 9 มิ.ย.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 10 มิ.ย.64
579 276/2564 สบอ(ธก.)01/276/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
578 4212/2564 สชป11/234/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 บูธนิทรรศการ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
577 4188/2564 สชป3.01/658/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของบูธ สำนักงานชลประทานที่ 3 เนื่องในโอกาสวันคล้านวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 และติดตามข่าวสาร Facebook Page สำนักงานชลประทานที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
576 4197/2564 สบก(ส).805/2564 10 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศกาลเสมือนจริง Virtual Exhibition งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 "บูธนิทรรศการสำนักบริหารโครงการ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 10 มิ.ย.64
575 4186/2564 กผง7782/2564 10 มิ.ย.64 ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบข้อมูลโครงการและแผนงาน (Cen-Project) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.64
574 4160/2564 กพด/398/2564 8 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 "บูธนิทรรศกาลกองพัสดุ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.64
573 4147/2564 กผง06/353/2564 8 มิ.ย.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 9 มิ.ย.64
572 4151/2564 กค0416.2/ว268 7 มิ.ย.64 แนวทางการเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 9 มิ.ย.64
571 4118/2564 กตน.234/2564 7 มิ.ย.64 สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
570 4114/2564 สชป9/520 7 มิ.ย.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
569 4033/2564 สบค02/392/2564 4 มิ.ย.64 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 มิ.ย.64
568 4023/2564 สบค02/384/2564 2 มิ.ย.64 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.64
567 3848/2564 สลก06/442/2564 25 พ.ย.64 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับโปรสเตอร์แสดงเจตจำนง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
566 4099/2564 ทส1004.2/ว7350 2 มิ.ย.64 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
565 4098/2564 กค0301/ว51 5 มิ.ย.64 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
564 4097/2564 อว6309.U1/0050/2564 5 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
563 4095/2564 กกล.ว115/2564 7 มิ.ย.64 มารดาผู้ว่าการการประปานครหลวง ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 8 มิ.ย.64
562 4096/2564 กงบ1487/2564 7 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของบูธกองการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 และติดตามข่าวสาร Facebook Page กองการเงินและบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 มิ.ย.64
561 3761/2564 สบอ3761/2564 31 พ.ค.64 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 มิ.ย.64
560 4073/2564 กผง06/345/2564 4 มิ.ย.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 7 มิ.ย.64
559 4067/2564 กษ0202/ว2253.1 4 มิ.ย.64 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 มิ.ย.64
558 4036/2564 กษ1202/ว2466 2 มิ.ย.64 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 36 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 มิ.ย.64
557 4034/2564 กผง05/403/2564 2 มิ.ย.64 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 6 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 มิ.ย.64
556 4060/2564 สลก06/494/2564 4 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมรับชมงานแถลงข่าว การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริงวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครอบรอบปีที่ 119 ผ่านระบบ เฟสบุ๊ก กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.64
555 4049/2564 กษ2601/ว72 2 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้ารับชมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online แบบ Virtual / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 4 มิ.ย.64
554 4038/2564 กผง04/2443/2564 1 มิ.ย.64 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.) 4 มิ.ย.64
553 4015/2564 ผตจ.27/2564 1 มิ.ย.64 แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home ) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 4 มิ.ย.64
552 3997/2564 กผง06/333/2564 1 มิ.ย.64 สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 4 มิ.ย.64
551 3986/2564 ผกง.235/2564 1 มิ.ย.64 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 4 มิ.ย.64
550 4003/2564 ปช0036/ว0033 1 มิ.ย.64 ขอส่งหนังสือสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
549 4002/2564 ม.ป.อ.195/2564 1 มิ.ย.64 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
548 4001/2564 กษ0201.06/ว4063 31 พ.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
547 4000/2564 กษ0201.06/ว4065 31 พ.ค.64 การส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นช่องทางหลัก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
546 3999/2564 บจธ07/ว416 1 มิ.ย.64 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
545 3952/2564 กษ0201.06/ว4070 31 พ.ค.64 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
544 3951/2564 กษ0201.06/ว4053 31 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
543 3950/2564 กษ0201.06/ว4064 31 พ.ค.64 การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
542 3949/2564 กษ0201.06/ว4054 31 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
