หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก รอบรั้ว สบอ.

 
 

   
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ในประเด็น "ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)"
เพิ่มเติม >> (19-06-2560)

กรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "สถานการณ์น้ำฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำของ กรมชลประทาน
"
เพิ่มเติม >> (30-09-2559)

ประเด็นเป็นข่าว เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำ
 ฤดูฝนของกรมชลประทาน
เพิ่มเติม >> (30-09-2559)

ร่วมพูดคุยประเด็นสถานการณ์น้ำฤดูฝนและแนวทาง
การจัดการน้ำของ กรมชลประทาน
เพิ่มเติม >> (30-09-2559)

เข้าร่วมประชุมการติดตามผลโครงการ
นำร่องระบบติดตามสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
เพิ่มเติม >> (28-03-2559)

ประชุมการติดตามผลโครงการนำร่องระบบติดตาม
สถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ
เพิ่มเติม >> (11-07-2559)

ประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
เพิ่มเติม >> (28-06-2559)

แถลงข่าวเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรน้ำ
เพิ่มเติม >> (18-03-2559)

เสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยแล้ง-น้ำท่วม
เพิ่มเติม >> (30-05-2559)

กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม >> (28-07-2559)

ร่วมกับตัวแทนของการประปานครหลวง(ปน.)
และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)
เพิ่มเติม >> (11-03-2559)

ร่วมทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ในประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง
เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
แหล่งน้ำในเขตอ.ด่านขุนทด
เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

พูดคุยในประเด็น "สู้น้ำแล้ง" ในรายการ "เดินหน้าประชารัฐ" ออกอากาศทางช่อง NBT
เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

การประชุมความร่วมมือ ไทยเกาหลี เกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เจ้าพระยา ท่าจีน

เพิ่มเติม >> (26-02-2559)

บรรยายให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุกของ
การประปานครหลวง

เพิ่มเติม >> (26-02-2559)

เข้าร่วมรายการมองรัฐสภา ในประเด็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

เพิ่มเติม >> (11-02-2559)

เวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้ง
โดยภาพรวมของประเทศไทย
เพิ่มเติม >> (05-02-2559)

>บันทึกเทปรายการ Zoom in
(ช่องทีวีรัฐสภา)
เพิ่มเติม >> (28-03-2559)

ร่วมเสวนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง
สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่"

เพิ่มเติม >> (25-03-2559)

ร่วมเสวนาเรื่อง "รับมือวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน"
(วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559)

เพิ่มเติม >> (25-03-2559)

วันน้ำโลก

เพิ่มเติม >> (24-03-2559)

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เพิ่มเติม >> (21-03-2559)

การบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฎจักรน้ำ
เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งฯ

เพิ่มเติม >> (17-03-2559)

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ"ตอบโจทย์
ไทยพีบีเอส"ประเด็น กางแผน "รับมือ"
ภัยแล้ง 2559
เพิ่มเติม >> (11-03-2559)

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "เดินหน้าปฏิรูป"
ประเด็น "ทางออกปัญหาภัยแล้ง"

เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
ในเขต อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

"สู้น้ำแล้ง" รายการ "เดินหน้าประชารัฐ"

เพิ่มเติม >> (07-03-2559)

ผส.บอ. เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้แก่การประปานครหลวง ในหัวข้อ
"การบริหารจัดการน้ำและแนวทางเชิงรุก
ของการประปานครหลวง"

เพิ่มเติม >> (26-02-2559)

ผส.บอ. เข้าร่วมรายการมองรัฐสภา
ในประเด็น "แนวทางการ
บริหารจัดการน้ำ
ทั้งระบบ"

เพิ่มเติม >> (09-02-2559)

ผส.บอ. ร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ
ในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของ
ประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและระยะยาว

เพิ่มเติม >> (05-02-2559)

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
Amhara Desiqn and Supervision Works Enterprise
จากรัฐบาลประเทศเอธิโอเปีย
เพิ่มเติม >> (10-08-2558)

นักศึกษา ม.ธรรศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ศึกษาดูงานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน
ที่ 5 (แม่กลองใหญ่)

เพิ่มเติม >> (18-11-2557)

สรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เพิ่มเติม >> (29-10-2557)

กรมชลฯ เตรียมความพร้อมการจ้างแรงงาน
ทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้ง

เพิ่มเติม >> (24-10-2557)

ของดีเมืองนารา
เพิ่มเติม >> (21-09-2557)
ต้อนรับนักข่าวจาก 6 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
เพิ่มเติม >> (18-09-2557)
ร่วมหารือ KM BUDDY
เพิ่มเติม >> (18-08-2557)
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ถัดไป >>

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300