it

 
 

หนังสือเวียน > 2555 > 2556 > 2557 > 2558 > 2559 > 2560 > 2561> 2562> 2563> 2564> 2565
ลำดับ เลขที่ สบอ. เลขที่หนังสือ ลงวันที่

 

เรื่อง

วันที่ลง web site
1527 10572/2565 ผบช.408/2565 27 ธ.ค.65 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ธ.ค.65
1526 10546/2565 กผง06/981/2565 23 ธ.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ธ.ค.65
1525 10544/2565 กผง06/982/2565 23 ธ.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 ธ.ค.65
1524 10574/2565 กผง06/977/2565 27 ธ.ค.65 ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการงานปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และบันทึกผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างในระบบติดตาม CEN-Project ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ธ.ค.65
1523 10545/2565 กผง06/984/2565 29 ธ.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จากระบบติดตาม Cen Project) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ธ.ค.65
1522 10438/2565 ผงจ.1815/2565 23 ธ.ค.65 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.65
1521 10495/2565 สบค04/1756/2565 26 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป(คนพิการ)ของกรมชลประทาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ธ.ค.65
1520 10496/2565 พิเศษ/สถาบันไอเอ็มซี/19ธ.ค.65 27 ธ.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance Officer for Government / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ธ.ค.65
1519 10498/2565 กห0508.3/1063 27 ธ.ค.65 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 27 ธ.ค.65
1518 10469/2565 สบอ(บส)01/613/2565 26 ธ.ค.65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ธ.ค.65
1517 10470/2565 สบอ(บส)01/612/2565 26 ธ.ค.65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นให้สูงขึ้นกลุ่มงานสนับสนุนในตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ธ.ค.65
1516 10459/2565 กษ0210/ว1633 27 ธ.ค.65 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ธ.ค.65
1515 10287/2565 ผงจ.1784/2565 27 ธ.ค.65 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ธ.ค.65
1514 10419/2565 อว67.23/ว2565 23 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 26 ธ.ค.65
1513 10406/2565 สบค20529 23 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (ญ?๐ฤ 4.0) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 26 ธ.ค.65
1512 10426/2565 กผง06/973/2565 23 ธ.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ธ.ค.65
1511 10369/2565 อว67.23/ว2517 22 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 26 ธ.ค.65
1510 10383/2565 สบค04/1746/2565 22 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างชลประทานของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ธ.ค.65
1509 10347/2565 กษ0210/ว1621 23 ธ.ค.65 การฝึกอบรมหลักสูตร "Agri - Entrepreneurship and Supply Chain Management" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ธ.ค.65
1508 10364/2565 กผง06/957/2565 22 ธ.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 จากระบบติดตาม Cen Project) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ธ.ค.65
1507 10359/2565 กผง02/304/2565 19 ธ.ค.65 แผนการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 23 ธ.ค.65
1506 10322/2565 สบค04/1727/2565 21 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ส่วนบริหารทั่วไป 22 ธ.ค.65
1505 10171/2565 อว6501.0701/ว4739 7 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1504 10170/2565 กษ0201.06/ว8242 7 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1503 10173/2565 กษ0210/ว1558 2 ธ.ค.65 ขอนำส่ง "ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1502 10172/2565 พิเศษ/มูลนิธิบ้านนกขมิ้น/16พ.ย.65 1 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์สมทบทุนค่าของขวัญและการจัดงานคริสมาสให้กับเด็กๆบ้านนกขมิ้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1501 10175/2565 กษ0201.06/ว8308 9 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณีพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี้) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1500 10174/2565 กษ1201/ว6021 7 ธ.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1499 10223/2565 กษ0201.06/ว8410 14 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1498 10176/2565 กษ0201.06/ว8281 7 ธ.ค.65 แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 23/2565 มติที่ 788/2565 เรื่องเร่งรัดการสร้างวัด ตั้งวัด ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1497 10181/2565 กษ0201.06/ว7745 21 พ.ย.65 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 22 ธ.ค.65
1496 10307/2565 กษ0201.06/ว8416 14 ธ.ค.65 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1495 10269/2565 กษ0210/ว9529 21 ธ.ค.65 การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ธ.ค.65
1494 10305/2565 สบค02/1191/2565 20 ธ.ค.65 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 22 ธ.ค.65
1493 10209/2565 สชป7/1648/2565 16 ธ.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ธ.ค.65
1492 10136/2565 สชป12/1938/2565 15 ธ.ค.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 เดือนตุลาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ธ.ค.65
1491 10235/2565 สชป13/1333/2565 19 ธ.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ธ.ค.65
1490 10253/2565 ผงจ.1783/2565 19 ธ.ค.65 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 20 ธ.ค.65
1489 10243/2565 สบค06/1791/2565 19 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 20 ธ.ค.65
1488 10231/2565 อว0610(3)/3558 15 ธ.ค.65 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ธ.ค.65
1487 10206/2565 กค0418.6/ว1497 15 ธ.ค.65 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certifcate in Public Procurement : e - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 19 ธ.ค.65
1486 10135/2565 กษ0221/ว9285 1 ธ.ค.65 สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 19 ธ.ค.65
1485 10155/2565 กผง06/945/2565 18 ธ.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ผบท.บอ. 19 ธ.ค.65
1484 10062/2565 กษ0201/ว9594 9 ธ.ค.65 แนวทางปฏิบัติในการมอบหมายเข้าร่วมประชุมและการเสนอเรื่องนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 15 ธ.ค.65
1483 10059/2565 กษ0201.06/ว8307 9 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ธ.ค.65
1482 10111/2565 กษ0201.06/ว8404 13 ธ.ค.65 ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ธ.ค.65
1481 10100/2565 สชป.10/1599/2565 14 ธ.ค.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ธ.ค.65
1480 10110/2565 สว(กมธ2)0010/ว5107 1 ธ.ค.65 ขอจัดส่งรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 ธ.ค.65
1479 10064/2565 อว7610.1/364/2565 13 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 15 ธ.ค.65
1478 10077/2565 อว0605.33/ว1274 13 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ปัญหาและกรณีศึกษาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ และความเสี่ยง และความเสี่ยง และข้อควรระวังสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 14 ธ.ค.65
1477 10070/2565 กผง06/939/2565 13 ธ.ค.65 ขอให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.65
1476 10031/2565 สบค02/1145/2565 13 ธ.ค.65 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.65
1475 9993/2565 กษ2800/3142 9 ธ.ค.65 กรมฝนหลวง และการบินเกษตร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.65
1479 10017/2565 สบค06/1742/2565 9 ธ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 13 ธ.ค.65
1478 10013/2565 กษ0201.06/ว8177 1 ธ.ค.65 ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 142 ปี 19 ธันวาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.65
1477 10024/2565 สลก.07/501/2565 9 ธ.ค.65 ส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 ธ.ค.65
1476 9966/2565 กษ0210/ว1515 8 ธ.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์การรับชมบันทึกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้วย Cloud Computing / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 10 ธ.ค.65
1475 1004/2565 สบค02/1138/2565 9 ธ.ค.65 รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ธ.ค.65
1474 10000/2565 สบค02/1139/2565 9 ธ.ค.65 หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมชลประทาน รอบการประเมินที่ 1/2566 (1ตุลาคม2565 - 31 มีนาคม 2566) / เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ผบท.บอ. 9 ธ.ค.65
1473 9929/2565 กต0204/ว9496 6 ธ.ค.65 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปกร ประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ธ.ค.65
1472 9978/2565 กผง06/929/2565 8 ธ.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ธ.ค.65
1471 9970/2565 TCMA151/2565 1 ธ.ค.65 การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594 เข้าสู่การใช้งาน แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ มอก.15 ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนไทยบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจก Thailand Net Zero Emission / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ธ.ค.65
1470 9780/2565 สสพทบ.1694/2565 1 ธ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทำพวงกุญแจเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในทุกปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1469 9696/2565 กษ0201.06/ว7743 21 พ.ย.65 การเสนอให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1468 9697/2565 กษ0201.06/ว7988 24 พ.ย.65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1467 9698/2565 พยาบาล2566/2 25 พ.ย.65 ขอร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อการกู้ชีพ/ขอบริจาครถยนต์เก่าเลิกใช้งาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1466 9699/2565 พม0504/ว4354 22 พ.ย.65 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการการวินิจฉัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1465 9724/2565 ทส0508/ว3484 22 พ.ย.65 ขอส่งหนังสือ "รายงานสถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ.2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1464 9723/2565 อว6309.FB3/362/2565 22 พ.ย.65 นำส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 (1ต.ค.2562-30 ก.ย.2564) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1463 9764/2565 กษ0201.06/ว7921 25 พ.ย.65 การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1462 9765/2565 กษ0201.06/ว8056 29 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1461 9767/2565 พิเศษ/วัดหนองม่วง/29ต.ค.65 29 พ.ย.65 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1460 9766/2565 กษ0210/ว1493 29 พ.ย.65 สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1459 9880/2565 สชป9.01/1525/2565 6 ธ.ค.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1458 9819/2565 สชป11/517/2565 2 ธ.ค.65 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 67 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ธ.ค.65
1457 9916/2565 กผง05/1004/2565 6 ธ.ค.65 การติดตามเร่งรัดการใช้เครื่องจักร ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 ธ.ค.65
1456 9884/2565 กผง06/927/2565 2 ธ.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.65
1455 9861/2565 กผง06/921/2565 2 ธ.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ธ.ค.65
1454 9860/2565 กผง06/906/2565 6 ธ.ค.65 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 7 ธ.ค.65
1453 9859/2565 กผง06/545/2565 6 ธ.ค.65 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ธ.ค.65
1452 9854/2565 กษ0201.06/ว8005 30 พ.ย.65 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีกรณีมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อร่างเอกสาร ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ/ตำแหน่งของผู้ลงนามในร่างเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างบันทึกความเข้าใจ ร่างความตกลงหรือร่างเอกสารฯ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ธ.ค.65
1451 9755/2565 นร1004.1/1119 2 ธ.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.65
1450 9748/2565 ผคง.221/2565 1 ธ.ค.65 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวรายวัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 ธ.ค.65
1449 9722/2565 สยม.229/2565 30 พ.ย.65 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับโครงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2 ธ.ค.65
1448 9760/2565 สบค06/1705/2565 1 ธ.ค.65 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ธ.ค.65
1447 9763/2565 กษ0201.06/ว7869 23 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 2 ธ.ค.65
1446 9687/2565 สบค06/1692/2565 30 พ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง (On-Site) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1 ธ.ค.65
1445 9727/2565 ผบช.393/2565 1 ธ.ค.65 การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 1 ธ.ค.65
1444 9706/2565 กผง06/902/2565 30 พ.ย.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ธ.ค.65
1443 9708/2565 ตผ0035/8892 28 พ.ย.65 แจ้งการเปิดตรวจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1 ธ.ค.65
1442 9710/2565 สบค670/2565 30 พ.ย.65 คุณชวลิต วินสน อดีตผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 1 ธ.ค.65
1441 9629/2565 นร5105/1913 28 พ.ย.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 14 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1440 9630/2565 สบอ(ปค.)04/551/2565 29 พ.ย.65 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1439 9685/2565 กผง06/907/2565 30 พ.ย.65 สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 30 พ.ย.65
1438 9586/2565 สบค06/1662/2565 25 พ.ย.65 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พ.ย.65
1437 9588/2565 สบค06/1660/2565 25 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พ.ย.65
1436 9589/2565 สบค06/1658/2565 25 พ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่น 2 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พ.ย.65
1435 9594/2565 สบค06/1674/2565 28 พ.ย.65 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนาของสำนักกอง รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 30 พ.ย.65
1434 9610/2565 สบค02/1104/2565 28 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอภัยพงษ์ อภัยราช และนายเตชสิทธิ์ จีนสอน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1433 9626/2565 สบค04/1564/2565 28 พ.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1432 9627/2565 สบค04/1558/2565 28 พ.ย.65 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1431 9690/2565 กษ0207/ว1619 21 พ.ย.65 บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 5/2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ย.65
1430 9618/2565 สขค0105/ว4130 23 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 พ.ย.65
1429 9567/2565 สวพ03/407/2565 25 พ.ย.65 จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบหน่วยงานภายนอก (สกสว., วช., สวก.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 พ.ย.65
1428 9566/2565 กผง06/898/2565 25 พ.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 พ.ย.65
1427 9541/2565 กผง06/893/2565 24 พ.ย.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ย.65
1426 9531/2565 กตน.389/2565 24 พ.ย.65 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 25 พ.ย.65
1425 9476/2565 สวทบ.2565/04 22 พ.ย.65 หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMMES:Integrative Management for New Era Security) (ส.วทบ.รุ่นที่ 2) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ย.65
1424 9483/2565 กพร.384/2565 23 พ.ย.65 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 24 พ.ย.65
1423 9461/2565 กษ0201.06/ว7748 22 พ.ย.65 ขอความอนุเราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ย.65
1422 9471/2565 กผง06/886/2565 22 พ.ย.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 พ.ย.65
1421 9406/2565 กตน.396/2565 21 พ.ย.65 รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Google Forms ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 พ.ย.65
1420 9392/2565 กผง06/880/2565 21 พ.ย.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 พ.ย.65
1419 9451/2565 กษ0201.06/ว7751 21 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.65
1418 9400/2565 กษ0201.06/ว7612 14 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.65
