หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก กิจกรรมเด่น สบอ.

 
 

 

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2560

เพิ่มเติม >> (19-12-2559)
  การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 
ทั้งประเทศและในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เพิ่มเติม >> (30-08-2559)

สำนักบริหารจัดการน้ำฯ
เตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 2559

เพิ่มเติม >> (22-08-2559)

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ต้อนรับคณะผู้เข้าผู้เข้าอบรมหลักสูตร National Management Course(NMC)

เพิ่มเติม >> (16-05-2559)

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559


เพิ่มเติม >> (28-09-2559)

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2559
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559

เพิ่มเติม>> (11-07-2559)

ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  ครั้งที่ 2/2559

เพิ่มเติม>> (11-07-2559)

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559

เพิ่มเติม >> (11-07-2559)

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอด   องค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2559


เพิ่มเติม >> (30-06-2559)


ประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.ปี พ.ศ.2559


เพิ่มเติม >> (26-02-2559)

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559

เพิ่มเติม >> (17-02-2559)

สบอ.สานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2559

เพิ่มเติม >> (03-02-2559)

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559

เพิ่มเติม >> (18-01-2559)

ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ครั้งที่ 1/2559
เพิ่มเติม >> (11-01-2559)
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
เพิ่มเติม >> (16-11-2558)
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559
เพิ่มเติม >> (12-10-2558)
KM Day ครั้งที่ 2/2558 งานเกษียณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เพิ่มเติม >> (28-09-2558)
เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรภายใน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เพิ่มเติม >> (28-09-2558)
  Refreshing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ประจำปี พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม >> (28-09-2558)
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558
เพิ่มเติม >> (24-09-2558)

กิจกรรม KM After Action Review 2015

เพิ่มเติม >> (21-09-2558)
 
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558

เพิ่มเติม >> (14-09-2558)
 
กิจกรรม KM Day 2015
เพิ่มเติม >> (07-09-2558)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน

เพิ่มเติม >> (31-08-2558)
 
เข้าร่วมกิจกรรม KM Day และ KM Buddy
ของ สสธ. ร่วมกับ สบก.

เพิ่มเติม >> (21-08-2558)
 
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 8/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558
เพิ่มเติม >> (20-08-2558)

ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ครั้งที่ 4/2558
เพิ่มเติม >> (23-07-2558)
  กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้ สจด.

เพิ่มเติม >> (20-07-2558)
 
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2558
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558

เพิ่มเติม >> (13-07-2558)

CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการที่บรรจุใหม่

เพิ่มเติม >> (17-06-2558)
  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2558
และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558

เพิ่มเติม >> (15-06-2558)
 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558
เพิ่มเติม >> (16-05-2558)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ถัดไป >>

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300