541 3948/2564 กษ0201.06/ว4055 31 พ.ค.64 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรูปแบบใบแจ้งหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
540 3967/2564 กพก253/2564 1 มิ.ย.64 นายบัญชา เกิดพันธุ์ อดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกองก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 2 มิ.ย.64
539 3945/2564 ผงจ.806/2564 31 พ.ค.64 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 มิ.ย.64
538 3924/2564 สดท.2564/ว148 31 พ.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 มิ.ย.64
537 3922/2564 กษ0210/ว744 31 พ.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 1 มิ.ย.64
536 3913/2564 กษ0201/ว817 31 พ.ค.64 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 31 พ.ค.64
535 3906/2564 กษ0210/ว746 28 พ.ค.64 โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 31 พ.ค.64
534 3903/2564 กษ0210/ว757 27 พ.ค.64 ทุนการศึกษาด้านการเกษตรภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค (BIMSTEC Scholarship on Agriculture) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.64
533 3891/2564 3/2564/19เม.ย.64 28 พ.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 31 พ.ค.64
532 3886/2564 กษ0210/ว819 27 พ.ค.64 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565 - 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.64
531 3885/2564 สบค02/374/2564 28 พ.ค.64 การจัดทำตัวชี้วัด (KPls) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วป กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 31 พ.ค.64
530 3868/2564 สบค02/371/2564 27 พ.ค.64 รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 31 พ.ค.64
529 3944/2564 พิเศษ(COVID-19)/75 31 พ.ค.64 สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
528 3931/2564 สลก07/184/2564 25 พ.ค.64 ขออนุญาต งดให้การบริการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
527 3911/2564 กษ0201.06/4021 27 พ.ค.64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
526 3881/2564 กษ0204/ว964 25 พ.ค.64 จีนประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนในสาธารณรัฐประชาชนจีน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
525 3879/2564 พิเศษ/บริษัทแสงทองโบรคเกอร์/18พ.ค.64 25 พ.ค.64 เสนอความคุ้มครองประกันโควิด COVID-19 Plus / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
524 3878/2564 สคช.1122/2564 27 พ.ค.64 มอบรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
523 3874/2564 พิเศษ/อันวาอุเซ็ง/21พ.ค.64 27 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ขอบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
522 3873/2564 มถพ.190.29/2564 25 พ.ค.64 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
521 3871/2564 กษ2306/ว992 25 พ.ค.64 ส่งคู่มือความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 28 พ.ค.64
520 3724/2564 สบค06/559/2564 25 พ.ค.64 แจ้งประกาศขยายกรอบระยะเวลาในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 27 พ.ค.64
519 3854/2564 กผง06/317/2564 25 พ.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 27 พ.ค.64
518 3845/2564 กผง06/319/2564 25 พ.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 พ.ค.64
517 3844/2564 กผง06/318/2564 27 พ.ค.64 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 พ.ค.64
516 3827/2564 สชป3/607/2564 25 พ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.64
515 3815/2564 กผง06/315/2564 24 พ.ค.64 สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 25 พ.ค.64
514 3781/2564 กผง06/312/2564 24 พ.ค.64 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 พ.ค.64
513 3779/2564 กผง06/313/2564 24 พ.ค.64 สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.64
512 3768/2564 พิเศษ(COVID-19)/74 24 พ.ค.64 ขอให้เข้มงวดกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.64
511 3732/2564 สบค04/621/2564 21 พ.ค.64 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.64
510 3788/2564 นร1006/45 20 พ.ค.64 ขอมอบ "คู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.64
509 3787/2564 กษ0201.06/ว3934 21 พ.ค.64 การส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นช่องทางหลัก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 25 พ.ค.64
508 3777/2564 กษ0201.06/ว3930 20 พ.ค.64 การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
507 3776/2564 กษ0401/ว620 19 พ.ค.64 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2563 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในรอบปี 2563 จำนวน 1 เล่ม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
506 3775/2564 กษ0201.06/ว3957 21 พ.ค.64 ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
505 3772/2564 กษ0201.06/ว3935 20 พ.ค.64 การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
504 3778/2564 กษ0204/ว995 24 พ.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030 : P4G) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์แบบถ่ายทอดสด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
503 3757/2564 กษ0201.06/ว3855 21 พ.ค.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
502 3767/2564 สลก441/2564 24 พ.ค.64 แจ้งวันกำหนดวันเป็นเจ้าภาพงานศพ นายมณี รักจิตร บิดาของนายชูชาติ รักจิตร ผอ.พก. ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
501 3745/2564 กพก238/2564 22 พ.ค.64 นายมณี รักจิตร บิดาของนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
500 3744/2564 กษ0201.306/ว3870 21 พ.ค.64 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.64
499 3729/2564 อธช19/2564 21 พ.ค.64 ขอให้กำกับดูแล และควบคุมการใช้ยานพาหนะของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 24 พ.ค.64