1417 9399/2565 กษ0201.06/ว7704 14 พ.ย.65 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.65
1416 9398/2565 พิเศษ/วัดไตรมิตรนพคุณ/31ต.ค.65 10 พ.ย.65 ขอรับบริจาครถยนต์เลิกใช้งานแล้ว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 พ.ย.65
1415 9388/2565 นร0719.2/ว6 15 พ.ย.65 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร(พด.บอ.) 22 พ.ย.65
1414 9387/2565 นร0719.2/ว4 15 พ.ย.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร(พด.บอ.) 22 พ.ย.65
1413 9326/2565 พม0504/ว4276 10 พ.ย.65 การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1412 9355/2565 กษ1304.01/ว1659 9 พ.ย.65 ขอส่งรายงานภาวะเศรษกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1411 9334/2565 สบค02/1062/2565 15 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรรณชนก อริยะวงศ์ และนายนิรุจน์ ก้อนคง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1410 9324/2565 อว78.361/สส.ว00332 14 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 15 พ.ย.65
1409 9289/2565 กผง06/793/2565 3 พ.ย.65 สรุปแผนการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1408 9308/2565 กษ0210/ว1437 14 พ.ย.65 การฝึกอบรม หลักสูตร "Strategic HRM for Organizational Excellence" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1407 9306/2565 สบค04/1496/2565 14 พ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 พ.ย.65
1406 9267/2565 กตน.365/2565 10 พ.ย.65 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.,งบ.บอ.) 15 พ.ย.65
1405 9291/2565 สบค06/1605/2565 14 พ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 14 พ.ย.65
1404 9280/2565 สบค02/1054/2565 14 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกัลยาณี วงษ์แก้ว นายวัชระ บุตรคำ และนางสาววรรณวิภา ศรีวิรัตน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 พ.ย.65
1403 9290/2565 กค0405.7/ว147 14 พ.ย.65 การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร(พด.บอ.) 14 พ.ย.65
1402 9288/2565 กค0405.7/ว161 14 พ.ย.65 การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร(พด.บอ.) 14 พ.ย.65
1401 9282/2565 กค0405.7/ว146/20ก.ย.65 14 พ.ย.65 การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร(พด.บอ.) 14 พ.ย.65
1400 9281/2565 กษ0201.06/ว7605 11 พ.ย.65 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 14 พ.ย.65
1399 9244/2565 กผง06/863/2565 10 พ.ย.65 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 พ.ย.65
1398 9240/2565 สบค02/1044/2565 11 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณรงค์ชัย ถายา และนางสาวอุมาภรณ์ ใจดี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1397 9239/2565 สบค02/1042/2565 11 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวคำเครือ ประภัสสรศิริ นางสาวพรรษมล เทียนพูล และนายยุทธพงษ์ เฉยพินิจ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1396 9238/2565 สบค02/1046/2565 11 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนรพงศ์ บุญพระรักษ์ นายสุพจน์ เพียรกสิกรรม และนางสาวธนิดา อุชชิน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1395 9201/2565 กตน.376/2565 10 พ.ย.65 การทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 11 พ.ย.65
1394 9231/2565 กพร.369/2565 10 พ.ย.65 รับสมัครทีมคนรุ่นใหม่กรมชลประทาน RID Idea Seed 2023 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1393 9214/2565 สลก1145/2565 9 พ.ย.65 การประชุมคณะรัฐในตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1392 9253/2565 อว7209/ว.983 1 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1391 9156/2565 อว7209/ว983 8 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 พ.ย.65
1390 9235/2565 กษ0202/ว4725 10 พ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 11 พ.ย.65
1389 9207/2565 สบค06/1591/2565 9 พ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 10 พ.ย.65
1388 9169/2565 สบอ9169/2565 9 พ.ย.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 พ.ย.65
1387 9167/2565 สบค642/2565 9 พ.ย.65 บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 พ.ย.65
1386 9134/2565 กษ0202/ว4679 7 พ.ย.65 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 พ.ย.65
1385 9188/2565 สบค06/1590/2565 9 พ.ย.65 สำรวจความประสงค์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 10 พ.ย.65
1384 9177/2565 สบค06/1589/2565 10 พ.ย.65 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพ ของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 พ.ย.65
1383 9179/2565 กผง06/857/2565 9 ก.ย.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 10 พ.ย.65
1382 9172/2565 สบค06/1588/2565 10 พ.ย.65 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน รุ่นที่ 1-2 / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 10 พ.ย.65
1381 9168/2565 สบค06/1584/2565 9 พ.ย.65 สำรวจความประสงค์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 10 พ.ย.65
1380 9163/2565 สบค02/1028/2565 9 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์ และนางสาววณิภา บัวยืน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 พ.ย.65
1379 9096/2565 สบค02/1017/2565 8 พ.ย.65 แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 9 พ.ย.65
1378 9125/2565 สชป11/475/2565 8 พ.ย.65 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 66 ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 พ.ย.65
1377 9063/2565 นร0101/ว1501 4 พ.ย.65 จัดทำหนังสือ 90 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1376 9036/2565 นร0911/ว1 31 ต.ค.65 ขอส่งหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1375 9028/2565 67/2565/คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯพ.ศ.2553 3 พ.ย.65 แจ้งมติคณะกรรมการตามกฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธ เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1374 9035/2565 กษ0201.06/ว7364 31 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1373 9041/2565 กษ1201/ว5579 3 พ.ย.65 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1372 9098/2565 ศล.ว.26922/2565 4 พ.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1371 9056/2565 สชป10/1425/2565 7 พ.ย.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1370 9099/2565 กษ0201.06/ว7467 4 พ.ย.65 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการปันน้ำใจได้กุศลสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ 4 ปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1369 9100/2565 กค0906/ว97 4 พ.ย.65 ขอนำส่งรายงานประจำปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1368 9101/2565 พิเศษ/ศูนย์แว่นไทย/4พ.ย.65 4 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1367 9038/2565 อว6201/ว1310 27 ต.ค.65 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2563 และ รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1366 9037/2565 อก0507/ว3660 31 ต.ค.65 จัดทำหนังสือรายงานประจำปี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1365 9040/2565 นร0101/ว8814 27 ต.ค.65 จัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนัก-นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1364 9039/2565 สชป9.01/1375/2565 4 พ.ย.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1363 9104/2565 สบค06/1574/2565 8 พ.ย.65 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 8 พ.ย.65
1362 9092/2565 สบค02/1018/2565 7 พ.ย.65 การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 8 พ.ย.65
1361 9094/2565 สบค04/1462/2565 7 พ.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 พ.ย.65
1360 9080/2565 กผง06/853/2565 4 พ.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 พ.ย.65
1359 9097/2565 ผงจ1598/2565 8 พ.ย.65 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 พ.ย.65
1358 9079/2565 กงบ1998/2565 7 พ.ย.65 การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2566 (หน่วยสรรหาที่ 18 กรมชลประทาน สามเสน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผบท.บอ. 8 พ.ย.65
1357 9054/2565 สบค07/868/2565 4 พ.ย.65 ปิดรับการสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 พ.ย.65
1356 9033/2565 สบอ(บส)01/526/2565 7 พ.ย.65 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส๔,ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช๓) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ส่วนบริหารทั่วไป 7 พ.ย.65
1355 9003/2565 สชป12/1723/2565 3 พ.ย.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 45 เดือนกันยายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 พ.ย.65
1354 8970/2565 สบค04/1459/2565 3 พ.ย.65 การนับคะแนนการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.65
1353 9001/2565 สบค04/1458/2565 3 พ.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการกรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.65
1352 8990/2565 นร1006/ว19 3 พ.ย.65 แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 พ.ย.65
1351 8948/2565 สบอ(บส)01/516/2565 2 พ.ย.65 มอบหมายผู้รักษาราชการแทน (นายสมบูรณ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1350 8971/2565 สลก0600/ว4399 3 พ.ย.65 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลาการวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1349 8964/2565 กษ0210/1370 3 พ.ย.65 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Soil and Water Management / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1348 8979/2565 สบค06/1562/2565 3 พ.ย.65 เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 3 พ.ย.65
1347 8978/2565 สบค06/1564/2565 3 พ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 3 พ.ย.65
1346 8963/2565 กษ0202/ว4593 2 พ.ย.65 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1345 8950/2565 สบอ(ปค.)04/505/2565 2 พ.ย.65 ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1344 8959/2565 กษ0201.06/ว7393 2 พ.ย.65 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน" (NIDA Research Excellence for Sustainable Development) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1343 8960/2565 สกมช0600/ว1085 31 ต.ค.65 แจ้งให้ทราบช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ.2564 รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 พ.ย.65
1342 8933/2565 กษ1304.01/ว1617 31 ต.ค.65 ขอส่งหนังสืองบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนังสืองบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 พ.ย.65
1341 8911/2565 กษ0201.06/ว7143 25 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 พ.ย.65
1340 8951/2565 สบค06/1558/2565 2 พ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมืออาชีพ" (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 3 พ.ย.65
1339 8918/2565 สบค02/990/2565 2 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอติชาต จิวตระกูล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 2 พ.ย.65
1338 8919/2565 สบค02/994/2565 2 พ.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิศว์รุจน์ อักษรนำ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 2 พ.ย.65
1337 8920/2565 สบค02/988/2565 2 พ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (จำนวน 10 ราย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 2 พ.ย.65
1336 8906/2565 สบค06/1549/2565 31 ต.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 2 พ.ย.65
1335 8854/2565 กผง02/267/2565 27 ต.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.65
1334 8882/2565 ตผ0035/7553 27 ต.ค.65 แจ้งการเปิดตรวจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 พ.ย.65
1333 8892/2565 กผง06/840/2565 31 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 1 พ.ย.65
1332 8867/2565 สบค06/1546/2565 31 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 13 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 1 พ.ย.65
1331 8804/2565 สบค06/1538/2565 28 ต.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 1 พ.ย.65
1330 8877/2565 ปป0010/ว42 1 พ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaming) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 1 พ.ย.65
1329 8764/2565 สบค02/966/2565 27 ต.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรินทร์ลภัส ธนโชติชวกิตต์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ต.ค.65
1328 8717/2565 กษ0202/ว4372 28 ต.ค.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ต.ค.65
1327 8818/2565 สพช01/586/2565 28 ต.ค.65 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมทดสอบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ต.ค.65
1326 8817/2565 สบค02/971/2565 28 ต.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวุฒิภัทร นุชหนู) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ต.ค.65
1325 8807/2565 สบค07/836/2565 31 ต.ค.65 ขอขยายระยะเวลาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 31 ต.ค.65
1324 8768/2565 กผง04/5160/2565 27 ต.ค.65 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 28 ต.ค.65
1323 8785/2565 พป0004/ว2134 27 ต.ค.65 การรับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1322 8786/2565 สบค06/1533/2565 27 ต.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1321 8723/2565 สนท.ว.109/2565 26 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Science and Open Data for Govemmental Management Level / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 9ต.ค.65
1320 8718/2565 อน53/2565 25 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1319 8719/2565 อว8702.17/1001 25 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560" ประจำปีงบประมาณ 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1318 8720/2565 อว67.23/ว2157 25 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1317 8798/2565 สบค06/1539/2565 28 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 28 ต.ค.65
1316 8721/2565 กษ0212/ว3717 18 ต.ค.65 ขอให้เร่งรัดติดตามและสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ต.ค.65
1315 8710/2565 อว8603.15(กทม.)/ว200 25 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1314 8709/2565 อว8603.15(กทม.)/ว185 25 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1313 8705/2565 อว8603.15(กทม.)/ว187 25 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 8 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1312 8703/2565 กผง06/831/2565 26 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 26 ต.ค.65
1311 8688/2565 สบค02/956/2565 25 ต.ค.65 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอิมรอน วาแมดีซา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1310 8671/2565 สพช01/578/2565 25 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์ร่างคุณสมบัติและร่างกำหนดการแนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1309 8704/2565 อว8603.15(กทม.)/ว186 26 ต.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชี การนำเสนองบการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรการบันทึกบัญชีภาครัฐ เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 7 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1308 8602/2565 นร1201/1925 21 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ต.ค.65
1307 8670/2565 สบค02/948/2565 25 ต.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวเรณุรักษ์ ยอดวิญญวงศ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 26 ต.ค.65
1306 8669/2565 สบค02/951/2565 25 ต.ค.65 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ต.ค.65
1305 8667/2565 ม.ธ.ก.ว19/2565 21 ต.ค.65 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 26 ต.ค.65
1304 8622/2565 กผง04/5009/2565 19 ต.ค.65 ขอแก้ไขรายละเอียดประกอบเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ต.ค.65
1303 8629/2565 กผง06/823/2565 21 ต.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 25 ต.ค.65
1302 8628/2565 สบค04/1390/2565 21 ต.ค.65 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ต.ค.65
1301 8654/2565 กษ0201.06/ว7113 20 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 25 ต.ค.65
1300 8485/2565 กษ0201.06/ว6968 17 ต.ค.65 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณ๊พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการในช่วงประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 20 ต.ค.65
1299 8522/2565 กสช.445/2565 18 ต.ค.65 ขอแก้ไขผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ชป-10 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ต.ค.65
1298 8473/2565 สบค04/1372/2565 18 ต.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายใน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ต.ค.65
1297 8495/2565 BritishEmbassBangkok 19 ต.ค.65 OPENING OF APPLICATIONS FOR CHENING SCHOLARHIPS 2023/2024 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ต.ค.65
1296 8496/2565 กบข.3010/ว1755/2560 18 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการออม การลงทุนและการบริหารเงินของสมาชิก กบข." / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 19 ต.ค.65
1295 8491/2565 กผง06/819/2565 19 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 19 ต.ค.65
1294 8446/2565 สบอ(บส)225/2565 18 ต.ค.65 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ต.ค.65
1293 8441/2565 กษ0204/ว2438 17 ต.ค.65 สาธารณรัฐเกาหลีเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 2022 Invitational Training Program for Strengthening International Cooperation ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 18 ต.ค.65
1292 8429/2565 สทป5800/2565 17 ต.ค.65 ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 18 ต.ค.65
1291 8444/2565 สบอ(ปค.)04/481/2565 10 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ต.ค.65
1290 8426/2565 อว0605.33/ว1063 17 ต.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวางแผนและการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 การบริหารสัญญาตามแนวทางปฏิบัติ ว171 ว423 ว693 และ ว645 การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ต.ค.65
1289 8411/2565 กผง06/817/2565 12 ต.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 ต.ค.65
1288 8402/2565 กก0201/ว3332 17 ต.ค.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ต.ค.65
1287 8331/2565 สบค04/1355/2565 11 ต.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ต.ค.65
1286 8353/2565 กผง06/810/2565 11 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 12 ต.ค.65
1285 8346/2565 กผง06/811/2565 11 ต.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ต.ค.65
1284 8337/2565 สบค02/908/2565 11 ต.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งงาน (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักร์กริช ประเทศ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 12 ต.ค.65
1283 8332/2565 งบ.13579/2565 7 ต.ค.65 ประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ต.ค.65
1282 8306/2565 กผง06/803/2565 7 ต.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ต.ค.65
1281 8300/2565 งบ13673/2565 10 ต.ค.65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม/สัมมนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ต.ค.65
1280 8012/2565 กค0405.7/ว140 3 ต.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1279 8011/2565 กค0405.7/ว133 3 ต.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1278 8010/2565 กค0405.7/ว139 3 ต.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1277 8009/2565 กค0405.7/ว134/25ก.ค.65 3 ต.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1276 8063/2565 พิเศษ/ปิยะมิตรศรีธราร/2565 3 ต.ค.65 คณะกรรมการการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1275 8064/2565 กษ0201.06/ว6579 3 ต.ค.65 พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1274 8067/2565 ฏีกาที่66/2 29 ก.ย.65 ขอรับโอนบริจาคครุภัณฑ์เก่า/รถยนต์เก่า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1273 8163/2565 พม0504/ว3777 3 ต.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1272 8164/2565 สชป16/1442/2565 5 ต.ค.65 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1271 8167/2565 สชป9.01/1249/2565 5 ต.ค.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1270 8232/2565 กค(กวจ)0405.3/ว1203 7 ต.ค.65 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1269 8062/2565 กษ0201.06/ว6627 30 ก.ย.65 แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1268 8068/2565 ศล.24459/2565 30 ก.ย.65 ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1267 8069/2565 กษ0201.06/ว6434 23 ก.ย.65 ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1266 8267/2565 สสธ938/2565 10 ต.ค.65 แจ้งความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1265 8138/2565 กผง04/4731/2565 4 ต.ค.65 ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอท.บอ.,ผอช.ภาค,ผชน.บอ.,ทน.1-9 บอ.,ผยศ.บอ.,ผปน.บอ.(ตน.บอ.) และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 10 ต.ค.65
1264 8250/2565 กสช.413/2565 7 ต.ค.65 ขอรายงานผลการตัวชี้วัด ชป.-10 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1263 8245/2565 กผง06/795/2565 7 ต.ค.65 มาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ต.ค.65
1262 8222/2565 ผกง399/2565 7 ต.ค.65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ต.ค.65
1261 8203/2565 สบค04/1327/2565 6 ต.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.65
1260 8088/2565 สบค02/875/2565 4 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวเสาวลักษณ์ ดาวเรือง นายปิยชาติ ลาธุลี และนายชุติพล ศิริวาจา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 7 ต.ค.65
1259 8172/2565 กผง06/793/2565 6 ต.ค.65 ขอให้จัดทำแผนการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.65
1258 8171/2565 กผง.04/4762/2565 5 ต.ค.65 ขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ต.ค.65
1257 8198/2565 กษ0201.06/ว6857 7 ต.ค.65 ขอให้หน่วยงานลดธงครึ่งเสา 1 วัน เป็นกรณีพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ต.ค.65
1256 8144/2565 กผง06/790/2565 5 ต.ค.65 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 6 ต.ค.65
1255 579/2565 สบอ(ธก.)01/579/2565 30 ก.ย.65 ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดประชุมราชการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ต.ค.65
1254 8066/2565 กษ0208/ว2313 27 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ต.ค.65
1253 8089/2565 สภท.998/2565 4 ต.ค.65 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 5 ต.ค.65
1252 8073/2565 ผงจ1428/2565 4 ต.ค.65 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 ต.ค.65
1251 8021/2565 กผง05/811/2565 29 ก.ย.65 การเผยแพร่แผนและคู่มือที่เกี่ยวข้องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 5 ต.ค.65
1250 8054/2565 อว67.23/ว.2059 4 ต.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 4 ต.ค.65
1249 8053/2565 1004.1/1035 4 ต.ค.65 ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ / บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Nationl Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ต.ค.65
1248 8038/2565 กผง04/4693/2565 3 ต.ค.65 ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 4 ต.ค.65
1247 8005/2565 สบค02/860/2565 30 ก.ย.65 แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 3 ต.ค.65
1246 8018/2565 สชป3/1312/2565 3 ต.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ต.ค.65
1245 7982/2565 ผบช.317/2565 30 ก.ย.65 บัญชีงานระหว่างก่อสร้างในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปี 2548 - 2555 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 3 ต.ค.65
1244 7781/2565 พิเศษ/มูลนิธิรามาธิบดี/22ก.ย.65 22 ก.ย.65 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1243 7939/2565 อว0601.0608/รปศ.พิเศษ 22 ก.ย.65 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1242 7936/2565 รภ0004/ว1138 23 ก.ย.65 ขอมอบหนังสือ "ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1241 7937/2565 ยธ02102/ว1031 28 ก.ย.65 เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1240 7940/2565 พิเศษ/ภานุวัฒน์ศรีแสง/26ก.ย.65 27 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการทำงานของคนพิการเพื่อหางานใช้ทำงานในชมรมแก่สมาชิกในชมรมทุกๆคน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1239 7919/2565 สชป12/569/2565 29 ก.ย.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 เดือนสิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ก.ย.65
1238 7931/2565 ผงจ.1400/2565 29 ก.ย.65 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 30 ก.ย.65
1237 7859/2565 สบค01/3421/2565 28 ก.ย.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 958/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายชูชาติ รักจิตร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 30 ก.ย.65
1236 7898/2565 สพร2565/ว997 28 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1235 7900/2565 สบค02/845/2565 29 ก.ย.65 รายชือผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1234 7899/2565 สบค02/846/2565 29 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม นายกมล อินคำเชื้อ นายกฤติกร ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์ และนางสาวนลินอร มงคลหัตถี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1233 7828/2565 สบค02/821/2565 27 ก.ย.65 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1232 7861/2565 สบค02/836/2565 28 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิเชียร์ จันทร์ชุม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1231 7876/2565 สบค02/837/2565 28 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวรัตนาภรณ์ อินเพ็ชร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1230 7855/2565 สบค02/832/2565 28 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวดวงพร พงษ์กำหนด นางสาวอคิราภ์ พวงกิ่งแก้ว และนายสเกณ เป่ยคำภา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1229 7827/2565 สขอ.ฝ01/2565 27 ก.ย.65 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 29 ก.ย.65
1228 7749/2565 สวพ01/785/2565 22 ก.ย.65 ขอซักซ้อมแนวทางการทดสอบคุณสมบัติปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 28 ก.ย.65
1227 7846/2565 สบอ(บส)01/470/2565 28 ก.ย.65 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบ e-PM) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ส่วนบริหารทั่วไป 28 ก.ย.65
1226 7800/2565 สบค02/828/2565 17 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 27 ก.ย.65
1225 7766/2565 สบอ(บส)01/467/2565 26 ก.ย.65 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ย.65
1224 7785/2565 กผง06/1854/2565 27 ก.ย.65 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 27 ก.ย.65
1223 7674/2565 สบค07/721/2565 26 ก.ย.65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 ก.ย.65
1222 7782/2565 สบค04/1266/2565 26 ก.ย.65 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 27 ก.ย.65
1221 7661/2565 ผงจ.1350/2565 22 ก.ย.65 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 ก.ย.65
1220 7661/2565 ผงจ.1350/2565 22 ก.ย.65 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 ก.ย.65
1219 7661/2565 ผงจ.1350/2565 22 ก.ย.65 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 26 ก.ย.65
1218 7742/2565 สบอ(บส)01/465/2565 26 ก.ย.65 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 26 ก.ย.65
1217 7699/2565 สบอ(บส)01/460/2565 23 ก.ย.65 มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ,ส่วนบริหารทั่วไป 26 ก.ย.65
1216 7715/2565 สบค02/810/2565 23 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชนายุสย์ ฐิติธนพงศ์กุล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ก.ย.65
1215 7702/2565 นร1004.1/990 23 ก.ย.65 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ก.ย.65
1214 7693/2565 ผพค.207/2565 23 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Slip Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผบท.บอ. 23 ก.ย.65
1214 7680/2565 สบก07/733/2565 22 ก.ย.65 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ก.ย.65
1213 7646/2565 กษ0202/ว3924 19 ก.ย.65 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายประยูร อินสกุล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ก.ย.65
1212 7654/2565 กผง06/771/2565 21 ก.ย.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 ก.ย.65
1211 7653/2565 กผง06/761/2565 21 ก.ย.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 ก.ย.65
1210 7652/2565 กผง06/772/2565 22 ก.ย.65 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ก.ย.65
1209 7651/2565 กผง06/770/2565 21 ก.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 ก.ย.65
1208 7664/2565 สบอ(บส.)01/458/2565 22 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกลุ่ม Line / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 22 ก.ย.65
1207 7649/2565 สธ0601.02/ว1778 13 ก.ย.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพื่อปฏิบัติราชการที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ย.65
1206 7639/2565 สบค02/795/2565 21 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายครณพัชน์ อุดมสินค้า) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 22 ก.ย.65
1205 7638/2565 สบค02/793/2565 21 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสาธิตา วีระศิริวัฒน์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 22 ก.ย.65
1204 7612/2565 สบค02/791/2565 21 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมิติ มาลีทิพย์วรรณ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1203 7611/2565 4653/2565 21 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1202 7610/2565 สจท.ว.007/2565 21 ก.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง "13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1201 7609/2565 สนท.ว.081/2565 21 ก.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Quality Management for Data Govemance in the 5G Era #2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1200 7623/2565 กผง06/762/2565 21 ก.ย.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 ก.ย.65
1199 7596/2565 พิเศษ/วัดบุคลาสมัคศีธรรม/15ก.ย.65 16 ก.ย.65 ขอรับจิตกุศลเมตตาโอนบริจาคครุภัณฑ์เก่า รถยนต์ทุกประเภท / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1198 7589/2565 ศป0025/ว98 19 ก.ย.65 แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1197 7568/2565 กษ1304.01/ว1396 14 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ และส่งหนังสือรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาคครึ่งแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1196 7528/2565 กษ0201.06/ว5948 8 ก.ย.65 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1195 7513/2565 สบค03/213/2565 21 ก.ย.65 อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1194 7559/2565 สบค0105/ว3184 21 ก.ย.65 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ย.65
1193 7577/2565 กผง04/4211/2565 20 ก.ย.65 ขอแจ้งเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียนน ผปน.บอ.(ตน.บอ.,ผอช.ภาค.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 21 ก.ย.65
1192 7576/2565 สบค02/779/2565 20 ก.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ (นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1191 7575/2565 สบค02/781/2565 20 ก.ย.65 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 21 ก.ย.65
1190 7529/2565 กษ0208/ว1616 8 ส.ค.65 แจ้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ย.65
1189 7343/2565 กฟก0100/ว2757 9 ก.ย.65 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1188 7395/2565 กษ0201.06/ว5946 8 ก.ย.65 ขออนุญาตเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1187 7393/2565 ศป0021/ว81 8 ก.ย.65 ได้จัดทำหนังสือ "แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1186 7409/2565 สชป10/1194/2565 14 ก.ย.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1185 7398/2565 สขค0105/ว3067 7 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1184 7396/2565 พม0504/ว3341 7 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรมมการผู้ทรงคุณวุฒิ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1183 7457/2565 นร0719.2/ว174 14 ก.ย.65 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1182 7458/2565 นร0719.2/ว176 14 ก.ย.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1181 7427/2565 กค0405.7/ว121 14 ก.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1180 7426/2565 กค0405.7/ว123 14 ก.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1179 7425/2565 กค0405.7/ว124/16ส.ค.65 14 ก.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1178 7424/2565 กค0405.7/ว131 14 ก.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1177 7423/2565 กค0405.7/ว126/12ก.ย.65 14 ก.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1176 7422/2565 กค0405.7/ว106/12ก.ย.65 14 ก.ย.65 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1175 7409/2565 สชป10/1194/2565 14 ก.ย.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1174 7516/2565 ผนง01/508/2565 16 ก.ย.65 การดำเนินงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน / เรียน ผอ.ส่วน,ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 16 ก.ย.65