498 3734/2564 กษ0201.06/ว3844 20 พ.ค.64 มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.64
497 3740/2564 สลก436/2564 21 พ.ค.64 นายสุทธิพงษ์ คูณทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 22 พ.ค.64
496 3711/2564 นร0731.2/ว88 20 พ.ค.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 พ.ค.64
495 3710/2564 นร0731.2/ว86 20 พ.ค.64 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 22 พ.ค.64
494 3660/2564 สชป4/571/2564 19 พ.ค.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 118 ปีที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
493 3696/2564 สชป3/594/2564 20 พ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 พ.ค.64
492 3703/2564 กษ0201.06/ว3849 18 พ.ค.64 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
491 3704/2564 ปช0036/ว0030 20 พ.ค.64 ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
490 3701/2564 กษ0201.06/ว3848 18 พ.ค.64 ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมรายการ "คนค้นฅน" ซีรีส์พิเศษ "มือสะอาด" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
489 3700/2564 อคส.10134/ว2448 19 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขององค์การคลังสินค้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
488 3702/2564 พณ0410/ว1167 20 พ.ค.64 ส่งหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ 2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 21 พ.ค.64
487 3672/2564 กษ2215/ว55 18 พ.ค.64 อ.ต.ก. ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ำใจ 2 ต่อ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.64
486 3673/2564 พม0504/ว1223 18 พ.ค.64 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและกลยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยศ.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.64
485 3674/2564 อว7202/264 18 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐปรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.64
484 3680/2564 กผง03/158/2564 19 พ.ค.64 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลาง ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.64
483 3626/2564 สบอ3626/2564 20 พ.ค.64 การดำเนินการตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ตามแนวทางขับเคลื่อนงานชลประทานตามนโยบาย RID TEAM / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 20 พ.ค.64
482 3661/2564 สบค02/331/2564 18 พ.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวธิติมา นันตากาศ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 19 พ.ค.64
481 3654/2564 กผง06/308/2564 19 พ.ค.64 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ครอบ PO ในระบบ GFMIS (เฉพาะรายการงานดำเนินการเอง และจ้างเหมาบางส่วน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ค.64
480 3526/2564 กษ0212/ว1573 14 พ.ค.64 ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
479 3598/2564 กผง06/299/2564 17 พ.ค.64 สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 18 พ.ค.64
478 3624/2564 กษ0201.06/ว3775 17 พ.ค.64 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
477 3623/2564 กร0001/1202 16 พ.ค.64 ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
476 3622/2564 สธ0604.01/ว802 18 พ.ค.64 แจ้งเวียนประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรูปแบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
475 3621/2564 พน0601/ว901 18 พ.ค.64 การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
474 3620/2564 กษ0201.06/ว3785 18 พ.ค.64 การส่งหนังสือราชการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นช่องทางหลัก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
473 3619/2564 กษ0201.06/ว3780/64 18 พ.ค.64 การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
472 3615/2564 l[807/394/2564 18 พ.ค.64 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความต้องการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน และ ฝบท.บอ. 18 พ.ค.64
471 3579/2564 สจด760/2564 17 พ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.64
470 3494/2564 ศป0020/ว60 12 พ.ค.64 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.64
469 3455/2564 สบค02/310/2564 12 พ.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพัฒนไชย ทองดี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.64
468 3548/2564 กษ0801/418 12 พ.ค.64 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการส้รางการรับรู้และความตระหนักเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day) ภายใต้แนวคิด "Restoration Land Recovery" ปฐพี ฟื้นชีวิที่มั่นคง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ค.64
467 3577/2564 กพด05/194/2564 17 พ.ค.64 แนวทางการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานสามารถยอมรับจำนวนน้ำมันที่คลาดเคลื่อนในทางบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 17 พ.ค.64
466 3527/2564 สลก400/2564 14 พ.ค.64 คุณหญิงธีราณี กรรณสูต มารดานายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 17 พ.ค.64
465 3501/2564 สชป.12/697/2564 13 พ.ค.64 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.) 14 พ.ค.64
464 3520/2564 กผง03/152/2564 14 พ.ค.64 ขอให้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 พ.ค.64
463 3495/2564 สบค02/312/2564 13 พ.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางดุษฎี สงวนศักดิ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 พ.ค.64
462 3487/2564 สบค08/113/2564 13 พ.ค.64 แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.64