1173 7486/2565 กค1001/ว3826 16 ก.ย.65 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแ หน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1172 7487/2565 กค0801.2/ว1995 16 ก.ย.65 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและเจรจา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1171 7451/2565 กษ0202/ว3754 16 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 ก.ย.65
1170 7443/2565 สบค03/207/2565 15 ก.ย.65 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บ.และส่วนบริหารทั่วไป 16 ก.ย.65
1169 7428/2565 อว7610.1/233/2565 14 ก.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอนแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 16 ก.ย.65
1168 7232/2565 สสสคท.729/2565 6 ก.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1167 7227/2565 สชป9.01/1095/2565 8 ก.ย.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1166 7202/2565 ศป0026/ว88 2 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1165 7200/2565 กษ0201.06/ว5928 6 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1164 7198/2565 กษ0201.06/ว5748 5 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1163 7333/2565 อว.5308/ว1877 14 ก.ย.65 การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2566 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 ก.ย.65
1162 7322/2565 สบค02/758/2565 12 ก.ย.65 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 14 ก.ย.65
1161 7256/2565 สวค.636/2565 9 ก.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ย.65
1160 7273/2565 กผง06/740/2565 9 ก.ย.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 12 ก.ย.65
1159 7271/2565 กผง06/739/2565 8 ก.ย.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 12 ก.ย.65
1158 7265/2565 กผง06/737/2565 8 ก.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ก.ย.65
1157 7250/2565 สบค02/744/2565 9 ก.ย.65 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 9 ก.ย.65
1156 7188/2565 กผง06/732/2565 7 ก.ย.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ก.ย.65
1155 7088/2565 พิเศษ8/2565/วัดทานตะวัน 1 ก.ย.65 ขอเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าสมทบการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1154 7087/2565 ยธ02102/ว902 31 ส.ค.65 ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1153 7086/2565 พิเศษ/วัดโคกกระเบื้อง/1ก.ย.65 1 ก.ย.65 ขอแจ้งข่าวงานบุญปล่อยชีวิตกระบือ-โค ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1152 7085/2565 11/65/วัดบุคาสามัคคีธรรม 1 ก.ย.65 ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนจัดสร้างศาลาการเปรียญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1151 7084/2565 กษ1901/ว28 31 ส.ค.65 ขอมอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1150 7083/2565 กษ0208/ว1992 31 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1149 7173/2565 กษ0801/536 7 ก.ย.65 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัมนาศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทรัพยากรดินและบริหารจัดการน้ำกรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ย.65
1148 7138/2565 กผง02/224/2565 6 ก.ย.65 ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง รอบ 10 เดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ย.65
1147 7077/2565 สบค02/716/2565 5 ก.ย.65 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.65
1146 7093/2565 สบอ(บส)01/421/2565 6 ก.ย.65 ลาพักผ่อน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ย.65
1145 7075/2565 สบอ(บส)01/417/2565 6 ก.ย.65 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ย.65
1144 7061/2565 ผพค.171/2565 31 ส.ค.65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 ก.ย.65
1143 7009/2565 กษ0201.06/ว5760 31 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1142 7010/2565 กษ0201.06/ว5739 1 ก.ย.65 ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1141 7011/2565 อว0401.9/14470 1 ก.ย.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1140 7008/2565 บร3625/2565 31 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จังหวัดสระบุรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1139 6990/2565 กษ0201.06/ว5671 30 ส.ค.65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1138 6988/2565 กษ0201.06/ว5672 30 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1137 6991/2565 กษ1201.06/ว5506 24 ส.ค.65 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1136 6955/2565 กษ0201.06/ว5682 31 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1135 6989/2565 กษ0201.06/ว5630 30 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1134 6992/2565 กษ1101/4957 25 ส.ค.65 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1133 6987/2565 กษ0201.06/ว5651 30 ส.ค.65 การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ย.65
1132 6964/2565 สดท.ว282/2565 1 ก.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (On-Site) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 1 ก.ย.65
1131 6948/2565 กษ0201.06/ว5686 26 ส.ค.65 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ย.65
1130 6945/2565 กสช350/2565 31 ส.ค.65 แจ้งความประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ย.65
1129 6843/2565 กษ0201.06/ว5582 25 ส.ค.65 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1128 6771/2565 พิเศษจต.09/2565/3ส.ค.65 24 ส.ค.65 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 65 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1127 6842/2565 อว6501.0201/8171 24 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1126 6778/2565 กษ0403/ว275 11 ส.ค.65 จัดส่งเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1125 6776/2565 สวพส./ว626 18 ส.ค.65 ส่งรายงานประจำปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1124 6826/2565 กษ0201.06/ว5501 24 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1123 6777/2565 ทส0303/ว77 18 ส.ค.65 ขอส่งรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1122 6775/2565 กษ2606/ว87 8 ส.ค.65 ขอส่งเอกสารพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2565/66 รอบที่ 1 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1121 6772/2565 กษ0201.06/ว5500 23 ส.ค.65 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1120 6773/2565 ทส0732/5040 24 ส.ค.65 ขอส่งรายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Annual Report 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1119 6774/2565 ทส0508/ว1618 9 ส.ค.65 ขอมอบรายงานประจำปี 2564 กรมทรัพยากรธรณี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 ส.ค.65
1118 6886/2565 พิเศษ/ดำรงค์รัตนา/2565 30 ส.ค.65 ขอแจ้งเปลี่ยนวันการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ส.ค.65
1117 6915/2565 นร1013.3/32 31 ส.ค.65 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาส่วนราชการและการฝึกอบรมออนไลน์ (Webinar) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ส.ค.65
1116 6888/2565 กษ1111/5011 30 ส.ค.65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 31 ส.ค.65
1115 6861/2565 ผพด.178/2565 29 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์ Line Official Account : FAD Rid ของกองการเงินและบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 30 ส.ค.65
1114 6786/2565 สชป12/1383/2565 26 ส.ค.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 เดือนกรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ส.ค.65
1113 6859/2565 สอส01/768/2565 29 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 30 ส.ค.65
1112 6837/2565 กษ1102/4264 24 ส.ค.65 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 ส.ค.65
1111 6813/2565 สบอ(บส)01/401/2565 29 ส.ค.65 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ส.ค.65
1110 6812/2565 สบค02/706/2565 26 ส.ค.65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ส.ค.65
1109 6816/2565 สบอ(ปค.)04/375/2565 29 ส.ค.65 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 ส.ค.65
1108 6814/2565 กผง06/694/2565 26 ส.ค.65 ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม CEN-Project ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 29 ส.ค.65
1107 6502/2565 สบอ(บส)01/380/2565 29 ส.ค.65 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล E-mail / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 29 ส.ค.65
1106 6757/2565 กตน163/2565 25 ส.ค.65 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1105 6728/2565 กษ0901/ว2837 13 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1104 6729/2565 กษ0201.06/ว5061 13 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1103 6730/2565 กษ0201.06/ว5162 13 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1102 6731/2565 กษ0201.06/ว5411 21 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1101 6724/2565 อว0200.6/ว13540 8 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1100 6723/2565 สผ0008/ว277 22 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1099 6713/2565 กษ0201.06/ว5161 13 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1098 6727/2565 นร1401/ว4607 16 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1097 6725/2565 กษ0201.06/ว4893 2 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1096 6710/2565 กษ2800/ว1995 13 ส.ค.65 ขอแจ้งหมายเลขประจำบ้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1095 6709/2565 กษ0201.06/ว5354 18 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "Ombudsman Awards" รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1094 6740/2565 สบค07/611/2565 25 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความธรรมะในวันพระใหญ่ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1093 6726/2565 อ0059/2565 16 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1092 6746/2565 กค0301/ว70 18 ส.ค.65 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1091 6744/2565 ดศ0408.4/ว66 16 ส.ค.65 โครงการกำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1090 6719/2565 สกคท.272/2565 16 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินสมทบทุน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสนับสนุนการเก็บตัวนักกีฬาคนหูหนวกตัวแทนประเทศไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1089 6717/2565 กษ0201.06/ว5228 13 ส.ค.65 การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1088 6716/2565 TT039/08/2565 17 ส.ค.65 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1087 6715/2565 กษ0201.06/ว5188 14 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องมือการเกษตรเพื่อไว้ใช้สำหรับทำสวนไว้ทานเอง และจำหน่ายหารายได้เสริมให้อยู่อย่างพอเพียง สำหรับสมาชิก สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1086 6712/2565 กษ0232/ว3339 22 ส.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1085 6714/2565 กษ1201/ว3823 8 ส.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 44 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1084 6718/2565 พิเศษ/วัดทานตะวัน/17ส.ค.65 18 ส.ค.65 ขอแจ้งข่าวงานบุญปล่อยชีวิตกระบือ-โค ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ส.ค.65
1083 6705/2565 กษ0232/ว267 21 ส.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 ส.ค.65
1082 6690/2565 HRDI 24 ส.ค.65 เชิญชวนร่วมดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปรับชีวิตสู่จดหมายวัยเกษียณด้วยกลยุทธ 8 Happy" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 24 ส.ค.65
1081 6667/2565 กษ0202/3359 21 ส.ค.65 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 ส.ค.65
1080 6622/2565 กผง06/649/2565 19 ส.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 ส.ค.65
1079 6602/2565 สคก.01/927/2565 22 ส.ค.65 ขอให้ส่งแผนการใช้ยานพาหนะ (พร้อมแนบแบบ 3) ของรถยนต์เช่าใช้ในราชการล่วงหน้า / เรียน ผอ.ส่วน,ผบท.บอ. 23 ส.ค.65
1078 6618/2565 ผพค.172/2565 23 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกจ่ายประเภทต่างๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 ส.ค.65
1077 6650/2565 กผง04/3593/2565 22 ส.ค.65 ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ส.ค.65
1076 6636/2565 กผง06/651/2565 19 ส.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 ส.ค.65
1075 6635/2565 กผง06/647/2565 19 ส.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ส.ค.65
1074 6637/2565 กผง06/650/2565 19 ส.ค.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 ส.ค.65
1073 6658/2565 กผง04/3565/2565 22 ส.ค.65 ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 23 ส.ค.65
1072 6439/2565 สบค05/1976/2565 17 ส.ค.65 แจ้งการประมวลผลวันลาพักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ DPIS6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1071 6620/2565 อป.578/2565 22 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1070 6613/2565 สบค02/678/2565 22 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสุเมธ เกียรติยศ และนายวชิรวิทย์ มากทรัพย์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1069 6612/2565 สบค02/676/2565 22 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปัญชิกา มูลรังษี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1068 6611/2565 สบค02/675/2565 22 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภานุวัฒน์ ศรีชัย) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1067 6629/2565 กษ0201.06/ว5119 13 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพช.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 23 ส.ค.65
1066 6624/2565 กต1602.3/2714 22 ส.ค.65 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Sediment Disaster Risk Reduction ของรัฐบาลญี่ปุ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 23 ส.ค.65
1065 6506/2565 สบอ(บส)01/381/2565 18 ส.ค.65 ขอให้ตรวจสอบการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 23 ส.ค.65
1064 6597/2565 สดท.ว274/2565 19 ส.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Big Data & Computing 2022 (Online Conference) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 22 ส.ค.65
1063 6516/2565 กษ2301/2146 22 ส.ค.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ส.ค.65
1062 6517/2565 ดศ0201.3/ว14894 22 ส.ค.65 รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ส.ค.65
1061 6518/2565 กษ0201.06/ว5260 22 ส.ค.65 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ส.ค.65
1060 6596/2565 สดท.ว273/2565 19 ส.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 (Online Conference) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 22 ส.ค.65
1059 6574/2565 อว67.22/ว1545 19 ส.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 22 ส.ค.65
1058 6569/2565 กษ0202/ว3327 18 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน 22 ส.ค.65
1057 6497/2565 สจด1613/2565 18 ส.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ส.ค.65
1056 6547/2565 สชป10/1090/2565 18 ส.ค.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ส.ค.65
1055 6548/2565 กษ0201.06/ว5460 19 ส.ค.65 กำหนดการพิธีศพ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ (นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ส.ค.65
1054 6519/2565 นร1013.1/178 18 ส.ค.65 หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ.รับรอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหาร) 19 ส.ค.65
1053 6480/2565 อว7610.1/212/2565 18 ส.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 19 ส.ค.65
1052 6502/2565 สบอ(บส)01/380/2565 18 ส.ค.65 ขอข้อมูล E-mail / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 19 ส.ค.65
1051 6476/2565 สชป11/354/2565 16 ส.ค.65 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 63 ปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ส.ค.65
1050 6467/2565 กผง05/623/2565 17 ส.ค.65 ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 18 ส.ค.65
1049 6465/2565 กห0317.4/910 17 ส.ค.65 ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.65
1048 6418/2565 กษ0202/ว3271 15 ส.ค.65 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ส.ค.65
1047 6432/2565 นร0719.2/ว153 16 ส.ค.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือนกรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ส.ค.65
1046 6431/2565 นร0719.2/ว151 16 ส.ค.65 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 17 ส.ค.65
1045 6275/2565 กค0412.4/24802 11 ส.ค.65 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 ส.ค.65
1044 6400/2565 อว6001/ว8529 16 ส.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 16 ส.ค.65
1043 6382/2565 สพ60460/2565 15 ส.ค.65 เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) 16 ส.ค.65
1042 6369/2565 กผง03/277/2565 15 ส.ค.65 ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 15 ส.ค.65
1041 6290/2565 สบค01/2809/2565 10 ส.ค.65 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 15 ส.ค.65
1040 6321/2565 ผกง306/2565 10 ส.ค.65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินและการประทับตราข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ส.ค.65
1039 6320/2565 ผคง118/2565 9 ส.ค.65 สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ส.ค.65
1038 6315/2565 สลก07/332/2565 10 ส.ค.65 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ส.ค.65
1037 6284/2565 ผพด164/2565 11 ส.ค.65 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ส.ค.65
1036 6275/2565 กค0412.4/24802 11 ส.ค.65 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ส.ค.65
1035 6301/2565 สบอ(บส.)01/362/2565 11 ส.ค.65 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ส.ค.65
1034 5729/2565 สบค06/1177/2565 11 ส.ค.65 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาวางแผนการพัฒนาข้าราชการผลสัมฤทธิ์สูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ส.ค.65
1033 6237/2565 อว0610(3)/2144 8 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1032 6236/2565 สวก0600/ว3202 8 ส.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1031 6216/2565 กษ0201.06/ว4862 1 ส.ค.65 หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1030 6213/2565 กษ0208/ว1604 4 ส.ค.65 ขออนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1029 6210/2565 สชป6.01/283/2565 9 ส.ค.65 คุณพ่อเกษม ผัดวัง บิดาของนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1028 6124/2565 กผง06/514/2565 5 ส.ค.65 แก้ไขรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1027 6125/2565 กผง04/3255/2565 3 ส.ค.65 ขอให้แจ้งคืนเงินจัดสรรเหลือจ่าย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1026 6229/2565 สบค02/601/2565 9 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน Line Official Account : HR Rid / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 10 ส.ค.65
1025 6091/2565 สบค09/64/2565 4 ส.ค.65 แจ้งเวียนให้ลงคะแนนเลือกผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการจริยธรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1024 6241/2565 สบค02/615/2565 9 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนพพล วงศ์ศรีสังข์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 ส.ค.65
1023 6117/2565 สบค06/1263/2565 5 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารที่ทำงานฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1022 6176/2565 สบค02/606/2565 9 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1021 6159/2565 กพด/617/2565 8 ส.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1020 6162/2565 กงบ1679/2565 8 ส.ค.65 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ส.ค.65
1019 6193/2565 กผง06/616/2565 8 ส.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 9 ส.ค.65
1018 6150/2565 สบค07/565/2565 9 ส.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (รอบ 9 เดือน) และติดตามการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1017 6199/2565 สชป3/1050/2565 9 ส.ค.65 แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1016 6191/2565 สบค04/1084/2565 8 ส.ค.65 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการขึ้นบัญชีรายชื่อ(คนพิการ)ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 ส.ค.65
1015 6141/2565 กษ0201.06/ว5051 5 ส.ค.65 ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1014 6136/2565 กษ0201.06/ว4702 22 ก.ค.65 (กิจกรรมพิเศษ)เรียนเชิญมีส่วนร่วมในกิจกรรมมหกรรมคอนเสิร์ตพืชสมุนไพรช่วยชาติ" ครั้งหนึ่งในชีวิต" (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) และขอความอนุเคราะห์ลงนามมอบหมายส่งหนังสือเวียนหน่วยงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1013 6137/2565 พิเศษ/วรพงษ์โล่ห์ไพศาลกฤช/21ก.ค.65 26 ก.ค.65 ขอมอบหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1012 6138/2565 สกพ5502/ว7717 1 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1011 6139/2565 สคช.ว1590/2565 2 ส.ค.65 นำส่งรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1010 6140/2565 ปง0009.6/ว960 2 ส.ค.65 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1009 6142/2565 กษ0201.06/ว4988 4 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1008 6147/2565 กษ0201.06/ว4817 1 ส.ค.65 ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบออนไลน์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1007 6148/2565 กษ1304.01/ว1165 4 ส.ค.65 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1006 6146/2565 กษ0201.06/ว4987 5 ส.ค.65 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1005 6131/2565 กผง06/615/2565 5 ส.ค.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1004 6130/2565 กผง06/614/2565 5 ส.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ส.ค.65
1003 6126/2565 กผง06/605/2565 5 ส.ค.65 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 ส.ค.65
1002 6114/2565 สชป7/1071/2565 4 ส.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
1001 6097/2565 สชป9.01/933/2565 4 ส.ค.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
1000 6104/2565 สบค02/590/2565 5 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษกร สันติปาตี) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
999 6103/2565 สบค02/588/2565 5 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤษฎา คุณะกูล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
998 6105/2565 อว6001/ว8442 5 ส.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
997 6106/2565 สบค06/1255/2565 5 ส.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการขอรับจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 5 ส.ค.65
996 6066/2565 สลก731/2565 4 ส.ค.65 ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
995 6067/2565 กต0208/ว5657 1 ส.ค.65 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
994 6068/2565 กต0208/ว5655 1 ส.ค.65 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
993 6055/2565 สบค02/580/2565 3 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
992 6056/2565 สบค02/576/2565 3 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวศิริพร จีนหลง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
991 6087/2565 กผง06/601/2565 3 ส.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 ส.ค.65
990 6057/2565 1251/2565 3 ส.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรม 3 หลักสูตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ส.ค.65
989 6050/2565 สบอ(ปค.)04/336/2565 3 ส.ค.65 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ส.ค.65
988 6032/2565 กพร.232/2565 27 ก.ค.65 รายงานการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ผลงาน "ชำตาเรืองสานพลังคนรุ่นใหม่ใช้น้ำน้อย...แต่(ได้ประโยชน์)มาก" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
987 6018/2565 กษ0202/ว3024 1 ส.ค.65 สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกกสำหรับสมาชิก กบข. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
986 6000/2565 สชป12/1243/2565 2 ส.ค.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 เดือนมิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
985 6034/2565 กต1602.3/2405 3 ส.ค.65 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Integrated Water Resources and Stormwater Management / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 3 ส.ค.65
984 6023/2565 สชป13/795/2565 3 ส.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
983 5995/2565 อว67.49/ว347 2 ส.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
982 5968/2565 สบค02/563/2565 1 ส.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
981 5967/2565 สบค02/568/2565 1 ส.ค.65 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 3 ส.ค.65
980 5954/2565 สบอ(บส)01/352/2565 27 ก.ค.65 ลาพักผ่อน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ส.ค.65
979 5927/2565 สบอ(ปค.)04/317/2565 27 ก.ค.65 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 ส.ค.65
978 5929/2565 สบค02/558/2565 27 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ส.ค.65
977 5915/2565 สบค07/517/2565 27 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความธรรมะในวันพระใหญ่ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
976 5897/2565 อว6501.0701/ 26 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
975 5895/2565 สธ0604.03/ว1302 26 ก.ค.65 ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
974 5882/2565 กษ0201.06/ว4726 24 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
973 5881/2565 กษ0201.06/ว4685 24 ก.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์การบริการของสวนดุสิตโพล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
972 5880/2565 กษ0201.06/ว4669 21 ก.ค.65 ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
971 5859/2565 กษ0201.06/ว4700 24 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเยียวยาคนตาบอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
970 5858/2565 กษ0201.06/ว4710 24 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
969 5857/2565 กษ0201.06/ว4667 21 ก.ค.65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
968 5856/2565 กษ0201.06/ว4727 24 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "การคุ้มครองผู้บริโภคบนเส้นทางการปฏิรูป : ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
967 5852/2565 ทส1004.1/ว10620 26 ก.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ก.ค.65
969 5894/2565 สลก692/2565 27 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 27 ก.ค.65
968 5889/2565 สชป14/683/2565 27 ก.ค.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
967 5850/2565 กค1001/ว2969 27 ก.ค.65 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
966 5871/2565 สบค04/1051/2565 26 ก.ค.65 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
965 5835/2565 สดท.ว271/2565 25 ก.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 6 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
964 5834/2565 กษ0201.06/ว4520 25 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
963 5883/2565 สยม.160/2565 27 ก.ค.65 เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลของกรมชลประทาน คู่มือการดำเนินงานด้านส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 ก.ค.65
962 5792/2565 กผง06/572/2565 22 ก.ค.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ก.ค.65
961 5788/2565 อว67.23/ว.1493 25 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 32 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 ก.ค.65
960 5726/2565 สบอ(บส)01/326/2565 22 ก.ค.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่ ข ๖๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 25 ก.ค.65
959 5793/2565 กผง06/573/2565 22 ก.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 25 ก.ค.65
958 5791/2565 กผง06/574/2565 22 ก.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
957 5799/2565 กบข.8040/1639/2565 21 ก.ค.65 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
956 5798/2565 อว8418/ว696 21 ก.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์การบริการของสวนดุสิตโพล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
955 5797/2565 ผผ1602/ว111 20 ก.ค.65 นำส่งวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
954 5796/2565 อว0602.19/ว605 19 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
953 5754/2565 สดท.ว100/2565 22 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
952 5752/2565 สนว.ว040/2565 22 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร AI for Government Digital Transformation / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
951 5743/2565 สดท.ว270/2565 22 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่นที่ 2 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
950 5745/2565 อว8603.15(กทม.)/ว055 22 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
949 5722/2565 พม0504(สทพ.)/ว213 7 ก.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 ก.ค.65
948 5721/2565 สบค02/533/2565 22 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวนารีรัตน์ ราสุวรรณ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
947 5686/2565 พป0010/ว1234 22 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 22 ก.ค.65
946 5715/2565 กษ0201.26/ว5482 21 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
945 5661/2565 กษ2900.03/1096 19 ก.ค.65 ขอส่งรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
944 5662/2565 กษ1201/ว3273 19 ก.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 44 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
943 5668/2565 กษ0201.06/ว4605 20 ก.ค.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
942 5667/2565 รภ(บห)0001/ว926 19 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
941 5665/2565 กษ0212/ว2494 8 ก.ค.65 ขอส่งคู่มือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
940 5666/2565 กษ0201.06/ว4515 12 ก.ค.65 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
939 5690/2565 อว8603.15(กทม.)/ว042 21 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 22 ก.ค.65
938 5689/2565 อว8603.15(กทม.)/ว046 21 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
937 5687/2565 สบค06/1175/2565 21 ก.ค.65 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการขยายผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการขยายผลโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
936 5684/2565 สบค02/525/2565 21 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
935 5683/2565 สบค02/529/2565 21 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
934 5615/2565 กต1602.3/2113 21 ก.ค.65 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Leader Development Program for "Food Value Chain" on Private-Public-Academia Collaboration ของรัฐบาลญี่ปุ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 ก.ค.65
933 5631/2565 กผง02/189/2565 20 ก.ค.65 เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมชลประทาน ปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
932 5646/2565 กผง06/568/2565 20 ก.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(งบ.บอ.) 21 ก.ค.65
931 5664/2565 กษ1302.01/ว2010 8 ก.ค.65 ผลการติดตามประเมินผลโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
930 5635/2565 อว8603.15(กทม.)/ว050 20 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e-Bidding" รุ่นที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 21 ก.ค.65
929 5628/2565 อว8603.15(กทม.)/2047 20 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(งบ.บอ.) 21 ก.ค.65
928 5627/2565 อว7212/702 20 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น - ด้านการบริหารคน (SupTa)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
927 5626/2565 อว8603.15(กทม.)/ว053 20 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 6 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
926 5617/2565 สบค02/519/2565 20 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมานะ เจริญสุข และนายณฤทธิ์ หวานแก้ว) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
925 5616/2565 สบค02/516/2565 20 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชาญวิทย์ กังพานิช) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 ก.ค.65
924 5574/2565 กษ0201.06/ว4324 4 ก.ค.65 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ค.65