461 3483/2564 สบค07/386/2564 13 พ.ค.64 การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 14 พ.ค.64
460 3467/2564 THAICID/12/2564 12 พ.ค.64 ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 14 th THAICID NATIONAL e-SYMPOSIUM 2021 (ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.64
459 3391/2564 สชป13/396/2564 11 พ.ค.64 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 พ.ค.64
458 3505/2564 สบอ(บส)01/53/2564 13 พ.ค.64 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค, และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.64
457 3473/2564 ผงจ.701/2564 13 พ.ค.64 สำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการขอรับ / ไม่ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 13 พ.ค.64
456 3435/2564 กษ0201.06/ว3657 11 พ.ค.64 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (ฉบับที่ 3) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.) 13 พ.ค.64
455 3424/2564 กผง06/283/2564 11 พ.ค.64 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 12 พ.ค.64
454 3423/2564 กผง06/290/2564 11 พ.ค.64 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 12 พ.ค.64
453 3400/2564 สบค289/2564 11 พ.ค.64 การติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(ธก.บอ.) 12 พ.ค.64
452 3389/2564 สลก391/2564 11 พ.ค.64 เน้นย้ำการแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 12 พ.ค.64
451 3397/2564 กผง06/282/2564 11 พ.ค.64 ผลการแจ้งแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 12 พ.ค.64
450 3382/2564 กผง06/281/2564 7 พ.ค.64 สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
449 3318/2564 กษ0201.06/ว773 6 พ.ค.64 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โครงการ AI & loT Summit 2021 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
448 3276/2564 กษ0201.06/ว3537 4 พ.ค.64 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
447 3321/2564 ผงจ.661/2564 6 พ.ค.64 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
446 3319/2564 ผงจ.645/2564 6 พ.ค.64 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
445 3329/2564 สบค02/302/2564 7 พ.ค.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวลฎา พลูคล้าย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ค.64
444 3393/2564 กษ0212/ว1502 6 พ.ค.64 ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
443 3390/2564 ศทส.1582/2564 11 พ.ค.64 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 11 พ.ค.64
442 3281/2564 กษ0201.06/ว3538 4 พ.ค.64 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
441 3278/2564 ศธ5107.1/1423 3 พ.ค.64 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
440 3314/2564 กษ0201.06/ว3579 5 พ.ค.64 ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอการจัดทำสื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ชุด "ภาพบัยตุลลอฮ พร้อมนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด" และเสนอการจัดทำ "สมุดเพื่อการศึกษา ชุด เริ่มเรียนภาษาอาหรับ" เพื่อโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
439 3250/2564 สบค04/567/2564 30 เม.ย.64 การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
438 3306/2564 สชป9.01/419/2564 3 พ.ค.64 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
437 3305/2564 สชป10/646/2564 6 พ.ค.64 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 84 ประจำเดือนเมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 7 พ.ค.64
436 3300/2564 กผง06/272/2564 6 พ.ค.64 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 พ.ค.64
435 3272/2564 พิเศษ(COVID-19)/72 5 พ.ค.64 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการและข้อสั่งการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ค.64
434 3283/2564 กษ0201.06/ว3539 3 พ.ค.64 ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ค.64
433 3248/2564 สชป11/176/2564 5 พ.ค.64 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 48 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 6 พ.ค.64
432 3249/2564 กพด/292/2564 5 พ.ค.64 กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารสัญญาด้านการรายงานสำหรับงานจ้างก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 5 พ.ค.64
431 3195/2564 สบค02/281/2564 30 เม.ย.64 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอรอนงค์ แก้วภักดี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 พ.ค.64
430 3116/2564 อว8702.17/358 30 เม.ย.64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ค.64
429 3159/2564 กค0416.2/ว167 30 เม.ย.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ค.64
428 3158/2564 กค0416.4/ว130 30 เม.ย.64 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ย.64
427 3142/2564 กค0416.2/ว166 30 เม.ย.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ค.64
426 3209/2564 กษ0205/ว445 3 พ.ค.64 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 3 พ.ค.64
425 3199/2564 สบอ.(บส.)01/65/2564 3 พ.ค.64 ประกาศผลการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ 4/หน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค.และ ฝบท.บอ. 3 พ.ค.64
424 3167/2564 สมด2.3/ท77/2564 30 เม.ย.64 การติดต่อราชการกับฝ่ายนิติกรรมและสัญญา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ.(พด.บอ.) 3 พ.ค.64
423 3081/2564 ศธ4007.232/ว133 27 เม.ย.64 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างหอพระเจ้าลายคำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. และ ฝบท.บอ. 30 เม.ย.64
422 3097/2564 พณ0701/1804 28 เม.ย.64