923 5589/2565 สบค06/1159/2565 19 ก.ค.65 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงชั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ค.65
922 5559/2565 อว8603.15(กทม.)/ว087 18 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ค.65
921 5669/2565 สบอ(บส)01/323/2565 20 ก.ค.65 ลาพักผ่อน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ค.65
920 5605/2565 สบอ(สพ.)03/1289/2565 19 ก.ค.65 บิดาของนางสาวนุชนาถ จองดี ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 ก.ค.65
919 5566/2565 ยธ02001/6313 6 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.65
918 5556/2565 กษ0201.06/ว4516 12 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.65
917 5569/2565 สลก667/2565 19 ก.ค.65 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 ก.ค.65
916 5564/2565 อท0211/65 8 ก.ค.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ "Thai GIS User Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (TUC2022)" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร 19 ก.ค.65
915 5572/2565 กษ0201.06/ว4432 8 ก.ค.65 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร 19 ก.ค.65
914 5585/2565 กค0405.7/ว90 19 ก.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (พด.บอ.) 19 ก.ค.65
913 5558/2565 นร0719.2/ว147 18 ก.ค.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (พด.บอ.) 19 ก.ค.65
912 5557/2565 นร0719.2/ว145 18 ก.ค.65 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (พด.บอ.) 19 ก.ค.65
911 5456/2565 สลก656/2565 12 ก.ค.65 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
910 5500/2565 สชป16/1040/2565 12 ก.ค.65 ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
909 5499/2565 ศล.15577/2565 1 ก.ค.65 ขอขอบคุณการจัดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
908 5498/2565 กษ0201.06/ว4217 30 มิ.ย.65 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญและเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
907 5496/2565 กษ0401/ว833 1 ก.ค.65 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
906 5495/2565 กษ0201.06/ว4255 1 ก.ค.65 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
905 5494/2565 5/2565/วัดโคกกระเบื้อง 4 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมงานบุญปล่อยชีวิตกระบือ-โค (วันพยาบาลแห่งชาติ ปี2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
904 5493/2565 3/2565/วัดหนองทะลอก 4 ก.ค.65 ขอรับการอนุเคราะห์รถตู้โดยสารมาใช้กิจกรรมศาสนกิจกรรมศาสนกิจกรรมศาสนกิจสงเคราะห์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
903 5492/2565 สชป11/298/2565 12 ก.ค.65 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 62 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 ก.ค.65
902 5448/2565 สบค06/1121/2565 12 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการทุนพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
901 5405/2565 136/2565/30มิ.ย.65 11 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
900 5432/2565 สบค06/114/2565 11 ก.ค.65 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for Working Officers รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
899 5431/2565 สบค06/1115/2565 11 ก.ค.65 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
898 5404/2565 ปป0010/ว19 11 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
897 5441/2565 กผง06/549/2565 11 ก.ค.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
896 5447/2565 สลก657/2565 12 ก.ค.65 ขอความร่วมมือในการจัดประชุมแบบ VDO Conference เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรภายในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน. 12 ก.ค.65
895 5416/2565 สบค07/489/2565 11 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความธรรมะในวันพระใหญ่ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ก.ค.65
894 5415/2565 สบค07/488/2565 11 ก.ค.65 ขอเชิญร่วมทำบุญ กิจกรรมปันสุข "สะพานบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 12 ก.ค.65
893 5330/2565 อว7610.1/164/2565 8 ก.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 12 ก.ค.65
892 5388/2565 อว.23/ว13886 11 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 31 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
891 5361/2565 สวก0800/2565 8 ก.ค.65 ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบนำเข้าด้วยตนเอง และแบบเชื่อมโยงด้วยเว็บเซอร์วิส / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
890 5408/2565 สบอ03/2327/2565 12 ก.ค.65 มารดานายวิรัตน์ จันทร์คง ถึงแก่กรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 12 ก.ค.65
889 5380/2565 สลก04/391/2565 11 ก.ค.65 การใช้บัตรผ่านเข้า-ออก และจอดรถภายในกรมชลประทาน สามเสน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ก.ค.65
888 5368/2565 สชป7/949/2565 7 ก.ค.65 ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ก.ค.65
887 5324/2565 สชป10/931/2565 7 ก.ค.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 11 ก.ค.65
886 5342/2565 สชป9.01/773/2565 7 ก.ค.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ก.ค.65
885 5341/2565 สบค07/483/2565 8 ก.ค.65 ขอแจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 11 ก.ค.65
884 5333/2565 กผง06/541/2565 7 ก.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 8 ก.ค.65
883 5344/2565 สบอ(ปค.)04/279/2565 8 ก.ค.65 ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ค.65
882 5334/2565 กผง06/540/2565 7 ก.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 ก.ค.65
881 5319/2565 สบค04/953/2565 7 ก.ค.65 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ค.65
880 5326/2565 กผง06/537/2565 7 ก.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 8 ก.ค.65
879 5311/2565 อว0407/ว11283 7 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 ก.ค.65
878 5277/2565 กร0010/1690 17 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบูชาพระและเหรียญ "พระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.65
877 5273/2565 กษ0201.06/ว4268 1 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฉบับ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.65
876 5276/2565 กษ1001/ว804 30 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.65
875 5275/2565 กษ0201.06/ว4228 30 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกำลังใจคอปกโปโลสีเหลือง 100 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอดร่วมลงนาม และจุดเทียนชัยถวายพระพร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.65
874 5274/2565 กษ0201.06/ว4270 1 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 ก.ค.65
873 5310/2565 กตน195/2565 7 ก.ค.65 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 ก.ค.65
872 5285/2565 พม0401/ว7097 6 ก.ค.65 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
871 5286/2565 ดศ0201.3/ว12293 6 ก.ค.65 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับโอนข้าราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
870 5287/2565 กษ2301/11896 6 ก.ค.65 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
869 5288/2565 กษ0201.06/ว4152 6 ก.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
868 5271/2565 สลก626/2565 6 ก.ค.65 แจ้งความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
867 5284/2565 สบค02/480/2565 6 ก.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเะมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
866 5278/2565 อว67.49/ว281 6 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรม รูปแบบ Onsite / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
865 5263/2565 พป0002/ว1058 6 ก.ค.65 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
864 5227/2565 สบค07/474/2565 5 ก.ค.65 การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
863 5215/2565 สบค07/472/2565 5 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อธนาคารกรุงไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
862 5249/2565 กษ0210/ว826 6 ก.ค.65 ขอแจ้งการขยายเวลาการดำเนินการและกำหนดปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
861 5246/2565 สวพ01/533/2565 5 ก.ค.65 แจ้งความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
860 5223/2565 ว.1/2565 5 ก.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 ก.ค.65
859 5181/2565 สลก04/373/2565 4 ก.ค.65 การใช้บัตรผ่านเข้า-ออก และจอดรถภายในกรมชลประทาน สามเสน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 ก.ค.65
858 5213/2565 สบค07/473/2565 5 ก.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกรมชลประทาน (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 5 ก.ค.65
857 5183/2565 อว0601.07.16/118 4 ก.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.65
856 5197/2565 อว67.23/ว1317 4 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Inforraphic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 5 ก.ค.65
855 5175/2565 กษ0201.06/ว4036 1 ก.ค.65 ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ก.ค.65
854 5125/2565 สบค04/936/2565 30 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าของสำนักงานชลประทานที่ 4 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 4 ก.ค.65
853 5112/2565 ศป0031/ว38 29 มิ.ย.65 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
852 5111/2565 สว0002/ว84 29 มิ.ย.65 ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2564" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
851 5096/2565 กษ0201.06/ว4218 30 มิ.ย.65 วันน้ำบาดาลแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
850 4947/2565 กษ0201.06/ว4031 24 มิ.ย.65 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
849 4946/2565 สธ0445.6/ว1872 23 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
848 4945/2565 กษ0201.06/ว3775 16 มิ.ย.65 การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
847 4944/2565 TQM001/65 17 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23 rd Symposium on TQM - Best Practices in Thailand ปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
846 5095/2565 กษ0201.06/ว4213 30 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute Of Development Administration : NIC-NIDA 2022) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
845 5094/2565 กษ0501.1/5070 30 มิ.ย.65 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง และรายชื่อผู้รับผิดชอบ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
844 5098/2565 กษ2800/ว1547 28 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
843 5110/2565 อคส.1024/ว2974 30 มิ.ย.65 ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ขององค์การคลังสินค้า (Annual Report 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
842 4992/2565 ปช0036/ว0049 24 มิ.ย.65 ขอส่งรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
841 4991/2565 กษ0201.06/ว4003 23 มิ.ย.65 ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
840 4996/2565 ปณทวอ.(สอ)/844 20 มิ.ย.65 ส่งรายงานประจำปี 2564 ของ ปณท ฉบับภาษาไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
839 4993/2565 พย0017.2/ว236 24 มิ.ย.65 ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
838 4989/2565 กษ0201.06/ว4053 24 มิ.ย.65 ขอสนับสนุนบริจาค "โครงการน้ำประปาเพื่อน้องและพัฒนาสถานที่ฝึกอาชีพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
837 4988/2565 กษ0201.06/ว3815 17 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกฯ และสมาชิกสมาคมฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
836 4987/2565 ศป0031.4/ว95 20 มิ.ย.65 ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
835 4943/2565 กษ0201.06/ว3891 17 มิ.ย.65 การรับสมัครบุคคล และรับการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารการจัดการแร่แห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
834 5109/2565 กงบ1600/2565 30 มิ.ย.65 แจ้งย้ายห้องปฏิบัติงานของส่วนบริหารทั่วไป กองการเงินและบัญชี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
833 5084/2565 สบค02/458/2565 29 มิ.ย.65 ขอแก้ไขข้อมูล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 ก.ค.65
832 5164/2565 กผง04/2800/2565 30 มิ.ย.65 ขอแจ้งเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอช.ภาค,ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 30 มิ.ย.65
831 5059/2565 กผง06/514/2565 29 มิ.ย.65 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 มิ.ย.65
830 5062/2565 สบค02/462/2565 29 มิ.ย.65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 มิ.ย.65
829 5038/2565 สบอ(ปค.)04/260/2565 29 มิ.ย.65 ขอให้จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน และโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 มิ.ย.65
828 5020/2565 สบค04/903/2565 28 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
827 5021/2565 สบค04/894/2565 28 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
826 4867/2565 สบค01/2046/2565 23 มิ.ย.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 548/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุริยพล นุชอนงค์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 29 มิ.ย.65
825 5063/2565 กษ0210/ว810 27 มิ.ย.65 ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับทุน "โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 18" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
824 5019/2565 สบค06/1028/2565 28 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
823 5012/2565 สบค05/127/2565 28 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
822 4979/2565 อว7201/ว628 24 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and Internation Conference of Tne Nation Institute of Development Administration : NIC-NIDA 2022) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 29 มิ.ย.65
821 4973/2565 กผง06/505/2565 24 มิ.ย.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.65
820 4974/2565 สยม.122/2565 28 มิ.ย.65 ขอให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.65
819 4972/2565 กผง06/504/2565 24 มิ.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.65
818 4982/2565 ผคง95/2565 24 มิ.ย.65 สรุปการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.65
817 4990/2565 กษ0201.06/ว4055 24 มิ.ย.65 ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 28 มิ.ย.65
816 4939/2565 กษ0201.06/ว3994 22 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบูชาพระและเหรียญ "พระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
815 4938/2565 กษ0208/ว1281 23 มิ.ย.65 ขออนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
814 4940/2565 กษ0201.06/ว846 20 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
813 4551/2565 สบค07/396/2565 13 มิ.ย.65 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 มิ.ย.65
812 4960/2565 สบค02/452/2565 27 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
811 4949/2565 Grid05/2565 24 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Grid Public 2022 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
810 4942/2565 สบค04/893/2565 24 มิ.ย.65 แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
809 4952/2565 อว7201/ว.628 17 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 Nationnal and International Conference of The National Institute of Development Administration : NIC-NIDA 2022) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
808 4950/2565 สบค07/429/2565 24 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร "การจัดดอกไม้ แบบอบแห้ง" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 มิ.ย.65
807 4953/2565 สบค07/432/2565 27 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความธรรมะในวันพระใหญ่ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
806 4948/2565 สสพทบ.2225/2565 24 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกำลังใจคอปกโปโลสีเหลือง 100 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอดร่วมลงนาม และจุดเทียนชัยถวายพระพร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 มิ.ย.65
805 4905/2565 กผง06/499/2565 23 มิ.ย.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มิ.ย.65
804 4897/2565 กผง04/2694/2565 23 มิ.ย.65 แนวทางการบริหารเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 24 มิ.ย.65
803 4919/2565 สชป13/636/2565 24 มิ.ย.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
802 4924/2565 กษ0201.06/ว4009 23 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
801 4925/2565 กษ0201.06/ว4021 23 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
800 4899/2565 กษ2601/ว69 22 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
799 4900/2565 กษ0201.06/ว3907 20 มิ.ย.65 ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
798 4901/2565 กษ0201.06/ว3875 17 มิ.ย.65 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
797 4856/2565 สบค381/2565 23 มิ.ย.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 401/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสุริยพล นุชอนงค์) / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 24 มิ.ย.65
796 4826/2565 ผงจ.884/2565 21 มิ.ย.65 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 24 มิ.ย.65
795 4903/2565 สพร2565/ว668 23 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Cybre Range for Security Operation (SecOps) รุ่นที่ 2" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
794 4902/2565 สบค02/445/2565 23 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
793 4874/2565 สชป13/630/2565 23 มิ.ย.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
792 4870/2565 สบค04/880/2565 22 มิ.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทาน และตำปหน่งนายช่างไฟฟ้าของสำนักงานชลประทานที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
791 4831/2565 สบค01/2013/2565 23 มิ.ย.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมที่ ข526/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นายอดิศร จำปาทอง / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 24 มิ.ย.65
790 4829/2565 สบค01/2026/2565 22 มิ.ย.65 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 24 มิ.ย.65
789 4898/2565 อว0407/ว10042 23 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022") / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 มิ.ย.65
788 4844/2565 สพท.77/2565 22 มิ.ย.65 การจัดสัมมนาทางวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 23 มิ.ย.65
787 4863/2565 สบอ(บส)01/284/2565 23 มิ.ย.65 ขออนุญาตไปราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
786 4866/2565 สชป12/984/2565 23 มิ.ย.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
785 4862/2565 อว0200.5/ว11902 16 มิ.ย.65 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
784 4861/2565 กษ1011/ว704 14 มิ.ย.65 ขอส่งคู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
783 4860/2565 รง0509/ว4396 14 มิ.ย.65 ขอส่งหนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
782 4841/2565 สชป10/859/2565 20 มิ.ย.65 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
781 4859/2565 กษ0201.06/ว3621 13 มิ.ย.65 ขอจัดส่งรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
780 4858/2565 กบข.3030/ว1127/2565 14 มิ.ย.65 การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 มิ.ย.65
779 4817/2565 กษ0801/372 17 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2565 (Desertification&Drooght Day) ภายใต้แนวคิด "สานพลัง ฟื้นฟู ลุกขึ้นสู้ภัยแล้ง Rising up From Drought Together" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
778 4816/2565 นร0701/ว140 14 มิ.ย.65 ขอส่งรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
777 4819/2565 กษ0202/ว2353 16 มิ.ย.65 ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
776 4815/2565 นร0201.05/1917 16 มิ.ย.65 ขอมอบทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
775 4811/2565 กผง03/203/2565 22 มิ.ย.65 ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 22 มิ.ย.65
774 4792/2565 ผงจ.885/2565 21 มิ.ย.65 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 22 มิ.ย.65
773 4810/2565 สชป13/623/2565 21 มิ.ย.65 แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
772 4830/2565 กษ0202/ว2370 21 มิ.ย.65 รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
771 4825/2565 นร1004.1/465 21 มิ.ย.65 การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอินเตอร์เน็ต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
770 4804/2565 สดท.ว099/2565 21 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร รุ่นที่ 2 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
769 4803/2565 ว.พ.ปค04/ว156 21 มิ.ย.65 โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
768 4802/2565 สคท.1076/2565 22 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
767 4794/2565 สดท.ว098/2565 21 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 22 มิ.ย.65
766 4788/2565 สบค02/426/2565 21 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเอกลักษณ์ จันดี นายกิตติชัย กะตุดเงิน และนายคุณานนต์ ศรีสุทิวา) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
765 4789/2565 สบค02/428/2565 21 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย อินกราด และ นายจารุพงษ์ คงใจ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
764 4786/2565 สบค02/422/2565 21 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอรรถพล แตระกุล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
763 4790/2565 สบค03/143/2565 21 มิ.ย.65 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
762 4785/2565 สบค02/418/2565 21 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศศิพงษ์ ยิ้มแย้ม นางสาวพรรณสิริ ครุฑทิน และนายจาตุรงค์ สนอ่อง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
761 4767/2565 สคค.133/2565 21 มิ.ย.65 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ Online หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(ธก.บอ.,บส.บอ.,งบ.บอ.,พด.บอ.) 21 มิ.ย.65
760 4736/2565 สนท.ว.046/2565 20 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
759 4756/2565 สบค02/412/2565 20 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
758 4761/2565 อว78.15/1065 20 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
757 4764/2565 สบอ(ปค.)04/247/2565 20 มิ.ย.65 จัดทำร่างเอกสารเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
756 4755/2565 นร0719.2/ว134 20 มิ.ย.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 21 มิ.ย.65
755 4754/2565 นร0719.2/ว132 20 มิ.ย.65 บัญชีนวัตกรรมไทย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 21 มิ.ย.65
754 4738/2565 นร0719.2/ว128 20 มิ.ย.65 ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 21 มี.ค.65
753 4710/2565 ผชช.จษ.6/13/2565 20 มิ.ย.65 ขอแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงานเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (นายสมจิตฐิพงศ์ อำนาจศาล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 21 มิ.ย.65
752 4771/2565 สชป11/258/2565 20 มิ.ย.65 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 61 ปีที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 21 มิ.ย.65
751 4718/2565 กษ0201.06/ว3773 15 มิ.ย.65 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์(ฉบับที่2)พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินิจฉัยและการดำเนินคดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 21 มิ.ย.65
750 4721/2565 สบค02/410/2565 20 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 มิ.ย.65
749 4714/2565 สยม.112/2565 17 มิ.ย.65 ขอให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 20 มิ.ย.65
748 4692/2565 สว0004/ว2204 16 มิ.ย.65 ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เล่มที่ 56 เลขที่ 048 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
747 4671/2565 202200613/467 16 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วม PacRim Leadership Forum หัวข้อ Decoding The Great and Enduring : Wisdom from 30 Leaders / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
746 4670/2565 กษ1102/3495 16 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
745 4689/2565 กษ0201.06/ว3866 17 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญร่วมงาน 3 nd ASEAN Innovation Roadmap Forum : Key Technologies and Innovation in Responding Global Challengers Towards Sustainable ASEAN / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
744 4669/2565 กษ0201.06/ว3852 16 มิ.ย.65 ขอร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
743 4707/2565 กผง01/400/2565 17 มิ.ย.65 หนังสืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.,พด.บอ.) 17 มิ.ย.65
742 4655/2565 สดท.ว097/2565 16 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ รุ่น 3 (Hybrid Learning) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 มิ.ย.65
741 4616/2565 กษ0201.06/ว3773 15 มิ.ย.65 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 และประการคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
740 4625/2565 กษ0201.06/ว3644 10 มิ.ย.65 "เราจะหยุดโควิด - 19 ให้หมดไปจากสุพรรณบุรีได้อย่างไร" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
739 4614/2565 กษ0201.06/ว3607 8 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
738 4615/2565 กษ0201.06/ว3817 14 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : The 5G Leader in the Region" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
737 4634/2565 กษ1318.01/ว987 10 มิ.ย.65 รายงานการติดตามสถานการณ์การค้าเกษตรภายใต้ AFTA ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
736 4626/2565 กษ0201.06/ว3669 10 มิ.ย.65 วันผ้าไทยแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
735 4633/2565 กษ1201/ว2541 10 มิ.ย.65 ขอส่งวารสารข่าวปฏิรูปที่ดินรายเดือน ปีที่ 44 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
734 4632/2565 กษ0201.06/ว3640 10มิ.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
733 4631/2565 กษ0201.06/ว3712 13 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
732 4630/2565 กษ0201.06/ว3681 10 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
731 4629/2565 กษ0801/35.1 14 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ Ai Chatbot 1คุยกับน้องดินดี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
730 4628/2565 กษ0201.06/ว3740 13 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
729 4635/2565 กษ0201.06/ว3619 10 มิ.ย.65 ตราสัญลักษณ์ (Logo) และเครื่องหมายขององค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
728 4627/2565 กษ0201.06/ว3667 10 มิ.ย.65 ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
727 4651/2565 0415551001071/409 16 มิ.ย.65 ขอเสนอการอบรม "การลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วย Adobe Acrobat Reader DC" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
726 4623/2565 สบค04/850/2565 15 มิ.ย.65 หลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับต้นของกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 16 มิ.ย.65
725 4592/2565 สบอ(บส.)01/267/2565 15 มิ.ย.65 มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
724 4577/2565 สบค07/399/2565 15 มิ.ย.65 ขอให้รายงานผลการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 35) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
723 4581/2565 อว67.49/ว610/18พ.ค.65 14 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
722 4580/2565 กษ0210/ว717 14 มิ.ย.65 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
721 4594/2565 กษ0202/ว4345 14 มิ.ย.65 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
720 4578/2565 สบค04/633/2565 14 มิ.ย.65 แจ้งความประสงค์ขอรับย้ายราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
719 4593/2565 สบค04/836/2565 14 มิ.ย.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักกฎหมายและที่ดิน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
718 4582/2565 นร1004.1/454 15 มิ.ย.65 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
717 4570/2565 กค0405.7/ว57 14 มิ.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 15 มิ.ย.65
716 4569/2565 กค0405.7/ว59 14 มิ.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 15 มิ.ย.65
715 4574/2565 กษ0201.06/ว3828 14 มิ.ย.65 เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออเดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 15 มิ.ย.65
714 4509/2565 ดศ0407.4/ว2270 10 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภายใต้หัวข้อ "Capacity Building of the First Batch of DSSP Application Projects" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 14 มิ.ย.65
713 4540/2565 กผง06/476/2565 10 มิ.ย.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
712 4542/2565 กผง06/475/2565 10 มิ.ย.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
711 4538/2565 สบค07/395/2565 13 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความธรรมะในวันพระใหญ่ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
710 4481/2565 สบค01/856/2565 13 มิ.ย.65 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 369/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค. 13 มิ.ย.65
709 4519/2565 คช0601/3273 10 มิ.ย.65 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับโอนข้าราชการจำนวน 15 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
708 4518/2565 กษ0902/ว1902 10 มิ.ย.65 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประะเภทอำนวยการ ระดับสูงของกรมวิชาการเกษตร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
707 4517/2565 มท0603/ว4577 10 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือระดับชำนาญงานของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 13 มิ.ย.65
706 4468/2565 พิเศษ/IMPACTPDPA/2565 1 มิ.ย.65 Announcement on Regulations for Personal Data Protection แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
705 4445/2565 พิเศษ/konica/2565 1 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมงาน ACCURIO SOLUTION DAY "พลิกโฉมการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
704 4472/2565 กษ0202/ว2092 2 มิ.ย.65 ขอประชาสัมพันธ์นาฬิกาข้อมือที่ระลึก 130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
703 4471/2565 กษ1005/ว647 31 พ.ค.65 ขอส่งเอกสาร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
702 4470/2565 กษ0201.06/ว3467 2 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์แจ้งและสนับสนุนให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 15 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
701 4469/2565 9/2565/วัดหนองม่วง 30 พ.ค.65 ขอเชิญร่วมเป็นประธานทอดผ่าป่าสามัคคีอาคารเก่า บริจาคของเก่าชำรุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
700 4458/2565 พิเศษ14/2565/วัดหนองม่วง 30 พ.ค.65 ขอแนะนำข่าวบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
699 4459/2565 ม.ป.อ.261/2565 30 พ.ค.65 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
698 4460/2565 กษ0201.06/ว3496 1 มิ.ย.65 เลื่อนกำหนดส่งแบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
697 4439/2565 กษ0201.06/ว3666 8 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
696 4446/2565 พิเศษ/ธนาคารกรุงไทย/23พ.ค.65 1 มิ.ย.65 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
695 4449/2565 กษ0201.06/ว3468 6 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
694 4450/2565 กษ0208/ว1074 6 มิ.ย.65 ขออนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
693 4448/2565 กษ0201.06/ว3526 6 มิ.ย.65 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี" / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
692 4474/2565 สบค02/383/2565 9 มิ.ย.65 แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชียวชาญลงมา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
691 4473/2565 สบค02/389/2565 9 มิ.ย.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
690 4463/2565 อว0601.07.16/053 9 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
689 4480/2565 กงบ1542/2565 9 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงของบูธกองการเงินและบัญชี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 และร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลทางเพจ facebook live / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
688 4484/2565 สบค07/391/2565 10 มิ.ย.65 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักสูตร Online ในช่วงระหว่างปี 2563-2565 ของสวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ กรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 10 มิ.ย.65
687 4462/2565 กผง06/471/2565 9 มิ.ย.65 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
686 4420/2565 กผง06/468/2565 8 มิ.ย.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
685 4414/2565 อว67.23/ว0999 8 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร" รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
684 4440/2565 สลก531/2565 9 มิ.ย.65 แจ้งความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
683 4426/2565 สบค06/944/2565 9 มิ.ย.65 ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
682 4425/2565 กษ0202/ว2116 2 มิ.ย.65 ขอเชิญร่วมสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน (พระปางคันธารราษฎร์) ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
681 4423/2565 นร1417/ว3198/รธบ. 6 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 9 มิ.ย.65
680 4415/2565 สบอ(ปค.)04/232/2565 8 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.65
679 4399/2565 สชป9.01/634/2565 7 มิ.ย.65 วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.65
678 4355/2565 วธ48/2565 2 มิ.ย.65 ขอความอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างศาลาสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.65
677 4356/2565 กษ0201.06/ว3466 2 มิ.ย.65 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.65
676 4403/2565 อน34/2565 8 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 8 มิ.ย.65
675 4384/2565 สลก515/2565 8 มิ.ย.65 นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแก่อนิจกรรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 7 มิ.ย.65
674 4376/2565 กษ0210/ว641 7 มิ.ย.65 กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 มิ.ย.65
673 4339/2565 สพท.93/2565 6 มิ.ย.65 การจัดสัมมนาทางวิชาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 7 มิ.ย.65
672 4357/2565 สบอ(บส)01/248/2565 7 มิ.ย.65 ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งความประสงค์การใช้ตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค. 7 มิ.ย.65
671 4343/2565 กผง06/456/2565 6 มิ.ย.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 6 มิ.ย.65
670 4280/2565 กผง06/445/2565 1 มิ.ย.65 สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 มิ.ย.65
669 4311/2565 สลก05/458/2565 1 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือการรับบัตรการคืนบัตร เข้า ออก กรมชลประทานปากเกร็ด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 6 มี.ย.65
668 4287/2565 สชป6.17/241/2565 30 พ.ค.65 ขอแจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 2 มิ.ย.65
667 4295/2565 สบค06/902/2565 2 มิ.ย.65 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
666 4289/2565 อว8603.15(กทม.)/ว044 2 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
665 4236/2565 อว8603.15(กทม.)/ว040 1 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
664 4237/2565 อว7610.1/105/2565 1 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
663 4238/2565 อว8603.15(กทม.)/ว037 1 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
662 4239/2565 สดท.2565/ว096 1 มิ.ย.65 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่นที่ 2 (On - Site) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
661 4240/2565 อว0645/861 1 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
660 4229/2565 อว78.15/0908 1 มิ.ย.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
659 4219/2565 อว0645/4178 31 พ.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
658 4218/2565 อว8603.15(กทม.)/ว043 31 พ.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
657 4217/2565 อว67.23/ว1011 31 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "Upskill เสนองานด้วย Power Point อย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 1 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
656 4216/2565 อว8603.15(กทม.)/ว049 31 พ.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ฉบับใหม่)" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
655 4215/2565 อว8603.15(กทม.)/ว045 1 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
654 4242/2565 นร1007.4/630 1 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 2 มิ.ย.65
653 4261/2565 อว0645/4177 2 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
652 4276/2565 อว8603.15(กทม.)/ว048 2 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 5 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 2 มิ.ย.65
651 4203/2565 สดท.2565/ว095 1 มิ.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Hybrid Leaming) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
650 4166/2565 วสท.232/2565 11 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ.2565 (The Altruism Engineering Award 2022) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
649 4155/2565 กค0413.3/ว421 23 พ.ค.65 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
648 4154/2565 กษ0201.06/ว3268 25 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
647 4153/2565 กษ0201.06/ว3311 26 พ.ค.65 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
646 4152/2565 กษ0201.06/ว3228 23 พ.ค.65 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ อื่นๆ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
645 4151/2565 พณ0410/ว1149 26 พ.ค.65 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการค้าภายใน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
644 4150/2565 กษ0201.06/ว4249 27 พ.ค.65 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
643 4149/2565 กษ0201.06/ว3295 25 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
642 4148/2565 กษ0201.06/ว3291 25 พ.ค.65 ขอเชิญร่วมการประชุมสุดยอด ผู้นำสตรีโลก / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
641 4147/2565 กษ0201.06/ว3416 30 พ.ค.65 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
640 4133/2565 กษ0201.06/ว3339 27 พ.ค.65 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
639 4132/2565 กษ0201.06/ว3378 27 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
638 4131/2565 กษ0201.06/ว3382 27 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
637 4130/2565 อว8393(2)/665 27 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
636 4129/2565 กษ0201.06/ว3392 27 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
635 4128/2565 กษ0201.06/ว3411 27 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
634 4220/2565 กค(กรท)0433.3/ว470   แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 1 มิ.ย.65
633 4111/2565 สบค04/650/2565 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารโครงการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 1 มิ.ย.65
632 4083/2565 กษ0201.06/ว3354 26 พ.ค.65 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
631 4082/2565 ทส0501/ว1534 27 พ.ค.65 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
630 4125/2565 สบค02/351/2565 30 พ.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
629 4156/2565 สบค04/661/2565 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(งบ.บอ.) 31 พ.ค.65
628 4157/2565 สบค04/647/2565 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานชลประทานที่ 11 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
627 4159/2565 สบค04/662/2565 30 พ.ค.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
626 4158/2565 สบค04/649/2565 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานชลประทานที่ 12 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
625 4160/2565 สบค04/657/2565 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลของสำนักงานชลประทานที่ 16 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 31 พ.ค.65
624 4105/2565 สอ.ชป.411/2565 25 พ.ค.65 ขอความร่วมมือใช้ระบบ Application สหกรณ์ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 30 พ.ค.65
623 4087/2565 กพร.176/2565 27 พ.ค.65 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ค.65
622 4089/2565 พป0002/ว917 27 พ.ค.65 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 26 (People's Audit/PA26) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 30 พ.ค.65
621 4019/2565 สบค06/831/2565 26 พ.ค.65 การรายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรม/สัมมนากรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
620 4018/2565 ว.พ.ปค.04/ว149 26 พ.ค.65 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
619 4062/2565 สบค04/643/2565 27 พ.ค.65 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
618 4037/2565 ผงจ763/2565 26 พ.ค.65 ขอแจ้งการเปิดให้บริการเงินด่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร / เรียน ผอ.ส่วน, ผบท.บอ. 27 พ.ค.65
617 4050/2565 คค0901.4/ว673 26 พ.ค.65 การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการสังกัดกรมการขนส่งทางราง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
616 4049/2565 อว061(3)/1346 26 พ.ค.65 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
615 4043/2565 สบค02/345/2565 25 พ.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสัญชัย บุราสิทธิ์) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
614 4015/2565 กผง03/162/2565 25 พ.ค.65 ขอให้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
613 4042/2565 กผง06/423/2565 25 พ.ค.65 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 27 พ.ค.65
612 4061/2565 สบค07/355/2565 27 พ.ค.65 สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมชลประทาน ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
611 4031/2565 สบค07/357/2565 26 พ.ค.65 ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานส่งกำลังบำรุง) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
610 4027/2565 กษ1318/ว1543 23 พ.ค.65 การใช้ประโยชน์ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 27 พ.ค.65
609 4006/2565 พิเศษ/บริษัทเอเทนติคคอนซัลติ้ง/12พ.ค.65 25 พ.ค.65 การนำเสนอบริการจัดจ้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (External DPO) และแพลตฟอร์ม POPA / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 26 พ.ค.65
608 4004/2565 นร1206/2720 19 พ.ค.65 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.(ผบท.บอ.) 25 พ.ค.65
607 3995/2565 กผง06/421/2565 24 พ.ค.65 ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ค.65
606 3988/2565 อว67.21/ว549 24 พ.ค.65 ขอส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 51 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ค.65
605 3980/2565 สบค02/340/2565 24 พ.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ค.65
604 3975/2565 สนว.ว.033/2565 24 พ.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Quality Management for Data Governance in the 5G Era / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ค.65
603 3974/2565 อว0602.08(01)/ว694 24 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 25 พ.ค.65
602 3922/2565 กษ0202/ว1796 11 พ.ค.65 การเลื่อนและการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
601 3904/2565 สบค04/595/2565 23 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
600 3903/2565 สบค04/602/2565 23 พ.ค.65 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกรของสำนักกฎหมายและที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนิติกรของสำนักเครื่องจักรกล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
599 3902/2565 สบค04/599/2565 23 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาของสำนักงานชลประทานที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
598 3853/2565 สบค04/596/2565 20 พ.ค.65 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
597 3973/2565 กษ0201.06/ว3160 20 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกำลังใจคอปกโปโลสีเหลือง 100 ตัว เพื่อให้สมาชิกสมาคมคนตาบอดร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
596 3948/2565 สชป12/787/2565 24 พ.ค.65 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 เดือนเมษายน 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
595 3946/2565 กค0405.7/ว47/30มิ.ย.65 23 พ.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
594 3945/2565 กค0405.7/ว39 23 พ.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
593 3944/2565 กค0405.7/ว54 23 พ.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
592 3943/2565 กค0405.7/ว53 23 พ.ค.65 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
591 3942/2565 กค0405.7/ว42 23 พ.ค.65 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
590 3940/2565 กพด4944/2565 23 พ.ค.65 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ.(พด.บอ.) 24 พ.ค.65
589 3949/2565 ผนง01/278/2565 23 พ.ค.65 จดหมายบันทึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / เรียน ผอช.ภาค. 24 พ.ค.65
588 3894/2565 กผง06/411/2565 20 พ.ค.65 ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
587 3927/2565 ศทส.469/2565 12 พ.ค.65 ขอให้ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ / เรียน ผอช.ภาค. 24 พ.ค.65
586 3890/2565 ผงจ754/2565 23 พ.ค.65 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 24 พ.ค.65
585 3890/2565 กษ0202/ว1777 20 พ.ค.65 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ค.65
584 3889/2565 สบค06/810/2565 23 พ.ค.65 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง Data Visulization ด้วย Google Data Studio รุ่นที่ 1-2 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ค.65
583 3838/2565 กผง06/406/2565 19 พ.ค.65 ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ค.65
582 3873/2565 กษ1301/ว1528 20 พ.ค.65 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 23 พ.ค.65
581 3827/2565 กษ1903/1714 18 พ.ค.65 ขอนำส่งรายงานประจำปี 2564 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
580 3804/2565 กษ0201.06/ว1591 14 มี.ค.65 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
579 3861/2565 กษ0201.06/ว3074 18 พ.ค.65 แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
578 3843/2565 อว67.23/ว0945 19 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
577 3844/2565 อว0405/ว8286 19 พ.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 รูปแบบ Online / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
576 3837/2565 กษ0317.3/646 20 พ.ค.65 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2566 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 20 พ.ค.65
575 3732/2565 คลังสมองวปอ.ฯ054/65 11 พ.ค.65 การเปิดหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ค.65
574 3731/2565 กสช173/2565 12 พ.ค.65 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ค.65
573 3816/2565 กสช179/2565 19 พ.ค.65 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร FACILTATOR FOR CHANGE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 19 พ.ค.65
572 3780/2565 นต.4106/022 18 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่/นิติกร ในสังกัด (หน่วยงานทางกฎหมาย) เข้ารับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ ในระดับชั้นปริญญาตรีภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ สภานิติศึกษาแห่งชาติฯ / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ค.65
571 3770/2565 สบค06/783/2565 12 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ค่านิยมกรมชลประทาน / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ค.65
570 3794/2565 กษ1009/ว575 12 พ.ค.65 ขอส่งหนังสือประวัติและผลงานเกษตร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ค.65
569 3740/2565 กษ0201.06/ว3071 17 พ.ค.65 เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ค.65
568 3741/2565 พิเศษ/นัสรีนจาหลง/2565 12 พ.ค.65 แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 18 พ.ค.65
567 3739/2565 สบค06/785/2565 17 พ.ค.65 แจ้งเปลี่ยนแปลงการปิดที่ทำการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ.และ ผบท.บอ. 17 พ.ค.65
566 3713/2565 สบค02/324/2565 16 พ.ค.65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายขจรยศ อินทรกุล) / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.65
565 3729/2565 สสธ441/2565 12 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.65
564 3730/2565 กผง01/303/2565 12 พ.ค.65 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.65
563 3728/2565 สบค07/326/2565 12 พ.ค.65 ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤษภาคม 2565 / เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน.1-9 บอ. 17 พ.ค.65